Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2644/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Huỳnh Thành Đạt
Ngày ban hành: 20/11/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2644/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG “GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ”

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng “Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3258/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế xét tặng “Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ”.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TTTT, TĐKT.

BỘ TRƯỞNG
Huỳnh Thành Đạt

QUY CHẾ

XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2644/QĐ-BKHCN ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, ý nghĩa Giải thưởng

1. Tên gọi: “Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ” (sau đây gọi tắt là Giải thưởng)

2. Ý nghĩa Giải thưởng

a) Ghi nhận và tôn vinh tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc về khoa học và công nghệ.

b) Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò và tác động của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động khoa học và công nghệ.

c) Tạo động lực, phong trào nhằm phát triển công tác truyền thông về khoa học và công nghệ, góp phần đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào cuộc sống và sản xuất kinh doanh.

d) Chia sẻ kinh nghiệm thành công trong truyền thông về khoa học và công nghệ.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

1. Giải thưởng do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức định kỳ hằng năm để trao tặng cho tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí xuất sắc về khoa học và công nghệ, đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép hoạt động.

2. Giải thưởng xét tặng cho năm loại hình báo chí: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh, Truyền hình, Báo ảnh.

3. Các tác phẩm báo chí đã đoạt Giải Báo chí Quốc gia và Giải của các Bộ, ngành Trung ương không được tham dự Giải thưởng theo Quy chế này.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham dự Giải thưởng; Ban Tổ chức giải, Hội đồng giải thưởng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 4. Nguyên tắc xét tặng Giải thưởng

1. Các tác phẩm báo chí về khoa học và công nghệ tham dự Giải thưởng phải được đăng tải từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm xét tặng Giải thưởng.

2. Tác giả/nhóm tác giả có nhiều tác phẩm tham dự Giải thưởng chỉ nhận giải thưởng cao nhất.

3. Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo không được gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng.

Chương II

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng

Tác phẩm báo chí được xét tặng Giải thưởng là những tác phẩm thực sự tiêu biểu và đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn xét tặng của Giải thưởng, bao gồm:

1. Về nội dung: Tác phẩm có nội dung về hoạt động khoa học và công nghệ; phát hiện và đề xuất được những ý tưởng thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ; giới thiệu những thành tựu khoa học và công nghệ tiêu biểu; tình hình hoạt động nổi bật về khoa học và công nghệ của các bộ, ngành và địa phương; biểu dương những tập thể, cá nhân xuất sắc có đóng góp trong hoạt động khoa học và công nghệ.

2. Về thể thức:

a) Tác phẩm báo in: Tác phẩm báo in có thể là dạng nguyên bản hoặc bản copy, có thông tin về tác giả, tác phẩm và thời gian đăng tải tác phẩm.

b) Tác phẩm báo điện tử: Tác phẩm báo điện tử phải được in ra giấy khổ A4, có thông tin về tác giả, tác phẩm và thời gian đăng tải, kèm theo đường link tác phẩm.

c) Tác phẩm phát thanh: Tác phẩm phát thanh phải được sao lưu trên thiết bị USB kèm lời bình (hoặc kịch bản) in trên khổ giấy A4, có thông tin về tác giả, tác phẩm và thời gian đăng tải tác phẩm.

d) Tác phẩm truyền hình: Tác phẩm truyền hình phải được sao lưu trên thiết bị USB kèm lời bình (hoặc kịch bản) in trên khổ giấy A4, có thông tin về tác giả, tác phẩm và thời gian đăng tải tác phẩm.

e) Tác phẩm báo ảnh: Tác phẩm báo ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng, được chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác, không được cắt ghép hay thêm bớt, chỉnh sửa chi tiết làm sai lệch thực tế. Trong trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức Giải thưởng sẽ yêu cầu tác giả nộp file gốc để kiểm chứng thông tin về tác giả, tác phẩm và thời gian đăng tải tác phẩm.

3. Về chất lượng và hiệu quả xã hội của tác phẩm:

a) Tác phẩm phải đảm bảo tính kịp thời, khách quan, trung thực, chuẩn mực và khoa học.

b) Tác phẩm có ảnh hưởng tích cực đối với đời sống xã hội, tạo được sự quan tâm của dư luận xã hội.

Điều 6. Điều kiện, cách thức gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng

Các cơ quan báo chí và tác giả trực tiếp gửi tác phẩm đến Cơ quan thường trực Giải thưởng bằng đường bưu điện hoặc qua email kèm Phiếu đăng ký tham dự có xác nhận của cơ quan đăng tải theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 7. Quyền lợi của tác giả đoạt Giải thưởng

1. Đối với tác phẩm báo chí đoạt Giải Nhất, giải thưởng gồm có: Cúp Giải Nhất “Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ”; Tiền thưởng theo Quy định của Giải thưởng.

2. Đối với tác phẩm báo chí đoạt Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích, giải thưởng gồm có: Chứng nhận của Ban Tổ chức; Biểu trưng “Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ”; Tiền thưởng theo quy định của Giải thưởng.

CHƯƠNG III

BAN TỔ CHỨC, CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC VÀ HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

Điều 9. Ban Tổ chức Giải thưởng

1. Ban Tổ chức Giải thưởng hằng năm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng thẩm định tác phẩm dự Giải, đề xuất xét tặng những tác phẩm báo chí xuất sắc về khoa học và công nghệ để Bộ trưởng xem xét, quyết định tặng Giải thưởng.

2. Ban Tổ chức làm việc theo Quy chế làm việc của Ban Tổ chức do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký ban hành.

3. Thành phần Ban Tổ chức bao gồm:

a) Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phụ trách báo chí - truyền thông làm Trưởng ban.

b) Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ làm Phó Trưởng ban.

c) Các thành viên là Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Kế hoạch - Tài chính, Thi đua - Khen thưởng; đại diện: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ

Công nghệ cao, Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương, Thanh tra Bộ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Văn phòng Bộ và đại diện một số cơ quan báo chí, truyền thông, tổ chức, cá nhân có liên quan do cơ quan thường trực đề xuất.

4. Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm đoạt giải để phục vụ công tác truyền thông.

5. Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của Bộ Khoa học và Công nghệ trong quá trình hoạt động.

6. Ban Tổ chức có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức việc xét tặng Giải thưởng bảo đảm theo đúng quy định của Quy chế này, đồng thời có trách nhiệm giải quyết khiếu nại trong phạm vi hoạt động xét tặng Giải thưởng.

Điều 10. Cơ quan Thường trực

Cơ quan thường trực Giải thưởng là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ. Cơ quan thường trực có trách nhiệm:

1. Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Quy chế Giải thưởng tới các đơn vị, cá nhân có liên quan.

2. Là đầu mối của Bộ Khoa học và Công nghệ nhận các tác phẩm báo chí do các tác giả, nhóm tác giả gửi về tham dự Giải thưởng; tổ chức họp các Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo để lựa chọn các tác phẩm đáp ứng tiêu chí trình Ban Tổ chức xem xét và quyết định.

3. Chuẩn bị hồ sơ và các điều kiện cần thiết phục vụ quá trình làm việc của các Hội đồng và Ban Tổ chức Giải thưởng.

4. Phối hợp với các cá nhân, đơn vị có liên quan huy động hợp pháp nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ hỗ trợ cho quá trình xét giải và tổ chức Lễ trao Giải thưởng.

5. Tổ chức Lễ trao Giải thưởng.

Điều 11. Hội đồng xét tặng Giải thưởng

Hội đồng xét tặng Giải thưởng bao gồm: Hội đồng Sơ khảo (phía Bắc và phía Nam) và Hội đồng Chung khảo do Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng hằng năm quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Cơ quan thường trực Giải thưởng.

Ban Tổ chức Giải thưởng chịu trách nhiệm ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Sơ khảo (phía Bắc và phía Nam) và Quy chế làm việc của Hội đồng Chung khảo làm cơ sở để các Hội đồng tiến hành xét tặng Giải thưởng.

CHƯƠNG IV

CƠ CẤU VÀ GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

Điều 12. Cơ cấu Giải thưởng

Cơ cấu Giải thưởng hằng năm được trao cho năm loại hình báo chí (Báo in, Báo điện tử, Phát thanh, Truyền hình, Báo ảnh), mỗi loại bao gồm:

01 Giải Nhất

01 Giải Nhì

01 Giải Ba

02 Giải Khuyến khích

Điều 13. Quy trình xét tặng, công bố và trao Giải thưởng

Quy trình xét tặng, công bố và trao Giải thưởng bao gồm 03 bước:

1. Bước 1: Xét tặng vòng Sơ khảo

a) Trên cơ sở hồ sơ tác phẩm báo chí của các tác giả gửi đến do Cơ quan thường trực tổng hợp, Hội đồng Sơ khảo tiến hành họp để xem xét, lựa chọn các tác phẩm đáp ứng tiêu chí ở Điều 5 của Quy chế này để đưa vào chấm điểm tại phiên họp cuối cùng của Hội đồng Sơ khảo;

b) Căn cứ vào số lượng các tác phẩm báo chí được gửi đến hằng năm, Cơ quan thường trực quyết định số lần họp của Hội đồng Sơ khảo nhưng không họp quá 04 lần/năm;

c) Tại phiên họp cuối cùng của Hội đồng Sơ khảo, các thành viên Hội đồng sẽ chấm, cho điểm các tác phẩm đã qua vòng Sơ khảo theo tiêu chí xét chọn Sơ khảo “Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ” (Quy định chi tiết tại Quy chế làm việc của Hội đồng Sơ khảo). Các tác phẩm đạt tối thiểu 70 điểm (trên thang điểm 100) sẽ được Hội đồng Sơ khảo đề xuất đưa vào vòng Chung khảo;

d) Sau khi có danh sách đề xuất vào vòng Chung khảo của Hội đồng Sơ khảo, Cơ quan Thường trực gửi công văn (do Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng ký) tới các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo chức năng quản lý nhà nước của từng đơn vị để thẩm định tính chính xác về nội dung của tác phẩm và trình Trưởng Ban tổ chức ký Quyết định phê duyệt danh sách các phẩm vào vòng Chung khảo.

2. Bước 2. Xét tặng vòng Chung khảo

a) Trên cơ sở kết quả của Hội đồng Sơ khảo (phía Bắc và phía Nam) đã được Ban Tổ chức phê duyệt, các tác phẩm vào vòng Chung khảo được Hội đồng Chung khảo xét tặng theo Quy chế làm việc của Hội đồng Chung khảo;

b) Kết quả xét tặng của Hội đồng Chung khảo sẽ được trình Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng xem xét, quyết định. Ban Tổ chức có quyền thay đổi cơ cấu Giải thưởng để phù hợp với tính chất của từng năm trên cơ sở tư vấn của Hội đồng Chung khảo. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng. Ban Tổ chức có trách nhiệm trình Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh sách các tác phẩm đoạt giải;

c) Số lượng giải thưởng không vượt quá quy định tại Điều 12 của Quy chế này.

3. Bước 3: Công bố và tổ chức Lễ trao Giải thưởng

Lễ công bố kết quả xét tặng và tổ chức trao “Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ” của năm sẽ được Ban Tổ chức Giải thưởng tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 của năm tiếp theo.

Điều 13. Kinh phí cho Giải thưởng

1. Kinh phí tổ chức Giải thưởng:

Kinh phí tổ chức Giải thưởng hằng năm được bố trí từ ngân sách của Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Kinh phí tổ chức Giải thưởng hằng năm được chi cho các nội dung sau:

a) Chi hoạt động của Ban Tổ chức Giải thưởng;

b) Chi hoạt động của Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo;

c) Chi cho các hoạt động truyền thông và các khoản chi khác;

d) Chi cho tổ chức Lễ trao Giải thưởng.

3. Tiền Giải thưởng

Tiền Giải thưởng được huy động từ nguồn kinh phí hợp pháp của các tổ chức, cá nhân và kinh phí từ Quỹ Thi đua khen thưởng của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ.

CHƯƠNG V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức liên quan

1. Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ và Ban Tổ chức Giải thưởng tổng hợp trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định khen thưởng cho các tác giả có tác phẩm đoạt Giải thưởng theo quy định của Quy chế này.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ trong việc hướng dẫn sử dụng kinh phí của Giải thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định tại Quy chế này.

3. Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế phối hợp với Cơ quan thường trực hoàn thiện các văn bản có liên quan phục vụ Giải thưởng.

4. Các thành viên Ban Tổ chức có trách nhiệm phối hợp triển khai tổ chức Giải thưởng theo đúng các quy định của Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Ban Tổ chức và Cơ quan thường trực Giải thưởng sẽ tổng hợp ý kiến và trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2644/QĐ-BKHCN ngày 20/11/2023 về Quy chế xét tặng "Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


371

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!