Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2638/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Chu Phạm Ngọc Hiển
Ngày ban hành: 10/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2638/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 10 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HOÁ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
Như điều 4 QĐ;
VPCP và Tổ CTCT của TTCP (b/c);
TT tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
Cổng TTĐT tỉnh;
Lưu: VT, TCT ĐA30 tỉnh.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chu Phạm Ngọc Hiển

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HÓA

(Công bố kèm theo quyết định số: 2638 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)

PHẦN I.DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HÓA

STT

Tên thủ tục hành chính

Mã số

Áp dụng tại

 

Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác

 

 

1

Thành lập trường Trung học phổ thông

GD-001 -ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

2

Sáp nhập, chia tách trường Trung học phổ thông

GD-002-ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

3

Đình chỉ hoạt động trường Trung học phổ thông

GD-003-ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

4

Giải thể trường Trung học phổ thông

GD-004-ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

5

Thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp

GD-005-ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

6

Sáp nhập, chia tách trường Trung cấp chuyên nghiệp

GD-006-ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

7

Đình chỉ hoạt động trường Trung cấp chuyên nghiệp

GD-007-ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

8

Giải thể trường Trung cấp Trung cấp chuyên nghiệp

GD-008-ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

9

Thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên

GD- 009 -ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

10

Đình chỉ hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên

GD-010-ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

11

Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo giáo dục thường xuyên

GD-011-ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

12

Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khác...theo chương trình giáo dục thường xuyên

GD-012-ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

13

Thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học ngoài công lập

GD-013-ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

14

Thành lập Trung tâm KTTH - Hướng nghiệp

GD-014-ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

15

Giải thể hoạt động trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm KTTH-HN, trung tâm ngoại ngữ, tin học

GD-015-ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

16

Đình chỉ hoạt động trung tâm ngoại ngữ tin học

GD-016-ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

17

Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

GD-017-ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

18

Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, cấp huyện

GD-018-ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

19

Giải thể trường trung học phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, cấp huyện

GD-019-ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

20

Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia

GD-020-ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

21

Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia

GD-021-ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

22

Công nhận trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

GD-022-ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

23

Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học phổ thông

GD-023-ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

24

Thuyên chuyển giáo viên từ tỉnh khác, ngành khác hoặc cơ sở giáo dục khác không trực thuộc Sở GD&ĐT về

GD-024-ĐT

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Lĩnh vực: Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

 

 

25

Xét tặng nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú

GD-001-CB

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Lĩnh vực: Quy chế thi, tuyển sinh

 

 

26

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học phổ thông trong tỉnh

GD- 001-TS

Sở Giáo dục và Đào tạo

27

Thủ tục chuyển trường ra tỉnh ngoài, từ tỉnh ngoài về đối với học sinh Trung học phổ thông.

GD- 002-TS

Sở Giáo dục và Đào tạo

28

Thủ tục xin học lại trường khác đối với học sinh Trung học phổ thông

GD-003-TS

Sở Giáo dục và Đào tạo

29

Thủ tục xin học lại lớp đầu cấp THPT

GD-004-TS

Sở Giáo dục và Đào tạo

30

Thủ tục tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp THPT

GD-005-TS

Sở Giáo dục và Đào tạo

31

Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp THPT

GD-006-TS

Sở Giáo dục và Đào tạo

32

Đăng ký dự thi Đại học, cao đẳng

GD-007-TS

Sở Giáo dục và Đào tạo

33

Đăng ký xét tuyển Đại học, cao đẳng

GD-008-TS

Sở Giáo dục và Đào tạo

34

Cử tuyển vào đại học, cao đẳng

GD-009-TS

Sở Giáo dục và Đào tạo

35

Cử tuyển vào phổ thông dân tộc nội trú

GD-010-TS

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Lĩnh vực: Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

 

 

36

Cấp bằng Tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT

GD-001-VB

Sở Giáo dục và Đào tạo

37

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

GD-002-VB

Sở Giáo dục và Đào tạo

38

Cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11, lớp 12 ở cấp THPT

GD-003-VB

Sở Giáo dục và Đào tạo

39

Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch

GD-004-VB

Sở Giáo dục và Đào tạo

40

Cấp lại giấy chứng nhận tốt nghiệp các cấp

GD-005-VB

Sở Giáo dục và Đào tạo

41

Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do các trường học, phòng giáo dục, trung tâm khi lập danh sách dự thi hoặc ghi bằng không đúng với hồ sơ gốc của học sinh

GD-006-VB

Sở Giáo dục và Đào tạo

42

Đóng dấu nổi trên văn bằng, chứng chỉ

GD-007-VB

Sở Giáo dục và Đào tạo

43

Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc

GD-008-VB

Sở Giáo dục và Đào tạo

44

Cấp giấy xác nhận kết quả thi tốt nghiệp các cấp

GD-009-VB

Sở Giáo dục và Đào tạo

PHẦN II.NỘI DUNG CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HÓA

(Có nội dung cụ thể của 44 thủ tục hành chính đính kèm được ghi theo mã số của phần I)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2638/QĐ-UBND ngày 10/08/2009 về công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.577

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!