Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2630/QĐ-UBND năm 2016 về phân công giải quyết công việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021

Số hiệu: 2630/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 22/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2630/QĐ-UBND

An Giang, ngày 22 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG NHIỆM KỲ 2016 - 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 1458/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 1457/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 15 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ phối hợp giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là người lãnh đạo chung và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, chịu trách nhiệm cá nhân về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; cùng với tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh trước Hội đồng nhân dân tỉnh và cơ quan nhà nước cấp trên.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết các công việc hàng ngày trong từng lĩnh vực công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh (ngoại trừ các công việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo).

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi được phân công.

3. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công; quản lý, điều hành nguồn vốn ngân sách và danh mục thuộc lĩnh vực phụ trách đã được phân bổ; phụ trách, phối hợp các Hội, Đoàn thể và tham gia các Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành các chương trình phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Khi vấn đề có liên quan đến lĩnh vực công tác của các Phó Chủ tịch khác thì trực tiếp trao đổi, chủ động phối hợp để giải quyết. Trường hợp công việc cần có ý kiến của Chủ tịch hoặc giữa các Phó Chủ tịch có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

4. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về các quyết định liên quan đến việc thực hiện các công việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh trước Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

5. Khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vắng mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vắng mặt thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp giải quyết hoặc phân công Phó Chủ tịch khác giải quyết công việc thay Phó Chủ tịch vắng mặt.

6. Trong quá trình thực hiện, tùy tình hình cụ thể và yêu cầu công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh phân công công việc giải quyết của các Phó Chủ tịch để bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn chung của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Phân công giải quyết công việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Ông Vương Bình Thạnh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực sau:

- Công tác đối ngoại.

- Công tác cán bộ, tổ chức bộ máy; Thi đua khen thưởng.

- Công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh.

- Xây dựng công trình, nhà ở, phát triển đô thị.

- Quốc phòng, An ninh; Tư pháp - Thi hành án.

- Thanh tra; Phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Dân vận chính quyền.

- Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh.

- Quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

b) Trực tiếp chỉ đạo: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh.

Phụ trách địa bàn: thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu.

c) Phụ trách, phối hợp các Hội, đoàn thể: Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Người tù kháng chiến tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh, Hội Kiến trúc sư tỉnh.

2. Ông Lê Văn Nưng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hàng năm; Hợp tác - liên kết vùng kinh tế trọng điểm.

- Tài chính - ngân hàng; Thuế - Hải quan; Kiểm toán - thanh tra tài chính; Quản lý doanh nghiệp có vốn nhà nước.

- Đăng ký kinh doanh và chứng nhận đầu tư; Hỗ trợ doanh nghiệp; Công tác xúc tiến.

- Công Thương; chống buôn lậu và gian lận thương mại.

- Giao thông vận tải; đảm bảo an toàn giao thông.

- Quản lý tổng hợp danh mục và phân bổ vốn dự án đầu tư.

- Quản lý trực tiếp và xử lý các dự án đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Tham gia Đảng - Đoàn Hội đồng nhân dân.

b) Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Cục Thống kê, Cục Hải quan, Ban Quản lý Khu kinh tế, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đồng Tháp - An Giang, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh, các ngân hàng thương mại, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Quỹ Xã hội hóa, Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh.

Phụ trách địa bàn: Huyện Châu Phú, Huyện Thoại Sơn, Huyện Châu Thành.

c) Phụ trách, phối hợp Hội đoàn thể: Hội Thống kê tỉnh, Hội Kế toán, Hội Mỹ nghệ - Kim hoàn - Đá quý tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, Hiệp hội Ô tô vận tải tỉnh.

3. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Giáo dục và đào tạo.

- Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Tôn giáo, dân tộc.

- Bưu chính, thông tin và truyền thông; Báo chí; Phát thanh - Truyền hình.

- Lao động, thương binh và xã hội; An sinh xã hội.

- Văn hóa, Thể thao, Du lịch.

- Quản lý trực tiếp và xử lý các dự án đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công tác dân vận chính quyền; quy chế dân chủ cơ sở; công tác thi đua khen thưởng; quan hệ Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh.

b) Trực tiếp chỉ đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo, Đài Phát thanh Truyền hình, Báo An Giang, Trường Đại học An Giang, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo, Trường Cao đẳng nghề, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh.

Phụ trách địa bàn: Huyện Tri Tôn, Huyện Phú Tân, Huyện Tịnh Biên.

c) Phụ trách, phối hợp các Hội, đoàn thể: Đoàn Thanh niên, Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Châm cứu tỉnh, Hội Điều dưỡng tỉnh, Hội Dược học tỉnh, Hội Tem tỉnh, Hội Nữ hộ sinh tỉnh, Hội Sinh viên tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Đông y tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh, Hội Răng hàm mặt tỉnh, Hội Phòng chống HIV/AIDS tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, Hội Y học tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, Hội Khoa học lịch sử tỉnh, Liên đoàn Quần vợt tỉnh, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Ban Công tác người cao tuổi tỉnh, Liên đoàn xe đạp - mô tô thể thao tỉnh, Liên đoàn Cầu lông tỉnh, Liên đoàn Điền kinh tỉnh, Liên đoàn Thể dục thể hình - cử tạ tỉnh, Liên đoàn Võ cổ truyền - Pencaksilat - Wushu tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh, Liên đoàn Vovinam tỉnh, Hội Người mù tỉnh.

4. Ông Lâm Quang Thi - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Nông nghiệp - phát triển nông thôn, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi.

- Tài nguyên và môi trường; Phòng, chống thiên tai.

- Khoa học và Công nghệ.

- Quản lý trực tiếp và xử lý các dự án đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

b) Trực tiếp chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ.

Phụ trách địa bàn: Huyện An Phú, Huyện Chợ Mới.

c) Phụ trách, phối hợp các Hội, đoàn thể: Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Làm vườn tỉnh, Hiệp hội Nghề nuôi và chế biến thủy sản tỉnh, Câu Lạc bộ doanh nhân nông thôn tỉnh, Hội Sinh vật cảnh tỉnh, Hội năng lượng sinh học và phát triển bền vững tỉnh, Quỹ Bảo vệ môi trường, Quỹ Phát triển đất tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công tạm thời giải quyết công việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Điều 4. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ I+II (b/c);
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Công ty nhà nước thuộc tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: lãnh đạo, các Phòng;
- Lưu: HCTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG THAM GIA CÁC BAN CHỈ ĐẠO, HỘI ĐỒNG, TỔ CÔNG TÁC
(kèm theo Quyết định số 2630/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

1. Ông Vương Bình Thạnh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh.

- Ban Chỉ đạo của tỉnh về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia.

- Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo Chương trình tham gia phối hợp hành động thực hiện “Ngày biên phòng” tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ tỉnh.

- Ban An toàn Giao thông tỉnh.

- Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh.

- Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo Thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh.

- Ban Chỉ đạo Chương trình cải cách hành chính.

- Ban Chỉ đạo Chương trình cụm, tuyến dân cư.

- Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế.

- Ban Chỉ đạo Chương trình cải cách công vụ, công chức.

- Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh số 16 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án bảo đảm quốc phòng của tỉnh giai đoạn 2014 - 2020.

- Ban Chỉ đạo đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở.

- Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân.

- Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

- Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Ban Chỉ đạo Ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh An Giang.

- Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh An Giang.

- Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh.

- Hội đồng Giám sát Xổ số Kiến thiết tỉnh An Giang.

- Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Hội đồng Xét chuyển ngạch thanh tra viên.

- Hội đồng Kiến trúc quy hoạch tỉnh.

2. Ông Lê Văn Nưng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu.

- Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới.

- Ban Chỉ đạo Chương trình xúc tiến đầu tư và thương mại.

- Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng và chống thất thu thuế.

- Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Ban Chỉ đạo an toàn lưới điện cao áp tỉnh An Giang.

- Ban Điều hành Đề án xác lập khung chính sách tiếp cận, thiết lập và xâm nhập hệ thống phân phối các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

- Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án 513.

- Ban Chỉ đạo Xã hội hóa tỉnh An Giang.

- Tổ Tư vấn phát triển Kinh tế - Xã hội.

- Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh An Giang.

- Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh.

- Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh.

- Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh.

- Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh An Giang.

3. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030.

- Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

- Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển nguồn nhân lực.

- Ban Chỉ đạo Xây dựng và điều hành Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo Thực hiện Pháp lệnh Chế độ ưu đãi người có công cách mạng tỉnh.

- Ban Chỉ đạo Giảm nghèo tỉnh.

- Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình nhà ở cho người có công cách mạng.

- Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Ban Chỉ đạo 1237).

- Ban Chuyên trách công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

- Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo Vì sự tiến bộ phụ nữ.

- Ban Chỉ đạo dự án 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt

- Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo Bồi dưỡng giáo viên tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo Thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh An Giang giai đoạn 2008 - 2012 và Đề án Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2020.

- Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục - chống mù chữ tỉnh An Giang giai đoạn 2013 - 2020.

- Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên.

- Ban Chỉ đạo Chương trình Công nghệ Thông tin tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch trên người.

- Ban Chỉ đạo Dự án “Phòng lây nhiễm HIV tại Việt Nam” tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu nhân đạo tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo Phòng chống tai nạn, thương tích tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo phòng, chống thuốc lá.

- Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách cho đối tượng trực tiếp chiến đấu tại CPC và Lào.

- Ban Chỉ đạo đào tạo nghề nông thôn.

- Tổ tư vấn về đảm bảo an sinh xã hội.

- Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh.

- Ban Điều hành Dự án tỉnh bạn hữu trẻ em.

- Ban Điều hành hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng và Nhóm cộng tác bảo vệ trẻ em tỉnh An Giang.

- Ban Công tác người cao tuổi tỉnh

- Ban Quan hệ lao động và phòng ngừa đình công, lãn công.

- Hội đồng đặt, đổi tên đường và công trình công cộng.

- Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang.

4. Ông Lâm Quang Thi - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

- Ban Chỉ đạo Xây dựng cánh đồng lớn.

- Ban Chỉ đạo Toàn dự án “Tạo khả năng phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai cho cộng đồng dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long” do tổ chức CARE quốc tế tài trợ.

- Ban Điều hành Chương trình hợp tác An Giang - Thụy Điển.

- Ban Điều hành Chương trình tam nông tỉnh An Giang.

- Ban Chỉ đạo Tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020.

- Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61.

- Ban Chỉ đạo tăng trưởng xanh.

- Ban Điều hành Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Ban Điều hành Dự án thủy lợi phục vụ nông nghiệp, phát triển nông nghiệp vùng Bắc Vàm Nao.

- Ban Điều hành dự án GIZ.

- Ban Điều hành Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020.

- Ban Điều hành dự án năng suất - chất lượng.

- Ban Chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

- Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

- Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh.

- Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường.

- Đoàn Công tác giải quyết khiếu nại của tỉnh.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2630/QĐ-UBND năm 2016 về phân công giải quyết công việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


617

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79