Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2624/QĐ-BNN-PC 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực

Số hiệu: 2624/QĐ-BNN-PC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 10/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2624/-BNN-PC

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/5/2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 11 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 2017 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hn và cơ cu tchức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phquy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bn quy phạm pháp luật;

t đề nghị ca Vụ trưng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 404 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính đến hết ngày 31/5/2020 (Danh mục văn bản kèm theo).

Danh mục văn bn kèm theo Quyết định này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Cng Thông tin điện tBộ NNPTNT;
- Lưu
: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC[1] THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/5/2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số
2624/QĐ-BNN-PC ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

1.

Luật

31/2018/QH14[2] ngày 19/11/2018

Luật Trồng trọt

01/01/2020

 

2.

Nghị định

88/2010/NĐ-CP ngày 16/08/2010

Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

1/10/2010

 

3.

Nghị định

98/2011/NĐ-CP[3] ngày 26/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định về nông nghiệp

15/12/2011

Hết hiệu lực một phần

4.

Nghị định

35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015

Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

01/7/2015

Hết hiệu lực một phần

5.

Nghị định

31/2016/NĐ-CP[4] ngày 06/5/2016

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

25/6/2016

 

6.

Nghị định

66/2016/NĐ-CP[5] ngày 01/7/2016

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

7.

Nghị định

02/2017/NĐ-CP[6] ngày 09/01/2017

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

8.

Nghị định

65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017

Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu

05/7/2019

 

9.

Nghị định

109/2018/NĐ-CP[7] ngày 29/8/2018

Nông nghiệp hữu cơ

15/10/2018

 

10.

Nghị định

123/2018/NĐ-CP[8] ngày 17/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

17/9/2018

Hết hiệu lực một phần

11.

Nghị định

62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

01/9/2019

Hết hiệu lực một phần

12.

Nghị định

94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019

quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

01/2/2020

 

13.

Nghị định

04/2020/NĐ-CP[9] ngày 03/01/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

18/02/2020

 

14.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

01/2012/QĐ-TTg[10] ngày 09/01/2012

Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

25/02/2012

 

15.

Thông tư liên tịch

42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT[11] ngày 16/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

29/11/2013

 

16.

Thông tư liên tịch

22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 30/6/2016

Quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu

01/12/2016

 

17.

Thông tư

21/2009/TT-BNN ngày 24/04/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”.

8/6/2009

 

18.

Thông tư

40/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/07/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”.

9/7/2009

 

19.

Thông tư

41/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/07/2009

Quy định về quản lý và sử dụng mẫu giống cây trồng.

23/8/2009

Hết hiệu lực một phần

20.

Thông tư

42/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/07/2009

Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng hạt giống lúa siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận, giống lúa bố mẹ lúa lai và hạt lai F1.

24/08/2009

Hết hiệu lực một phần

21.

Thông tư

61/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/09/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam’’

9/11/2009

 

22.

Thông tư

72/2009/TT-BNNPTNT ngày 17/11/2009

Ban hành danh mục loài cây trồng biến đổi gen được phép khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường cho mục đích làm giống cây trồng ở Việt Nam.

1/1/2010

 

23.

Thông tư

84/2009/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2009

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”.

12/2/2010

 

24.

Thông tư

11/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/3/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

24/4/2010

 

25.

Thông tư

22/2010/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

21/5/2010

 

26.

Thông tư

30/2010/TT-BNNPTNT ngày 11/05/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam”

25/6/2010

 

27.

Thông tư

32/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/06/2010

Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón.

31/7/2010

Hết hiệu lực một phần

28.

Thông tư

34/2010/TT-BNNPTNT ngày 23/6/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam

06/8/2010

 

29.

Thông tư

49/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/08/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

08/10/2010

Hết hiệu lực một phần

30.

Thông tư

65/2010/TT-BNNPTNT ngày 05/11/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng và Danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

20/12/2010

Hết hiệu lực một phần

31.

Thông tư

70/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/12/2010

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam

22/01/2011

Hết hiệu lực một phần

32.

Thông tư

17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/04/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

21/05/2011

Hết hiệu lực một phần

33.

Thông tư

30/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/04/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam’’

4/6/2011

 

34.

Thông tư

41/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

17/7/2011

 

35.

Thông tư

45/2011/TT-BNNPTNT ngày 24/06/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng giống cây trồng

24/12/2011

 

36.

Thông tư

48/2011/TT-BNNPTNT ngày 05/07/2011

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

05/01/2012

 

37.

Thông tư

51/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/07/2011

Ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

10/09/2011

 

38.

Thông tư

64/2011/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2011

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

18/11/2011

 

39.

Thông tư

67/2011/TT-BNNPTNT ngày 17/10/2011

Ban hành quy chuẩn quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

17/04/2012

 

40.

Thông tư

09/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/02/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

31/03/2012

 

41.

Thông tư

12/2012/TT-BNNPTNT ngày 01/03/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

15/04/2012

 

42.

Thông tư

17/2012/TT-BNNPTNT ngày 18/04/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

02/06/2012

 

43.

Thông tư

21/2012/TT-BNNPTNT ngày 05/06/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

20/07/2012

 

44.

Thông tư

24/2012/TT-BNNPTNT ngày 19/06/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng

19/12/2012

 

45.

Thông tư

44/2012/TT-BNNPTNT ngày 11/09/2012

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

26/10/2012

 

46.

Thông tư

53/2012/TT-BNNPTNT[12] ngày 26/10/2012

Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

12/12/2012

 

47.

Thông tư

06/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2013

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

08/03/2013

 

48.

Thông tư

07/2013/TT-BNNPTNT[13] ngày 22/01/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế

22/07/2013

 

49.

Thông tư

16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2013

Hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

13/04/2013

 

50.

Thông tư

21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/04/2013

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng và Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

1/6/2013

Hết hiệu lực một phần

51.

Thông tư

33/2013/TT-BNNPTNT ngày 21/06/2013

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khảo nghiệm giống cây trồng.

21/12/2013

 

52.

Thông tư

49/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013

Hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm

1/2/2014

 

53.

Thông tư

05/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/2/2014

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực trồng trọt

10/8/2014

 

54.

Thông tư

29/2014/TT-BNNPTNT[14] ngày 5/9/2014

Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20/10/2014

 

55.

Thông tư

47/2014/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2014

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trồng, chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản ở miền núi phía Bắc

11/6/2015

 

56.

Thông tư

54/2014/TT-BNNPTNT[15] ngày 30/12/2014

Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

12/2/2015

 

57.

Thông tư

01/2015/TT-BNNPTNT ngày 22/1/2015

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

9/3/2015

 

58.

Thông tư

28/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/8/2015

Danh mục loài cây trồng được bảo hộ

29/9/2015

 

59.

Thông tư

46/2015/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2015

Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hp quy giống cây trồng

28/1/2016

Hết hiệu lực mt phần

60.

Thông tư

28/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/7/2016

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

10/9/2016

 

61.

Thông tư

11/2017/TT-BNNPTNT[16] ngày 29/5/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/7/2017

Hết hiệu lực một phần

62.

Thông tư

06/2018/TT-BNNPTNT ngày 21/6/2018

sửa đổi Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.

06/8/2018

 

63.

Thông tư

14/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018

ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/01/2019

 

64.

Thông tư

15/2018/TT-BNNPTNT[17] ngày 29/10/2018

ban hành Bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/01/2019

 

65.

Thông tư

01/2019/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2019

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

05/03/2019

 

66.

Thông tư

16/2019/TT-BNNPTNT[18] ngày 01/11/2019

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ

18/12/2019

 

67.

Thông tư

17/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019

Ban hành Danh mục loài cây trồng chính.

01/01/2020

 

68.

Thông tư

18/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019

Quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt.

01/01/2020

 

69.

Thông tư

19/2019/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2019

Ban hành Thông tư quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng.

01/01/2020

 

70.

Thông tư

26/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019

Quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu.

10/2/2020

 

71.

Quyết định

69/2004/QĐ-BNN ngày 12/3/2004

Ban hành danh mục giống cây trồng quý hiếm cấm xuất khẩu

28/12/2004

 

72.

Quyết định

74/2004/QĐ-BNN ngày 16/12/2004

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

19/1/2005

Hết hiệu lực một phần

73.

Quyết định

40/2005/QĐ-BNN ngày 22/5/2006

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 74/2004/QĐ-BNN ngày 16/12/2004 Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

14/6/2006

 

74.

Quyết định

79/2005/QĐ-BNN ngày 5/12/2005

Ban hành quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng quý hiếm

15/1/2006

 

75.

Quyết định

80/2005/QĐ-BNN ngày 12/5/2005

Ban hành Danh mục nguồn gen cây trồng quý hiếm cần bảo tồn.

15/1/2006

 

76.

Quyết định

103/2006/QĐ-BNN ngày 14/11/2006

Về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

13/12/2006

 

77.

Quyết định

47/2007/QĐ-BNN 29/05/2007

Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.

8/7/2007

 

78.

Quyết định

35/2008/QĐ-BNN ngày 15/02/2008

Ban hành Quy định về quản lý sản xuất giống cây trồng nông hộ.

06/03/2008

 

79.

Quyết định

50/2008/QĐ-BNN ngày 02/04/2008

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh.

24/4/2008

 

80.

Quyết định

104/2008/QĐ-BNN ngày 21/10/2008

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

16/11/2008

 

81.

Quyết định

124/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh

29/1/2009

 

II. LĨNH VỰC BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT, PHÂN BÓN

1. Lĩnh vực bảo vệ và kim dịch thực vật

82.

Luật

41/2013/QH13 ngày 25/11/2013

Luật bảo vệ và kim dịch thực vật

01/01/2015

Hết hiệu lực một phần

83.

Nghị định

116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014

Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

18/01/2015

 

84.

Nghị định

31/2016/NĐ-CP[19] ngày 06/5/2016

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

25/6/2016

 

85.

Nghị định

66/2016/NĐ-CP[20] ngày 01/7/2016

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

86.

Nghị định

02/2017/NĐ-CP[21] ngày 09/01/2017

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

87.

Nghị định

123/2018/NĐ-CP[22] ngày 17/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

17/9/2018

Hết hiệu lực một phần

88.

Nghị định

04/2020/NĐ-CP[23] ngày 03/01/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

18/02/2020

 

89.

Thông tư liên tịch

05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016

về hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

30/6/2016

 

90.

Thông tư

55/2009/TT-BNNPTNT ngày 28/8/2009

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

24/02/2010

 

91.

Thông tư

26/2010/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

27/10/2010

 

92.

Thông tư

71/2010/TT-BNNPTN ngày 10/12/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

10/06/2011

 

93.

Thông tư

14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27/03/2012

Hướng dẫn hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật

06/07/2012

 

94.

Thông tư

63/2012/TT-BNNPTNT ngày 14/12/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

16/06/2013

 

95.

Thông tư

32/2013/TT-BNNTNNT ngày 14/6/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

29/08/2013

 

96.

Thông tư

16/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/6/2014

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

5/11/2014

 

97.

Thông tư

30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014

về ban hành Danh mục vật ththuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

01/01/2015

 

98.

Thông tư

33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014

quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

01/01/2015

Hết hiệu lực một phần

99.

Thông tư

35/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014

ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

01/01/2015

 

100.

Thông tư

36/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014

ban hành quy định về quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

01/01/2015

 

101.

Thông tư

05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015

Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.

30/03/2015

 

102.

Thông tư

21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015

Quản lý thuốc bảo vệ thực vật

01/8/2015

Hết hiệu lực một phần

103.

Thông tư

30/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2015

Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và thẻ công chức kiểm dịch thực vật

23/10/2015

 

104.

Thông tư

35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015

Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa

30/11/2015

 

105.

Thông tư

30/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

12/02/2018

Hết hiệu lực một phần

106.

Thông tư

12/2018/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2018

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

02/04/2019

 

107.

Thông tư

15/2018/TT-BNNPTNT[24] ngày 29/10/2017

Ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/01/2019

 

108.

Thông tư

34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

sửa đổi Thông tư số 30/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT

01/01/2019

 

109.

Thông tư

44/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018

Kim tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu

10/02/2019

 

110.

Thông tư

10/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/9/2019

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

05/11/2019

 

111.

Thông tư

06/2020/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2020

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

10/6/2020

 

2. Lĩnh vực phân bón

112.

Luật

31/2018/QH14[25] ngày 19/11/2018

Luật Trồng trọt

01/01/2020

 

113.

Nghị định

84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019

Về quản lý phân bón

01/01/2020

 

114.

Nghị định

55/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

16/4/2018

 

115.

Thông tư

09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/8/2019

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón

01/01/2020

 

III. LĨNH VỰC CHĂN NUÔI

116.

Luật

32/2018/QH14 ngày 19/11/2018

Luật Chăn nuôi

01/01/2020

 

117.

Nghị định

02/2017/NĐ-CP[26] ngày 09/01/2017

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

118.

Nghị định

64/2018/NĐ-CP[27] ngày 07/5/2018

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

22/6/2018

Hết hiệu lực một phần

119.

Nghị định

13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020

Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

05/3/2020

 

120.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

10/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008

Phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020

11/02/2008

 

121.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

01/2012/QĐ-TTg[28] ngày 09/01/2012

Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

25/02/2012

 

122.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

50/2014/QĐ-TTg ngày 04/09/2014

Về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020

01/01/2015

 

123.

Thông tư liên tịch

42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT[29] ngày 16/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

29/11/2013

 

124.

Thông tư

04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010

Ban Hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn, trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học

15/7/2010

 

125.

Thông tư

19/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010

21/5/2011

Hết hiệu lực một phần

126.

Thông tư

61/2011/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi

12/3/2012

Hết hiệu lực một phần

127.

Thông tư

72/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi

25/4/2012

 

128.

Thông tư

41/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/08/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi

16/02/2013

 

129.

Thông tư

48/2012/TT-BNNPTNT[30] ngày 26/09/2012

Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

10/11/2012

Hết hiệu lực một phần

130.

Thông tư

50/2012/TT-BNNPTNT[31] ngày 08/10/2012

Bãi bỏ Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 6/8/2008 bãi bỏ một phần Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011

22/11/2012

 

131.

Thông tư

53/2012/TT-BNNPTNT[32] ngày 26/10/2012

Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

12/12/2012

 

132.

Thông tư

57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012

Quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta - agonist trong chăn nuôi

22/12/2012

Hết hiệu lực một phần

133.

Thông tư

31/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/06/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kim định lợn giống

12/12/2013

 

134.

Thông tư

54/2014/TT-BNNPTNT[33] ngày 30/12/2014

Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

12/2/2015

 

135.

Thông tư

09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2015

Hướng dẫn thực hiện điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020.

20/4/2015

 

136.

Thông tư

01/2016/TT-BNNPTNT ngày 15/02/2016

Sửa đổi, b sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi

15/02/2016

 

137.

Thông tư

27/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/7/2016

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

26/01/2017

 

138.

Thông tư

16/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/8/2017

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn

24/2/2018

 

139.

Thông tư

20/2019/TT-BNNPTNT ngày 22/11/2019

Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi

07/01/2020

 

140.

Thông tư

21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019

Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi

14/01/2020

 

141.

Thông tư

22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019

Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi.

15/01/2020

 

142.

Thông tư

23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019

Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi

15/01/2020

 

143.

Thông tư

04/2020/TT-BNNPTNT[34] ngày 09/3/2020

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

01/7/2020

 

144.

Quyết định

03/2008/QĐ-BNN ngày 09/01/2008

Bãi bỏ Quyết định số 17/2017/QĐ-BNN ngày 27/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “Quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm”

09/01/2008

 

IV. LĨNH VỰC THÚ Y

145.

Luật

79/2015/QH13 ngày 19/6/2015

Luật thú y

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

146.

Nghị định

05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007

Về phòng chống bệnh dại động vật

02/02/2007

 

147.

Nghị định

35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

148.

Nghị định

66/2016/NĐ-CP[35] ngày 01/7/2016

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

149.

Nghị định

02/2017/NĐ-CP[36] ngày 09/01/2017

Cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

150.

Nghị định

90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

15/9/2017

Hết hiệu lực một phần

151.

Nghị định

123/2018/NĐ-CP[37] ngày 17/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

17/9/2018

Hết hiệu lực một phần

152.

Nghị định

04/2020/NĐ-CP[38] ngày 03/01/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

18/02/2020

 

153.

Quyết định

16/2016/QĐ-TTg ngày 29/4/2016

Quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp

01/7/2016

 

154.

Thông tư

27/2009/TT-BNN ngày 28/5/2009

Ban hành quy định nhập khẩu trâu bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam

13/7/2009

 

155.

Thông tư

66/2009/TT-BNNPTNT ngày 13/10/2009

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lấy mẫu thuốc thú y để kiểm tra chất lượng

13/3/2010

 

156.

Thông tư

31/2010/TT-BNNPTNT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thú y

24/5/2010

 

157.

Thông tư

71/2011/TT-BNNPTNT

Ban hành Quy chun kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y

25/10/2011

 

158.

Thông tư

30/2012/TT-BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia điều kiện vệ sinh thú y

03/7/2012

 

159.

Thông tư

53/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015

Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2009/TT-BNNPTNT Ban hành quy định nhập khẩu trâu bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam

14/12/2015

 

160.

Thông tư

08/2015/TT-BNNPTNT ngày 02/3/2015

Quy định về việc kim tra, giám sát vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh mật ong xuất khẩu

02/03/2015

 

161.

Thông tư

04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016

Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản

01/7/2016

 

162.

Thông tư

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016

Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

15/7/2016

 

163.

Thông tư

09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

Quy định về kiểm soát giết mvà kiểm tra vệ sinh thú y

16/7/2016

 

164.

Thông tư

10/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam

16/7/2016

 

165.

Thông tư

11/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

Quy định về trang phục, phù hiệu, bin hiệu, thẻ kiểm dịch động vật

18/7/2016

 

166.

Thông tư

12/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016

Quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thú y các cấp

19/7/2016

 

167.

Thông tư

13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016

Quy định về quản lý thuốc thú y

19/7/2016

 

168.

Thông tư

14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016

Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh

19/7/2016

Hết hiệu lực một phần

169.

Thông tư

25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016

Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

15/8/2016

Hết hiệu lực một phần

170.

Thông tư

26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016

Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

15/8/2016

Hết hiệu lực một phần

171.

Thông tư

29/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

Quy định về tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn

19/9/2016

 

172.

Thông tư

13/2017/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2017

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y

20/12/2017

 

173.

Thông tư

10/2018/TT-BNNPTNT ngày 14/8/2018

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y

14/02/2019

 

174.

Thông tư

15/2018/TT-BNNPTNT[39] ngày 29/10/2018

Ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành thuộc quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/01/2019

 

175.

Thông tư

18/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuc thú y

14/02/2019

 

176.

Thông tư

35/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10/02/2019

 

177.

Thông tư

36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

10/02/2019

Hết hiệu lực một phần

178.

Thông tư

11/2019/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

06/12/2019

 

179.

Thông tư

24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

07/02/2020

 

V. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

180.

Luật

16/2017/QH14, ngày 15/11/2017

Luật Lâm nghiệp

01/01/2019

 

181.

Nghị định

118/2014/NĐ-CP[40] ngày 17/12/2014

Sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

01/02/2015

 

182.

Nghị định

75/2015/NĐ-CP ngày 09/09/2015

Cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020

02/11/2015

 

183.

Nghị định

133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015

Quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng

15/02/2016

 

184.

Nghị định

119/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016

Về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu

10/10/2016

 

185.

Nghị định

168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016

Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà nước

15/02/2017

 

186.

Nghị định

02/2017/NĐ-CP[41] ngày 09/01/2017

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

187.

Nghị định

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

01/01/2019

 

188.

Nghị định

01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019

Về Kim lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

 

 

189.

Nghị định

06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019

Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

10/3/2019

 

190.

Nghị định

35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

10/6/2019

 

191.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

132/2002/QĐ-TTg ngày 08/10/2002

Về giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên

08/10/2002

 

192.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004

Về việc ban hành định hướng chiến lược phát triển bền vững rừng ở Việt Nam

11/9/2004

 

193.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

132/2006/QĐ-TTg[42] ngày 31/5/2006

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều

25/6/2006

 

194.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007

Về Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020

03/3/2007

 

195.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

01/2012/QĐ-TTg[43] ngày 09/01/2012

Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

25/2/2012

 

196.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

07/2012/QĐ-TTg ngày 8/02/2012

Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng

30/03/2012

 

197.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012

Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020

20/7/2012

 

198.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

11/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013

Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

15/03/2013

 

199.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016

Về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp

01/11/2016

 

200.

Thông tư liên tịch

19/2007/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007

Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ Luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

02/05/2007

 

201.

Thông tư liên tịch

52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 14/04/2008

Hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy

10/05/2008

 

202.

Thông tư liên tịch

42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT[44] ngày 16/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

29/11/2013

 

203.

Thông tư liên tịch

17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC[45] ngày 22/4/2015

Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị rừng trồng, vườn cây để sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp

10/6/2015

Hết hiệu lực một phần

204.

Thông tư

102/TT-BNN-KL ngày 02/10/2000

hướng dẫn lập dự toán cho các dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

17/10/2000

 

205.

Thông tư

14/2006/TT-BNN ngày 07/03/2006

Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo ngành kiểm lâm địa phương

09/4/2006

 

206.

Thông tư

15/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/3/2010

Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh”

06/5/2010

 

207.

Thông tư

54/2014/TT-BNNPTNT[46] ngày 30/12/2014

Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

12/2/2015

 

208.

Thông tư

02/2015/TT-BNNPTNT[47] ngày 27/1/2015

Hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông lâm nghiệp theo Nghị định số 118/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ

12/3/2015

 

209.

Thông tư

04/2017/TT-BNNPTNT[48] ngày 24/2/2017

Ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

10/4/2017

 

210.

Thông tư

08/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2017

Quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng

16/5/2017

Hết hiệu lực một phần

211.

Thông tư

21/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020

01/01/2018

 

212.

Thông tư

15/2018/TT-BNNPTNT[49] ngày 29/10/2018

Ban hành bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/01/2019

 

213.

Thông tư

27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

01/01/2019

 

214.

Thông tư

28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định về quản lý rừng bền vững

01/01/2019

 

215.

Thông tư

29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định về các biện pháp lâm sinh

01/01/2019

 

216.

Thông tư

30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống, nguồn giống và quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp

01/01/2019

 

217.

Thông tư

31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định về phân định ranh giới rừng

01/01/2019

 

218.

Thông tư

32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng

01/01/2019

 

219.

Thông tư

33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018

Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng

01/01/2019

 

220.

Thông tư

12/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019

Quy định về thống kê ngành lâm nghiệp

01/01/2020

 

221.

Thông tư

13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019

Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

01/01/2020

 

222.

Thông tư

15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019

Hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh

01/01/2020

 

223.

Thông tư

25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019

Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng

15/02/2020

 

224.

Thông tư

29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019

Quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước

20/02/2020

 

225.

Quyết định

14/2005/QĐ-BNN ngày 15/03/2005

Ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh

07/04/2005

 

226.

Quyết định

38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005

Về định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng.

08/08/2005

 

227.

Quyết định

20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006

Ban hành tạm thời Định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiết kế khai thác rừng

01/07/2006

 

228.

Quyết định

62/2006/QĐ-BNN ngày 16/08/2006

Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020

23/09/2006

 

229.

Quyết định

26/2007/QĐ-BNN ngày 09/04/2007

Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh

25/07/2007

 

230.

Quyết định

83/2007/QĐ-BNN ngày 04/10/2007

Nhiệm vụ công chức Kiểm lâm địa bàn cấp xã;

31/10/2007

 

231.

Quyết định

78/2008/QĐ-BNN ngày 01/7/2008

Quyết định phê duyệt Chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp Việt Nam đến năm 2020

03/08/2008

 

232.

Quyết định

112/2008/QĐ-BNN ngày 19/11/2008

Ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng

18/12/2008

 

233.

Quyết định

114/2008/QĐ-BNN ngày 28/11/2008

Về thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

29/12/2008

Hết hiệu lực một phần

VI. LĨNH VỰC THỦY SẢN

234.

Luật

18/2017/QH14 Ngày 21/11/2017

Luật Thủy sản

01/01/2019

 

235.

Nghị định

98/2011/NĐ-CP[50] ngày 26/10/2011

Sửa đổi một số điều của các Nghị định về nông nghiệp.

11/12/2011

Hết hiệu lực một phần

236.

Nghị định

67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014

Về một số chính sách phát triển thủy sản

25/8/2014

Hết hiệu lực một phần

237.

Nghị định

89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

25/11/2015

Hết hiệu lực một phần

238.

Nghị định

172/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016

Sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

15/02/2017

 

239.

Nghị định

02/2017/NĐ-CP[51] ngày 09/01/2017

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

240.

Nghị định

17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

25/3/2018

 

241.

Nghị định

26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

25/4/2019

 

242.

Nghị định

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

05/7/2019

 

243.

Nghị định

12/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020

Về ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản

20/01/2020

 

244.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

10/2006/QĐ-TTg ngày 11/01/2006

Phê duyệt Quy hoạch tng th phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

06/02/2006

 

245.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

29/2007/QĐ-TTg ngày 28/2/2007

Thành lập và tổ chức hoạt động của Quỹ tái tạo nguồn lợi thủy sản

25/3/2007

 

246.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

118/2007/QĐ-TTg[52] ngày 25/7/2007

Về chính sách hỗ trợ khắc phục rủi ro thiên tai trên biển

Sau 15 ngày từ ngày đăng công báo

 

247.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

149/2008/QĐ-TTg ngày 20/11/2008

Về chế độ bồi dưỡng đi biển đối với thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn, cán bộ, thuyền viên và người làm việc trên tàu kiểm ngư

Sau 15 ngày từ ngày đăng công báo

 

248.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

01/2012/QĐ-TTg[53] ngày 09/01/2012

Về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

25/2/2012

 

249.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

79/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014

Ban hành Quy chế thực hiện quy định sử dụng đường dây nóng Việt Nam - Trung Quốc về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển

15/2/2015

 

250.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

02/2015/QĐ-TTg ngày 07/01/2015

Quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ kiểm ngư

01/3/2015

 

251.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

50/2018/QĐ-TTg ngày 13/12/2018

Quy định về đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

30/01/2019

 

252.

Thông tư liên tịch

42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT[54] ngày 16/10/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

29/11/2013

 

253.

Thông tư liên tịch

38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV[55] ngày 20/10/2015

Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản.

05/12/2015

 

254.

Thông tư

03/2006/TT-BTS ngày 12/4/2006

Hướng dẫn thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

15/5/2006

 

255.

Thông tư

15/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011

Ban hành “Quy chế thông tin đối với tàu cá hoạt động trên biển

14/4/2011

 

256.

Thông tư

48/2012/TT-BNNPTNT[56] ngày 26/09/2012

Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

10/11/2012

Hết hiệu lực một phần

257.

Thông tư

50/2012/TT-BNNPTNT[57] ngày 08/10/2012

Bãi bỏ Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 6/8/2008 bãi bỏ một phần Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011

22/11/2012

 

258.

Thông tư

53/2012/TT-BNNPTNT[58] ngày 26/10/2012

Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

12/12/2012

 

259.

Thông tư

22/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi cá tra trong ao - điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

01/02/2015

 

260.

Thông tư

25/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2014

Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết kế mẫu tàu cá

25/8/2014

 

261.

Thông tư

27/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2014

Quy định về nội dung và định mức duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép được hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

25/8/2014

 

262.

Thông tư

54/2014/TT-BNNPTNT[59] ngày 30/12/2014

Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

12/2/2015

 

263.

Thông tư

16/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/4/2015

Ban hành Quy chuẩn kỹ thật Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản

10/10/2015

 

264.

Thông tư

20/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2015

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu cá.

01/12/2015

 

265.

Thông tư

31/2015/TT-BNNPTNT[60] ngày 06/10/2015

Quy định về giám sát dư lượng các chất độc trong động vật và sản phẩm động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi

19/11/2015

 

266.

Thông tư

51/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015

Quy định về yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra an toàn kỹ thuật máy thủy đã qua sử dụng lắp đặt trên tàu cá.

15/02/2016

 

267.

Thông tư

04/2017/TT-BNNPTNT[61] ngày 24/2/2017

Ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

10/4/2017

 

268.

Thông tư

12/2017/TT-BNNPTNT ngày 07/6/2017

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi

10/12/2017

 

269.

Thông tư

19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thông tư hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

01/01/2019

 

270.

Thông tư

20/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thông tư quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và mầu sơn tàu, xuồng kiểm ngư.

01/01/2019

 

271.

Thông tư

21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thông tư quy định về việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tầu cá khai thác bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

01/01/2019

 

272.

Thông tư

22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thông tư quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản.

01/01/2019

 

273.

Thông tư

23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Thông tư quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá.

01/01/2019

 

274.

Thông tư

24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản

01/01/2019

 

275.

Thông tư

25/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Hướng dẫn về đánh giá rủi ro, cấp phép thủy sản sống nhập khẩu

01/01/2019

 

276.

Thông tư

26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018

Hướng dẫn về quản lý giống thủy sản; thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản

01/01/2019

 

277.

Thông tư

07/2019/TT-BNNPTNT ngày 07/8/2019

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản

01/01/2020

 

278.

Thông tư

08/2019/TT-BNNPTNT ngày 09/8/2019

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

01/01/2020

 

279.

Thông tư

28/2019/TT-BNNPTNT[62] ngày 31/12/2019

Quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản

13/02/2019

 

280.

Thông tư

03/2020/TT-BNNPTNT ngày 02/3/2020

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

01/7/2020

 

281.

Thông tư

04/2020/TT-BNNPTNT[63] ngày 09/3/2020

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

01/7/2020

 

282.

Thông tư

05/2020/TT-BNNPTNT ngày 16/3/2020

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giống thủy sản

18/9/2020

 

283.

Quyết định

27/2005/QĐ-BTS ngày 09/01/2005

Ban hành tiêu chí khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Sau 15 ngày từ ngày đăng công báo

 

VII. LĨNH VỰC THỦY LỢI

284.

Luật

08/2017/QH14, ngày 19/6/2017

Luật Thủy lợi

01/7/2018

Hết hiệu lực một phần

285.

Nghị định

104/2017/NĐ-CP[64] ngày 14/9/2017

Quy định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

01/11/2017

 

286.

Nghị định

67/2018/NĐ-CP, ngày 14/5/2018

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

01/7/2018

Hết hiệu lực một phần

287.

Nghị định

77/2018/NĐ-CP, ngày 16/5/2018

Nghị định quy định hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

01/7/2018

 

288.

Nghị định

114/2018/NĐ-CP, ngày 04/9/2018

Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

04/9/2018

 

289.

Nghị định

53/2019/NĐ-CP, ngày 17/06/2019

Nghị định số quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê

17/06/2019

 

290.

Nghị định

65/2019/NĐ-CP, ngày 18/7/2019

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

09/9/2019

 

291.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

62/2004/QĐ-TTg 16/4/2004

Về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

09/5/2004

Hết hiệu lực một phần

292.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

131/2009/QĐ-TTg, ngày 02/11/2009

Về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

01/01/2010

 

293.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

18/2014/QĐ-TTg ngày 03/3/2014

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/04/2004 vtín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

01/5/2014

 

294.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

25/2017/QĐ-TTg[65] ngày 11/07/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy li thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/8/2017

Hết hiệu lực một phần

295.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

24/2019/QĐ-TTg[66] ngày 11/7/2017

Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/9/2019

 

296.

Thông tư liên tịch

37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 31/10/2014

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

15/12/2014

 

297.

Thông tư

42/2010/TT-BNNPTNT, 06/7/2010

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy lợi

06/01/2011

 

298.

Thông tư

27/2012/TT-BNNPTNT, ngày 26/6/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi

26/12/2012

 

299.

Thông tư

05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi

01/7/2018

 

300.

Thông tư

05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019

Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

01/7/2019

 

301.

Thông tư

14/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019

Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật về dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong công trình thủy lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặn

18/12/2019

 

VIII. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

302.

Luật

79/2006/QH11 ngày 29/11/2006

Luật Đê điều

01/7/2007

Hết hiệu lực một phần

303.

Luật

33/2013/QH13 ngày 19/6/2013

Luật Phòng chống thiên tai

01/5/2014

 

304.

Nghị định

71/2002/NĐ-CP ngày 23/7/2002

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khn cấp trong trường hợp có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy him

07/8/2002

 

305.

Nghị định

113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều

03/8/2007

 

306.

Nghị định

04/2011/NĐ-CP ngày 15/01/2011

Về việc thực hiện bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng

10/3/2011

 

307.

Nghị định

94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014

Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

08/12/2014

Hết hiệu lực một phần

308.

Nghị định

02/2017/NĐ-CP[67] ngày 09/01/2017

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh

25/02/2017

 

309.

Nghị định

104/2017/NĐ-CP[68] ngày 14/9/2017

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

01/11/2017

Hết hiệu lực một phần

310.

Nghị định

160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai

01/01/2019

 

311.

Nghị định

53/2019/NĐ-CP ngày 17/6/2019

Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê

17/6/2019

 

312.

Nghị định

83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chng thiên tai.

01/01/2020

 

313.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

93/1999/QĐ-TTg ngày 05/4/1999

Chế độ bồi dưỡng đối với kiểm soát viên đê điều tham gia trực tiếp xử lý sự cố khi có báo động lụt, bão.

20/4/1999

 

314.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

185/1999/QĐ-TTg ngày 13/9/1999

Chính sách hỗ trợ đối với vùng phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng.

28/9/1999

 

315.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

63/2002/QĐ-TTg ngày 20/5/2002

Quyết định về công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai

20/5/2002

 

316.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

58/2006/QĐ-TTg ngày 14/3/2006

Phê duyệt Chương trình đầu tư, củng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển hiện có tại các tỉnh có đê từ Quảng Ninh đến Quảng Nam

15/4/2006

 

317.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

132/2006/QĐ-TTg[69] ngày 31/5/2006

Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều

25/6/2006

 

318.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

78/2007/QĐ-TTg ngày 29/5/2007

Quyết định về việc ban hành quy chế phòng chống động đất, sóng thần

07/7/2007

 

319.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

118/2007/QĐ-TTg[70] ngày 25/7/2007

Về chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển

24/8/2007

 

320.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

172/2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2007

Quyết định phê duyệt chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020

10/12/2007

 

321.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011

Ban hành Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển

01/3/2011

 

322.

Thông tư liên tịch

43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015

Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra

30/12/2015

 

323.

Thông tư

01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009

Hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ

06/02/2009

 

324.

Thông tư

26/2009/TT-BNN ngày 11/5/2009

Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân

25/6/2009

 

325.

Thông tư

46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2011

Về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều

11/8/2011

 

326.

Thông tư

54/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/12/2013

hướng dẫn phân cấp đê và quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê.

07/02/2014

 

327.

Thông tư

31/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2017

Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai

29/12/2017

 

328.

Quyết định

17/2002/QĐ-BNN ngày 12/3/2002

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng vật tư dự trữ phòng chống lụt bão.

27/02/2002

 

329.

Quyết định

59/2002/QĐ-BNN ngày 03/7/2002

Quy định mức nước thiết kế cho các tuyến đê thuộc hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.

03/7/2002

 

330.

Quyết định

92/2008/QĐ-BNN ngày 17/9/2008

Ban hành quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống lụt bão.

16/10/2008

 

331.

Chthị

85/2007/CT-BNN ngày 11/10/2007

Đẩy mạnh trồng rừng và trồng cây chắn sóng ven biển

30/10/2007

 

IX. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

332.

Nghị định

66/2016/NĐ-CP[71] ngày 01/7/2016

Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

333.

Nghị định

123/2018/NĐ-CP[72] ngày 17/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

17/9/2018

Hết hiệu lực một phần

334.

Thông tư liên tịch

45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN[73] ngày 23/11/2015

Hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn

8/1/2016

 

335.

Thông tư

47/2009/TT-BNNPTNT ngày 31/07/2009

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xut thủy sản

01/02/2010

Hết hiệu lực một phần

336.

Thông tư

75/2009/TT-BNNPTNT ngày 2/12/2009

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất nông sản

2/6/2010

 

337.

Thông tư

37/2010/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2010

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu an toàn thực phẩm nông sản.

25/12/2010

 

338.

Thông tư

03/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2011

Quy định về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản

07/03/2011

 

339.

Thông tư

74/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011

Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn

15/12/2011

Hết hiệu lực một phần

340.

Thông tư

76/2011/TT-BNNPTNT ngày 3/11/2011

Quy định Danh mục các loại thực phẩm được phép chiếu xạ và liều lượng hấp thụ tối đa cho phép đối với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/12/2011

 

341.

Thông tư

02/2012/TT-BNNPTNT ngày 9/1/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước mắm, sản phẩm thủy sản dạng mắm và thủy sản khô dùng làm thực phẩm

23/2/2012

 

342.

Thông tư

02/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/1/2013

Quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối

20/02/2013

 

343.

Thông tư

07/2013/TT-BNNPTNT[74] ngày 23/1/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế

22/7/2013

 

344.

Thông tư

48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013

Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

26/12/2013

 

345.

Thông tư

31/2015/TT-BNNPTNT[75] ngày 06/10/2015

Quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi

19/11/2015

 

346.

Thông tư

33/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2015

Quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

10/12/2015

 

347.

Thông tư

08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016

Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

15/7/2016

 

348.

Thông tư

03/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/2/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

30/3/2017

 

349.

Thông tư

03/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/2/2017

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản

13/8/2017

 

350.

Thông tư

07/2017/TT-BNNPTNT ngày 22/3/2017

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Sản phẩm thủy sản - Cá tra phi lê đông lnh”

5/5/2017

 

351.

Thông tư

11/2017/TT-BNNPTNT[76] ngày 29/5/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/7/2017

 

352.

Thông tư

07/2018/TT-BNNPTNT ngày 10/7/2018

Quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm

24/8/2018

 

353.

Thông tư

11/2018/TT-BNNPTNT ngày 1/10/2018

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản - Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm”

1/4/2019

 

354.

Thông tư

14/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018

Ban hành danh mục sản phẩm hàng hóa, có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

01/01/2019

 

355.

Thông tư

16/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT.

01/01/2019

 

356.

Thông tư

17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018

Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

01/01/2019

 

357.

Thông tư

38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018

Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

07/02/2019

 

358.

Thông tư

28/2019/TT-BNNPTNT[77] ngày 31/12/2019

Quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản

13/02/2019

 

X. LĨNH VỰC CHẾ BIẾN VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

359.

Nghị định

109/2018/NĐ-CP[78] ngày 29/08/2018

Nông nghiệp hữu cơ

15/10/2018

 

360.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

26/2007/QĐ-TTg ngày 15/02/2007

Quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2010 và định hướng đến 2020

3/2007

 

361.

Chthị của Thủ tướng Chính phủ

24/2003/CT-TTg ngày 08/10/2003

Về phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản

08/10/2003

 

362.

Thông tư

29/2012/TT-BNNPTNT ngày 03/7/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng mía nguyên liệu

 

 

363.

Thông tư

12/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/02/2013

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa thóc và cơ sở xay, sát thóc, gạo

 

 

364.

Thông tư

40/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018

Ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ

01/07/2019

 

365.

Thông tư

43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018

Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

01/01/2019

 

366.

Thông tư

16/2019/TT-BNNPTNT[79] ngày 1/11/2019

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ

1/11/2019

 

XI. LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

367.

Nghị quyết

03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000

Nghị quyết của Chính phủ về kinh tế trang trại

02/02/2000

 

368.

Nghị định

161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016

Hướng dẫn cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020

02/12/2017

 

369.

Nghị định

40/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017

Quản lý, sản xuất kinh doanh muối

20/5/2017

 

370.

Nghị định

52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018

Về Phát triển ngành nghề nông thôn

01/6/2018

 

371.

Nghị định

98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018

Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

20/8/2018

 

372.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

11/2011/QĐ-TTg ngày 18/02/2011

Chính sách phát triển ngành mây tre

05/4/2011

 

373.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012

Về hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

01/12/2012

Hết hiệu lực một phần

374.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013

Về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

01/01/2014

 

375.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014

Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

15/01/2015

Hết hiệu lực một phần

376.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

64/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

10/02/2016

 

377.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

06/2019/QĐ-TTg ngày 01/02/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

20/3/2019

 

378.

Thông tư liên tịch

66/2010/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/11/2010

Hướng dẫn phát hành, quản lý và sử dụng thí điểm Thẻ học nghề nông nghiệp từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo

31/12/2010

 

379.

Thông tư liên tịch

13/2014/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 28/4/2014

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg ngày 18/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre

16/6/2014

 

380.

Thông tư

61/2000/TT/BNN-KH Ngày 06/6/2000

Hướng dẫn lập quy hoạch phát triển kinh tế trang trại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

21/6/2000

 

381.

Thông tư

11/2006/TT-BNN ngày 14/02/2006

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ di dân, ổn định dân cư các xã biên giới Việt - Trung theo Quyết định số 60/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ

16/3/2006

 

382.

Thông tư

22/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, thi đua khen thưởng, quản lý đề tài khoa học theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010

21/5/2011

 

383.

Thông tư

27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011

Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

28/05/2011

Hết hiệu lực từ ngày 14/4/2020

384.

Thông tư

03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/01/2014

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt” Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020”

11/3/2014

 

385.

Thông tư

08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

12/5/2014

 

386.

Thông tư

19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015

Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

10/6/2015

 

387.

Thông tư

41/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2015

Ban hành quy chun kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai QCVN 01-182: 2015/BNNPTNT

01/7/2016

 

388.

Thông tư

02/2016/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22/4/2016

 

389.

Thông tư

15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016

Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp

25/7/2016

 

390.

Thông tư

09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017

Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

31/5/2017

 

391.

Thông tư

18/2018/TT-BNNPTNT ngày 9/10/2017

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

27/11/2017

 

392.

Thông tư

39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018

Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

09/02/2019

 

393.

Thông tư

06/2019/TT-BNNPTNT ngày 19/7/2019

Quy định về hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của hợp tác xã nông nghiệp và trách nhiệm quản lý nhà nước các cấp đối với hợp tác xã nông nghiệp

03/9/2019

 

394.

Thông tư

02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020

Quy định tiêu chí kinh tế trang trại

14/4/2020

Có hiệu lực từ ngày 14/4/2020

XII. LĨNH VỰC NÔNG THÔN MỚI

395.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

12/2017/QĐ-TTg ngày 22/04/2017

Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

10/06/2017

 

396.

Thông tư

35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

08/02/2017

 

397.

Thông tư

05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/03/2017

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

15/04/2017

 

398.

Thông tư

04/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/04/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

16/5/2019

 

XIII. LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG - KHUYẾN NÔNG

399.

Nghị định

83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018

Về khuyến nông

10/7/2018

 

400.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

11/2006/QĐ-TTg ngày 12/01/2006

Phê duyệt "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020";

07/02/2006

 

401.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

97/2007/QĐ-TTg ngày 29/6/2007

Phê duyệt "Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020

08/8/2007

 

402.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

162/2008/QĐ-TTg ngày 04/12/2008

Về chính sách khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn

01/01/2009

 

403.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018

Quy định quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

05/6/2018

 

404.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

34/2019/QĐ-TTg ngày 18/12/2019

Quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ

03/02/2020

 

405.

Thông tư liên tịch

66/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHCN ngày 28/12/2012

Hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 02/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm đặt hàng một số sản phẩm khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12/02/2013

 

406.

Thông tư liên tịch

45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN[80] ngày 23/11/2015

Hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn

08/01/2016

 

407.

Thông tư

86/2009/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2009

Hướng dẫn xây dựng đề án khuyến nông, khuyến ngư thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

13/02/2010

 

408.

Thông tư

23/2010/TT-BNNPTNT ngày 04/7/2010

Công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

23/5/2010

Hết hiệu lực một phần

409.

Thông tư

43/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/10/2013

Hướng dẫn thực hiện quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ, quản lý tài chính của nhiệm vụ khoa học công nghệ và công tác tổ chức cán bộ của các tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

06/12/2013

 

410.

Thông tư

02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014

Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

10/3/2014

Hết hiệu lực một phần

411.

Thông tư

29/2014/TT-BNNPTNT[81] ngày 05/09/2014

Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/4/2010 về công nhận tiến bộ kỹ thuật công nghệ sinh học của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

20/10/2014

 

412.

Thông tư

32/2014/TT-BNNPTNT ngày 10/9/2014

Quy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

29/10/2014

 

413.

Thông tư

48/2014/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2014

Hướng dẫn quản lý, xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, công bố tiêu chuẩn quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/02/2015

 

414.

Thông tư

55/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2014

Hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

20/2/2015

 

415.

Thông tư

06/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/2/2015

Sửa đổi khoản 2 Điều 18 Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

31/3/2015

 

416.

Thông tư

07/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/2/2015

Hướng dẫn chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài trong các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02/4/2015

 

417.

Thông tư

18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10/6/2015

 

418.

Thông tư

17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016

Hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10/8/2016

 

419.

Thông tư

18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016

Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

10/8/2016

Hết hiệu lực một phần

420.

Thông tư

11/2017/TT-BNNPTNT[82] ngày 29/5/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/7/2017

Hết hiệu lực một phần

421.

Thông tư

04/2018/TT-BNNPTNT ngày 03/5/2018

Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp

01/7/2018

 

422.

Thông tư

07/2020/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2020

Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

06/7/2020

Có hiệu lực từ ngày 06/7/2020

XIV. LĨNH VỰC THANH TRA

423.

Nghị định

47/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2015

Tổ chức và hoạt động thanh tra ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

30/06/2015

 

424.

Thông tư

33/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2016

Quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

15/12/2016

 

XV. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

425.

Nghị định

15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

17/02/2017

 

426.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

25/2017/QĐ-TTg[83] ngày 03/7/2017

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/8/2017

 

427.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

26/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng, chống thiên tai trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/8/2017

 

428.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

27/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/8/2017

 

429.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

28/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/8/2017

 

430.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

24/2019/QĐ-TTg[84] ngày 11/7/2017

Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 25/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/9/2019

 

431.

Thông tư liên tịch

64/2006/TTLT/BNN- BNV-BTC ngày 25/08/2006

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành Kiểm lâm, Bảo vệ thực vật, Thú y và Kiểm soát đê điều

24/9/2006

 

432.

Thông tư liên tịch

14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015

Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện

11/5/2015

 

433.

Thông tư liên tịch

15/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 26/3/2015

Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12/5/2015

 

434.

Thông tư liên tịch

37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y

05/12/2015

 

435.

Thông tư liên tịch

38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV[85] ngày 20/10/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản

05/12/2015

 

436.

Thông tư

05/2012/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2012

Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp

03/03/2012

 

437.

Thông tư

46/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/11/2013

Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp

20/12/2013

 

438.

Thông tư

06/2014/TT-BNNPTNT

Quy định về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam.

27/3/2014

 

439.

Thông tư

39/2014/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2014

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong chi cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi cục thuộc Cục thuộc Tổng cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1/1/2015

 

440.

Thông tư

42/2014/TT-BNNPTNT ngày 17/11/2014

Ban hành Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp

02/1/2015

 

441.

Thông tư

27/2015/TT-BNNPTNT ngày 07/8/2015

Quy định tiêu chuẩn, chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

01/10/2015

 

442.

Thông tư

32/2015/TT-BNNPTNT ngày 06/10/2015

Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn

01/12/2015

 

443.

Thông tư

36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y

05/12/2015

 

444.

Thông tư

08/2018/TT-BNNPTNT ngày 06/8/2018

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20/9/2018

 

445.

Thông tư

41/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15/2/2019

 

XVI. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH - HỢP TÁC QUỐC TẾ

446.

Thông tư

32/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/10/2016

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

15/12/2016

 

447.

Thông tư

37/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018

Ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia

08/02/2019

 

448.

Thông tư

42/2018/TT-BNNPTNT

Thông tư bãi bỏ Thông tư số 31/2016/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2016 quy định trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

28/12/2018

 

XVII. LĨNH VỰC QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP

449.

Nghị định

118/2014/NĐ-CP[86] ngày 17/12/2014

Về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

01/02/2015

 

450.

Nghị định

01/2018/NĐ-CP ngày 03/01/2018

Điều lệ hoạt động tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc

03/01/2018

 

451.

Thông tư liên tịch

17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC[87] ngày 22/4/2015

Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị rừng trồng vườn cây để sắp xếp đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp

17/9/2018

Hết hiệu lực một phần

452.

Thông tư

02/2015/TT-BNNPTNT[88] ngày 27/01/2015

Hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

12/3/2015

 

XVIII. LĨNH VỰC QUẢN LÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

453.

Thông tư

39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015

Quy định về công tác đấu thầu các dự án của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý

10/12/2015

 

XIX. LĨNH VỰC KHÁC

454.

Thông tư

49/2014/TT-BNNPTNT ngày 23/12/2014

Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

09/2/2015

 

455.

Thông tư

09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

27/9/2018

 

456.

Thông tư

27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành

15/2/2020

 

457.

Thông tư

01/2020/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2020

Quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

05/3/2020

 

Tổng số: 404 văn bản[89]

*Ghi chú: Các văn bản có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực

1. Luật 31/2018/QH14

2. Nghị định 98/2011/NĐ-CP

3. Nghị định 118/2014/NĐ-CP

4. Nghị định 31/2016/NĐ-CP

5. Nghị định 66/2016/NĐ-CP

6. Nghị định 02/2017/NĐ-CP

7. Nghị định 41/2017/NĐ-CP

8. Nghị định 104/2017/NĐ-CP

9. Nghị định 64/2018/NĐ-CP

10. Nghị định 109/2018/NĐ-CP

11. Nghị định 123/2018/NĐ-CP

12. Nghị định 04/2020/NĐ-CP

13. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 132/2006/QĐ-TTg

14. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 118/2007/QĐ-TTg

15. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 01/2012/QĐ-TTg

16. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 25/2017/QĐ-TTg

17. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 24/2019/QĐ-TTg

18. Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT

19. Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BNN-BTC-LN

20. Thông tư liên tịch 38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV

21. Thông tư liên tịch 45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN

22. Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT

23. Thông tư 50/2012/TT-BNNPTNT

24. Thông tư 07/2013/TT-BNNPTNT

25. Thông tư 29/2014/TT-BNNPTNT

26. Thông tư 54/2014/TT-BNNPTNT

27. Thông tư 02/2015/TT-BNNPTNT

28. Thông tư 31/2015/TT-BNNPTNT

29. Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT

30. Thông tư 11/2017/TT-BNNPTNT

31. Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT

32. Thông tư 16/2019/TT-BNNPTNT

33. Thông tư 28/2019/TT-BNNPTNT

34. Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT.[1] Bao gồm cả văn bản hết hiệu lực một phần và văn bản đã được ban hành nhưng chưa có hiệu lực tính đến hết ngày 31/5/2020

[2] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

[3] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản

[4] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

[5] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, trồng trọt, chăn nuôi, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[6] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, phòng chống thiên tai, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[7] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chế biến và phát triển thị trường nông sản

[8] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, trồng trọt, chăn nuôi, thú y, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[9] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, trồng trọt, thú y

[10] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, phòng chống thiên tai, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[11] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản

[12] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản

[13] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, quản lý chất lượng nông lâm sản

[14] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản

[15] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản

[16] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, khoa học công nghệ và môi trường

[17] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, lâm nghiệp

[18] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chế biến và phát triển thị trường nông sản

[19] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

[20] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, trồng trọt, chăn nuôi, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[21] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, phòng chống thiên tai, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[22] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, trồng trọt, chăn nuôi, thú y, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[23] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, trồng trọt, thú y

[24] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, lâm nghiệp

[25] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

[26] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, phòng chống thiên tai, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[27] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản

[28] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, phòng chống thiên tai, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[29] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản

[30] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản

[31] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản

[32] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản

[33] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản

[34] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực Chăn nuôi, Thủy sản

[35] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[36] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, phòng chống thiên tai, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[37] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, trồng trọt, chăn nuôi, thú y, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[38] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, trồng trọt, thú y

[39] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, lâm nghiệp

[40] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý doanh nghiệp

[41] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, phòng chống thiên tai, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[42] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực lâm nghiệp, phòng chống thiên tai

[43] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, phòng chống thiên tai, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[44] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản

[45] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý doanh nghiệp

[46] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản

[47] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý doanh nghiệp

[48] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực lâm nghiệp, thủy sản

[49] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, lâm nghiệp

[50] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản

[51] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, phòng chống thiên tai, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[52] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực thủy sản, phòng chống thiên tai

[53] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản

[54] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản

[55] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực thủy sản, tổ chức cán bộ

[56] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản

[57] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản

[58] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản

[59] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản

[60] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[61] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực lâm nghiệp, thủy sản

[62] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[63] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực Chăn nuôi, Thủy sản

[64] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai

[65] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực thủy lợi, tổ chức cán bộ

[66] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực thủy lợi, tổ chức cán bộ

[67] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, phòng chống thiên tai, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[68] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai

[69] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực lâm nghiệp, phòng chống thiên tai

[70] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực thủy sản, phòng chống thiên tai

[71] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, trồng trọt, chăn nuôi, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[72] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật, trồng trọt, chăn nuôi, thú y, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[73] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, khoa học công nghệ và môi trường

[74] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, quản lý chất lượng nông lâm sản

[75] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[76] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, khoa học công nghệ và môi trường

[77] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

[78] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chế biến và phát triển thị trường nông sản

[79] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, chế biến và phát triển thị trường nông sản

[80] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, khoa học công nghệ và môi trường

[81] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, khoa học công nghệ và môi trường

[82] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực trồng trọt, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, khoa học công nghệ và môi trường

[83] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực thủy lợi, tổ chức cán bộ

[84] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực thủy lợi, tổ chức cán bộ

[85] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực thủy sản, tổ chức cán bộ

[86] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý doanh nghiệp

[87] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý doanh nghiệp

[88] Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý doanh nghiệp

[89] Một số văn bản có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực (lặp lại nhiều lần ở các lĩnh vực khác nhau trong Danh mục) sẽ chỉ được tính 01 lần vào số liệu tổng hợp. Theo đó số thứ tự theo Danh mục là 457 văn bản, tuy nhiên có 53 lượt văn bản lặp các lĩnh vực khác, do đó tổng số văn bản còn hiệu lực là 404 văn bản

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2624/QĐ-BNN-PC ngày 10/07/2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính đến hết ngày 31/5/2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.126