Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 261/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình

Số hiệu: 261/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 03/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 261/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 03 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ (theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Sở Nội vụ có trách nhiệm bổ sung quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ để đảm bảo các thủ tục hành chính mới được công bố bổ sung được đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thực hiện theo cơ chế một cửa.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;

- Lưu: VT, VP11.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Cơ chế thực hiện

Công bố tại Quyết định

Thời gian giải quyết theo quy đnh

Thời gian giải quyết thực tế

Trong ngày

Ghi giấy hẹn (ngày làm việc)

Mt cửa

Một cửa liên thông

 

I

Lĩnh vực: Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện

1

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

30 ngày làm việc

 

30

x

 

Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tnh Ninh Bình

2

Thủ tục thành lập hội.

30 ngày làm việc

 

30

 

x

3

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội.

30 ngày làm việc

 

30

 

x

4

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội.

30 ngày làm việc

 

30

 

x

5

Thủ tục đổi tên hội.

30 ngày làm việc

 

30

 

x

6

Thủ tục hội tự giải thể.

30 ngày làm việc

 

30

 

x

7

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

25 ngày làm việc

 

25

x

 

8

Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện

15 ngày làm việc

 

15

 

x

9

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.

40 ngày làm việc

 

40

 

x

10

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

30 ngày làm việc

 

30

 

x

11

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ.

15 ngày làm việc

 

15

 

x

12

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

30 ngày làm việc

 

30

 

x

13

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

15 ngày làm việc

 

15

 

x

14

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

15 ngày làm việc

 

15

 

x

15

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

30 ngày làm việc

 

15

 

x

16

Thủ tục đổi tên quỹ

15 ngày làm việc

 

15

 

x

17

Thủ tục quỹ tự giải thể

15 ngày làm việc

 

15

 

x

II

LĨNH VỰC TỔ CHỨC BIÊN CHẾ

 

 

 

 

 

Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

18

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

15 ngày làm việc

 

15

 

x

19

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập.

15 ngày làm việc

 

15

 

x

20

Thm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

15 ngày làm việc

 

15

 

x

III

Lĩnh vực: Công chức

21

Thủ tục thi tuyển công chức

Theo kế hoạch thi tuyển công chức

 

Theo kế hoạch thi tuyển công chức

 

x

Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

22

Thủ tục thi nâng ngạch công chức: Từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương

Theo kế hoạch thi nâng ngạch

 

Theo kế hoạch thi nâng ngạch

 

x

23

Thủ tục xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

18 ngày làm việc

 

18

 

x

24

Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

18 ngày làm việc

 

18

 

x

IV

Lĩnh vực viên chức

25

Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức

 

 

 

 

x

Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

V

Lĩnh vực: Quản lý nhà nước về công tác thanh niên

26

Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

15 ngày làm việc

 

15

 

x

Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

27

Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh.

10 ngày làm việc

 

10

 

x

28

Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên đơn vị xung phong ở cấp tỉnh.

45 ngày làm việc

 

45

 

x

VI

Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng

29

Thủ tục tặng thưởng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

25 ngày làm việc

 

25

 

x

Quyết định 381/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

30

Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh

25 ngày làm việc

 

25

 

x

31

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

25 ngày làm việc

 

25

 

x

32

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sc

25 ngày làm việc

 

25

 

x

33

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

25 ngày làm việc

 

25

 

x

34

Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

25 ngày làm việc

 

25

 

x

35

Thủ tục tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất

25 ngày làm việc

 

25

 

x

36

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình

25 ngày làm việc

 

25

 

x

37

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đối ngoại

25 ngày làm việc

 

25

 

x

VII

Lĩnh vực: Văn thư-Lưu trữ

38

Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc

01 - 04 ngày làm việc

 

01 - 04

 

x

Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

39

Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

01 - 04 ngày làm việc

 

01 - 04

 

x

40

Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

15 ngày làm việc

 

15

 

x

IX

Lĩnh vực: Tín ngưỡng, tôn giáo

41

Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

60 ngày làm việc

 

60

 

x

Quyết định 241/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

42

Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

30 ngày làm việc

 

30

 

x

43

Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

60 ngày làm việc

 

60

 

x

44

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích.

30 ngày làm việc

 

30

 

x

45

Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

30 ngày làm việc

 

30

 

x

46

Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh

30 ngày làm việc

 

30

 

x

47

Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

30 ngày làm việc

 

30

 

x

48

Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

30 ngày làm việc

 

30

 

x

49

Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

30 ngày làm việc

 

30

 

x

50

Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh (thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 02 cơ quan).

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

 

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

 

x

Quyết định 241/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

51

Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

60 ngày làm việc

 

60

 

x

52

Thủ tục đề nghị tự giải thể của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương.

45 ngày làm việc

 

45

 

x

53

Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức.

45 ngày làm việc

 

45

 

x

54

Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức.

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

 

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

 

x

55

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP .

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

 

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

 

x

56

Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

60 ngày làm việc

 

60

x

 

57

Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

 

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

x

 

58

Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

 

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

x

 

Quyết định 241/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

59

Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

20 ngày làm việc

 

20

x

 

60

Thủ tục đăng ký người được bnhiệm, bu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

20 ngày làm việc

 

20

x

 

61

Thủ tục thông báo người được bnhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

 

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

x

 

62

Thủ tục thông báo về người bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

 

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

x

 

63

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại Khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

 

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

x

 

64

Thủ tục thông báo kết quả bnhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại Khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

 

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

x

 

65

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại Khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

 

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

x

 

Quyết định 241/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

66

Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành.

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

 

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

x

 

67

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 33 và khoản 2 điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

 

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

x

 

68

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

 

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

x

 

69

Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo.

30 ngày làm việc

 

30

x

 

70

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh.

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

 

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

x

 

71

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh.

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

 

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

x

 

72

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh.

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

 

Ngay sau khi nhận được thông báo hợp lệ

 

 

73

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh.

30 ngày làm việc

 

30

x

 

Quyết định 241/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

74

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh.

30 ngày làm việc

 

30

x

 

75

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh.

30 ngày làm việc

 

30

x

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 261/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.524
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.102.115