Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 26/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 26/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 07/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2004/QĐ-UB.

Lai Châu, ngày 7 tháng 6 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LAI CHÂU

V/V: QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 10/12/2003 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh;

- Căn cứ Thông tư liên bộ số 41/LB ngày 14/8/1991 của Ban TCCB Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ)-Bộ Giáo dục-Đào tạo hướng dẫn sắp xếp tổ chức, biên chế cơ quan quản lý hành chính Nhà nước về giáo dục-đào tạo tại địa phương;

- Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UB ngày 01/01/2004 của UBND lâm thời tỉnh Lai Châu về việc Thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

- Căn cứ vào Thông báo số 34-TB/TC ngày 21/3/2004 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc Thành lập các phòng, ban thuộc Sở Giáo dục Đào tạo;

- Xét đề nghị của Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí và chức năng.

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, là hệ thống tổ chức quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở địa phương. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo ở địa phương bao gồm các ngành học giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông, Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Chuyên nghiệp.

Sở Giáo dục và Đào tạo có tư các pháp nhân, có con dấu riêng, có kinh phí hoạt động và được mở tài khoản theo quy định của Pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

1/ Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo của tỉnh; chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện khi được UBND tỉnh phê duyệt.

2/ Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các trường học trong tỉnh thực hiện các Điều lệ, quy chế, quy định về tổ chức và chuyên môn.

3/ Tổ chức nghiên cứu ứng dụng các chuyên đề về khoa học giáo dục - đào tạo, đúc kết sáng kiến kinh nghiệm, hướng dẫn các trường thực hiện các qui định của Bộ cho phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương.

4/ Quản lý công tác cán bộ: Quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí sử dụng, chế độ chính sách đối với giáo viên, cán bộ quản lý của ngành theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5/ Quản lý công tác tuyển sinh, công tác thi cử, xét duyệt, cấp chứng chỉ và bằng tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh.

6/ Tổ chức quản lý và điều hành thống nhất trên địa bàn tỉnh về ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính đầu tư cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, quản lý cơ sở vật chất các đơn vị trực thuộc Sở.

7/ Quản lý trực tiếp toàn diện các cơ sở Giáo dục và Đào tạo trực thuộc tỉnh. Hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện thị quản lý các trường thuộc huyện. Giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các cơ sở đào tạo đóng trên địa bàn tỉnh.

8/ Thực hiện chức năng thanh tra giáo dục đối với các trường học, cơ sở Giáo dục và Đào tạo trong tỉnh.

9/ Thực hiện chế độ báo cáo Bộ Giáo dục-Đào tạo, UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Sở.

1/ Lãnh đạo Sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo có Giám đốc và 2 Phó Giám đốc.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thoả thuận với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2/ Các phòng chuyên môn.

+ Phòng Tổ chức - Hành chính.

+ Phòng Giáo dục Tiểu học - Giáo dục Mầm non.

+ Phòng Giáo dục Trung học.

+ Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp - Giáo dục Thường xuyên.

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính.

+ Phòng Thanh tra.

Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của các phòng chuyên môn theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND-UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các Ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5.
- TT Tỉnh ủy (B/c).
- TT HĐND tỉnh.
- Bộ GD-ĐT (B/c).
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- Lưu.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 26/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


20

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97