Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 26/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 20/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ CHUẨN SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU CỦA MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8, KHÓA  IX, NHIỆM KỲ 2004 – 2009.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Điều 11, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 8 tại Công văn số 487/UB ngày 13 tháng 02 năm 2004 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 36/TTr-SNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 8, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009, như sau :

- Số đơn vị bầu cử : 14 đơn vị ;

- Tổng số đại biểu được bầu : 40 đại biểu.

Được chia ra :

- Đơn vị 1 : Phường 1

Số đại biểu được bầu : 02

- Đơn vị 2 : Phường 2

Số đại biểu được bầu : 03

- Đơn vị 3 : Phường 3

Số đại biểu được bầu : 03

- Đơn vị 4 : Phường 4

Số đại biểu được bầu : 04

- Đơn vị 5 : Phường 5

Số đại biểu được bầu : 04

- Đơn vị 6 : Phường 6

Số đại biểu được bầu : 03

- Đơn vị 7 : Phường 7

 Số đại biểu được bầu : 03

- Đơn vị 8 : Phường 8 và phường 9

Số đại biểu được bầu : 04

- Đơn vị 9 : Phường 10

Số đại biểu được bầu : 03

- Đơn vị 10 : Phường 11 và phường 13

Số đại biểu được bầu : 02

- Đơn vị 11 : Phường 12

Số đại biểu được bầu : 02

- Đơn vị 12 : Phường 14

Số đại biểu được bầu : 02

- Đơn vị 13 : Phường 15

Số đại biểu được bầu : 03

- Đơn vị 14 : Phường 16

Số đại biểu được bầu : 02.

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 8 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận
- Như điều 2
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Hội đồng bầu cử thành phố
- VPHĐ-UB : CPVP
- Tổ VX, NC
- Lưu (VX/Nh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

 
 
 
 
 
Lê Thanh Hải

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 26/2004/QĐ-UB ngày 20/02/2004 phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 8, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.419

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!