Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2591/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp do tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 2591/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 15/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2591/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 15 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý các KCN tại Tờ trình số 45/TTr-BQLCKCN ngày 06/11/2018 về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

Thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Quy hoạch và Xây dựng, Lao động, Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN được thực hiện như sau:

- Thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch và Xây dựng: thực hiện theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016; Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh.

- Thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động: thực hiện theo các văn bản ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Nam Định, UBND các huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, Nghĩa Hưng.

- Thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường: thực hiện theo Quyết định số 3080/QĐ-STNMT ngày 25/12/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 7079/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND thành phố Nam Định; Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND huyện Mỹ Lộc; Quyết định số 3781/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của UBND huyện Vụ Bản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các KCN và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Website tỉnh, website VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP11

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 2591/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)

STT

Mã số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Văn bản QPPL quy đnh

I

Lĩnh vực xây dựng

Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh Nam Định

1

NDH-277714

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư trong các KCN

2

NDH-277715

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư trong các KCN

3

NDH-277716

Thủ tục gia hạn Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư trong các KCN

4

NDH-277717

Thủ tục trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thông báo địa điểm để khảo sát, lập quy hoạch xây dựng KCN

5

NDH-277718

Thủ tục trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng KCN

6

NDH-277719

Thủ tục trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng KCN

7

NDH-277720

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình thuộc dự án đầu tư trong các KCN

8

NDH-277721

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình thuộc dự án đầu tư trong các KCN

9

NDH-277722

Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư trong các KCN

10

NDH-277723

Thủ tục trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng KCN

11

NDH-277724

Thủ tục trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt và hồ sơ lấy ý kiến thống nhất nội dung đồ án quy hoạch xây dựng KCN

II

Lĩnh vực môi trường

 

1

NDH-277725

Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo ủy quyền của sở Tài nguyên và môi trường

- Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018;

- Quyết định số 3080/QĐ-STNMT ngày 25/12/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 7079/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND thành phố Nam Định.

- Quyết đnh số 2709/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND huyện Mỹ Lộc.

- Quyết định số 3781/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của UBND huyện Vụ Bản.

2

NDH-277726

Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo ủy quyền của UBND huyện, thành phố

3

NDH-277727

Thủ tục xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

III

Lĩnh vực lao động

 

1

 

Thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp KCN

- Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ;

- Các văn bản ủy quyền của UBND tỉnh, Sở Lao động thương binh và Xã hội, UBND thành phố Nam Định, các huyện: Mỹ Lộc, Vụ Bản, Nghĩa Hưng.

2

NDH-277729

Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp KCN

3

NDH-277730

Thủ tục tiếp nhận đăng ký nội quy lao động

4

NDH-277731

Thủ tục xác nhận đăng ký tạm trú cho người lao động nước ngoài tại các KCN

5

 

Thủ tục tiếp nhận đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời hạn dưới 90 ngày

6

NDH-277733

Thủ tục thông báo việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp (trừ nhà thầu) trong các KCN

7

NDH-277734

Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp KCN không thuộc diện cấp GPLĐ

IV

Lĩnh vực xuất nhập khẩu

 

1

NDH-277735

Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO) Form D

- Ngh đnh 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018

2

NDH-277736

Thủ tục cấp giấy phép thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các KCN

3

NDH-277737

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các KCN

4

NDH-277738

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của các doanh nghiệp có vn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các KCN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2591/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp do tỉnh Nam Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


345

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108