Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 259/QĐ-SYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Lý Kiều Vân
Ngày ban hành: 06/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 259/QĐ-SYT

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 09 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT VIỆC CẤP, GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y DƯỢC TƯ NHÂN VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y DƯỢC TƯ NHÂN THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ Y TẾ

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ LẠNG SƠN

Căn cứ Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11;
Căn cứ Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân;
Căn cứ Thông tư 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế Hướng dẫn về hành nghề, dược tư nhân;
Căn cứ công văn số 11/BCĐ-CCHC ngày 09/8/2005 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Thông báo kết quả thẩm định thủ tục trình tự giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa” đối với một số lĩnh vực tại Sở Y tế.
Xét đề nghị  của Trưởng phòng tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết việc cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân theo cơ chế “một cửa” tại Sở y tế Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Hội đồng tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân, Trưởng phòng Quản lý dược, Trưởng phòng Tổ chức và Trưởng các phòng ban chuyên môn thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND tỉnh (b/c);
- BCĐ CCHC tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ;
- UBND huyện, TP (để b/c)
- Phòng Y tế (để biết)
- Lãnh đạo sở;
- Lưu VT, TCCB, QLD. 40

GIÁM ĐỐC
Lý Kiều Vân

 

QUY ĐỊNH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT VIỆC CẤP, GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI SỞ Y TẾ LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 259/QĐ-SYT ngày 06/9/2005 của Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

1. Qui trình này qui định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết việc cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược tư nhân trong phạm vi thẩm quyền của Sở Y tế.

2. Qui trình này áp dụng cho cá nhân, tổ chức trong nước có đủ điều kiện hành nghề theo qui định của pháp luật về hành nghề y dược tư nhân đề nghị được cấp Chứng chỉ hành nghề và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CẤP, GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN

Điều 2. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân gồm:

1. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề (CCHN) gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề (theo mẫu);

b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đề nghị cấp CCHN cư trú hoặc Thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác nếu là cán bộ, công chức;

c) Bản sao hợp pháp các bằng cấp chuyên môn hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn;

d) Giấy khám sức khỏe và xác nhận đủ sức khỏe để hành nghề của cơ sở khám chữa bệnh từ cấp huyện, thành phố trở lên, (giấy khám sức khỏe có giá trị trong 06 tháng kể từ ngày khám);

đ) Giấy xác nhận đã qua thực hành tại cơ sở;

e) Bản cam kết thực hiện đúng các qui định của pháp luật về hành nghề (theo mẫu);

f) Bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân;

g) 02 ảnh cỡ 4 x 6

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn Chứng chỉ hành nghề gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn Chứng chỉ hành nghề (theo mẫu);

b) Giấy khám sức khỏe và xác nhận đủ sức khỏe để hành nghề của cơ sở khám chữa bệnh từ cấp huyện, thành phố trở lên (giấy khám sức khỏe có giá trị trong 06 tháng kể từ ngày khám);

c) Giấy chứng nhận của Bộ Y tế, Sở Y tế đã qua các lớp đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn và pháp luật trong thời gian được cấp hoặc gia hạn Chứng chỉ đến thời gian đề nghị gia hạn;

d) Bản photocopy Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân.

Điều 3. Trình tự giải quyết việc đề nghị cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân:

1. Qui trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ:

a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ kiểm tra các loại giấy tờ cần thiết của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ giấy tờ theo quy định thì cán bộ, công chức nhận hồ sơ viết phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu phụ lục 1, thu lệ phí theo qui định, vào sổ theo dõi theo mẫu phụ lục 5. Nếu hồ sơ còn sai sót hoặc chưa đầy đủ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung cho đầy đủ theo quy định. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ khi hồ sơ đã đầy đủ giấy tờ theo qui định

b) Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải chuyển hồ sơ đến Hội đồng tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề và Giấy chức năng đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của Sở để giải quyết. Khi giao hồ sơ, cán bộ, công chức của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải viết Phiếu giao - nhận hồ sơ theo mẫu tại phụ lục 2.

c) Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Hội đồng Tư vấn xem xét và trình Giám đốc Sở cấp hoặc gia hạn Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân (phụ lục 3) theo thời gian đã hẹn trong Phiếu giao - nhận hồ sơ. Sau đó, chuyển hồ sơ đã giải quyết và Chứng chỉ hành nghề cấp cho công dân đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

d) Công dân đến nhận Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân tại Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả theo phiếu hẹn.

2. Thời hạn giải quyết:

Sau tối đa 30 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ nếu Bộ phận tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu bổ sung thì phải cấp hoặc gia hạn Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân; nếu không cấp hoặc không gia hạn thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3. Mẫu Chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân: theo mẫu qui định tại Phụ lục 3 của Thông tư 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế (phụ lục 3).

4. Mức thu lệ phí cấp CCHNYDTN: theo Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CẤP, GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN

Điều 4. Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân:

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề; (theo mẫu)

b) Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề; Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật.

d) Đối với doanh nghiệp phải có Điều lệ doanh nghiệp.

đ) Bản cam kết thực hiện đúng qui định của pháp luật về giá.

e) Đối với các đại lý thì nộp thêm bản sao hợp pháp hợp đồng đại lý giữa doanh nghiệp mở đại lý và người đứng đầu của đại lý.

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề; (theo mẫu)

b) Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề; Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân;

c) Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật; (theo mẫu)

d) Bản báo cáo tình hình hoạt động trong 05 năm kể từ ngày được cấp hoặc gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề đến thời gian đề nghị gia hạn.

điều 5. Trình tự giải quyết việc cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân:

1. Qui trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ:

a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ kiểm tra các loại giấy tờ cần thiết của hồ sơ, trường hợp hồ sơ đã đầy đủ giấy tờ theo qui định thì cán bộ, công chức nhận hồ sơ viết phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu phụ lục I, thu lệ phí theo qui định, vào sổ theo dõi theo mẫu phụ lục 5. Nếu hồ sơ còn sai sót hoặc chưa đầy đủ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung cho đầy đủ theo quy định. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chỉ tiếp nhận hồ sơ khi hồ sơ đã đầy đủ giấy tờ theo qui định

b) Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải chuyển hồ sơ đến Hội đồng tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân của Sở để giải quyết. Khi giao hồ sơ, cán bộ, công chức của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải viết Phiếu giao - nhận hồ sơ theo mẫu tại phụ lục 2.

c) Hội đồng Tư vấn xem xét, thành lập Đoàn thẩm định tiến hành thẩm định trực tiếp tại cơ sở nơi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề. Sau khi thẩm định xong, Hội đồng tư vấn trình lên Giám đốc Sở để cấp hoặc gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân (phụ lục 4) cho các cơ sở đủ điều kiện hành nghề. Chuyển hồ sơ đã giải quyết và Giấy chứng nhận cấp cho các cơ sở hành nghề đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

d) Cơ sở đến nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tại Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả theo phiếu hẹn.

2. Thời hạn giải quyết:

Tối đa sau 30 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu bổ sung thì Sở Y tế phải tổ chức thẩm định trực tiếp cơ sở xin hành nghề y, dược tư nhân; Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thẩm định, Đoàn thẩm định phải trình Biên bản thẩm định lên lãnh đạo Sở để xem xét cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân; nếu không cấp hoặc gia hạn thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3. Mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược tư nhân: theo mẫu qui định tại Phụ lục 4 của Thông tư 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế (phụ lục 4).

4. Mức thu phí thẩm định cấp GCNĐĐKHNYDTN:

Theo Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ PHẬN, PHÒNG, BAN CÓ LIÊN QUAN

Điều 6. Trách nhiệm của cán bộ, công chức làm việc ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

1. Cán bộ công chức của Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí, chuyển hồ sơ cho Hội đồng tư vấn cấp CCHN và GCNĐĐKHNYDTN và trả kết quả cho tổ chức, công dân đề nghị cấp CCHN và GCNĐĐKHN.

2. Trường hợp yêu cầu của tổ chức, công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn để tổ chức, công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Điều 7. Trách nhiệm của Hội đồng tư vấn cấp CCHN và GCNĐĐTNYTN:

Xem xét hồ sơ, tổ chức thẩm định điều kiện cơ sở hành nghề, trình Giám đốc cấp CCHN và GCNĐĐKHNYDTN bảo đảm đúng qui định của pháp luật, đúng thời gian qui định.

Điều 8. Trách nhiệm của phòng ban liên quan:

Trường hợp việc giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân liên quan đến nhiều phòng, ban chuyên môn thì Hội đồng tư vấn cấp CCHN và GCNĐĐKHNYDTN phải trực tiếp liên hệ với phòng, ban chuyên môn liên quan để giải quyết. Các phòng, ban liên quan được tham gia ý kiến có trách nhiệm giải quyết các nội dung liên quan trong hồ sơ cho Hội đồng tư vấn để giải quyết và hoàn thành các thủ tục cần thiết.

Chương V

MỘT SỐ QUI ĐỊNH KHÁC

Điều 9. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải có biển hiệu, phải niêm yết thời gian làm việc và niêm yết mức thu phí cấp Chứng chỉ hành nghề và lệ phí thẩm định cơ sở hành nghề.

Điều 10. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tổng hợp tình hình báo cáo Giám đốc Sở để nghiên cứu, giải quyết.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 259/QĐ-SYT ngày 06/09/2005 về quy định thủ tục hành chính và trình tự giải quyết việc cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề y dược tư nhân và giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược tư nhân theo cơ chế “một cửa” tại Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn do Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.923

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159