Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2585/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 26/09/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2585/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 26 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP, SÁP NHẬP THÔN, KHU PHỐ THUỘC CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAM LỘ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cThông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ sa đổi, bổ sung một sđiều của Thông tư s 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc sp xếp, sáp nhập đổi tên thôn, khu phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phdôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cam Lộ, như sau:

- Sắp xếp, sáp nhập 40 thôn thành 20 thôn, giảm 20 thôn; Sắp xếp, sáp nhập 09 khu phố thành 04 khu phố, giảm 05 khu phố.

- Giữ nguyên 51 thôn và 05 Khu phố.

Sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố, huyện Cam Lộ có 80 thôn, khu phố (71 thôn, 09 khu phố) (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Cam Lộ có trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn:

- Phổ biến, quán triệt Quyết định này đến các thôn, khu phố; thông tin tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

- Thực hiện quy trình kiện toàn chức danh trưởng thôn, khu phố trưởng theo quy định.

- Giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Cam Lộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy,;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH tỉnh, VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND huyện Cam Lộ;
- Lưu: VT, NC

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

PHỤ LỤC

SẮP XẾP, SÁP NHẬP THÔN, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAM LỘ
(Kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh)

TT

HIỆN TRẠNG

Phương án sắp xếp, sáp nhập

KẾT QUẢ SAU KHI SẮP XẾP, SÁP NHẬP

Ghi chú

Tên thôn, khu phố

Số hộ

Tên thôn, khu phố mới

Số hộ

I

Xã Cam Nghĩa

 

 

 

 

 

1

Thôn Tân Sơn

62

Sáp nhập thôn Tân Sơn (62 hộ) và thôn Bảng Sơn 1 (83 hộ)

Thôn Bảng Sơn

145

 

2

Thôn Bảng Sơn 1

83

3

Thôn Đông Lai

51

Sáp nhập thôn Đông Lai (51 hộ) và thôn Bảng Sơn 2 (115 hộ)

Thôn Bảng Đông

166

 

4

Thôn Bảng Sơn 2

115

5

Thôn Quật Xá

84

Giữ nguyên

Thôn Quật Xá

84

 

6

Thôn Hoàn Cát

141

Giữ nguyên

Thôn Hoàn Cát

141

 

7

Thôn Thượng Nghĩa

126

Giữ nguyên

Thôn Thượng Nghĩa

126

 

8

Thôn Cam Lộ Phường

81

Giữ nguyên

Thôn Cam Lộ Phường

81

 

9

Thôn Bảng Sơn 3

167

Giữ nguyên

Thôn Bảng Sơn 3

167

 

10

Thôn Phương An 1

135

Giữ nguyên

Thôn Phương An 1

135

 

11

Thôn Phương An 2

203

Giữ nguyên

Thôn Phương An 2

203

 

12

Thôn Cu Hoan

128

Giữ nguyên

Thôn Cu Hoan

128

 

13

Thôn Nghĩa Phong

130

Giữ nguyên

Thôn Nghĩa Phong

130

 

14

Thôn Định Sơn

146

Giữ nguyên

Thôn Định Sơn

146

 

II

Xã Cam Chính

 

 

 

 

 

1

Thôn Minh Hương

36

Sáp nhập thôn Minh Hương (36 hộ) và thôn Tân Chính (65 hộ)

Thôn Minh Chính

101

 

2

Thôn Tân Chính

65

3

Thôn Cồn Trung

81

Sáp nhập thôn Cồn Trung (81 hộ) và thôn Lộc An (112 hộ)

Thôn An Trung

193

 

4

Thôn Lộc An

112

5

Thôn Sơn Nam

48

Sáp nhập thôn Sơn Nam (48 hộ) và thôn Thanh Nam (38 hộ)

Thôn Sơn Thanh

86

 

6

Thôn Thanh Nam

38

7

Thôn Mai Lộc 3

94

Sáp nhập thôn Mai Lộc 3 (94 hộ) và thôn Trung Chỉ (71 hộ)

Thôn Mai Trung

165

 

8

Thôn Trung Ch

71

9

Thôn Thiết Xá

102

Sáp nhập thôn Thiết Xá (102 hộ) và thôn Thượng Nghĩa (57 hộ)

Thôn Đoàn Kết

159

 

10

Thôn Thượng Nghĩa

57

11

Thôn Mai Lộc 2

151

Giữ nguyên

Thôn Mai Lộc 2

151

 

12

Thôn Mai Đàn

131

Giữ nguyên

Thôn Mai Đàn

131

 

13

Thôn Đốc Kinh

245

Giữ nguyên

Thôn Đốc Kinh

245

 

14

Thôn Mai Lộc 1

204

Giữ nguyên

Thôn Mai Lộc 1

204

 

III

Xã Cam Thành

 

 

 

 

 

1

Thôn Phước Tuyền

28

Sáp nhập thôn Phước Tuyền (29 hộ) và thôn Ngô Đồng (107 hộ)

Thôn An Phước

138

 

2

Thôn Ngô Đồng

110

3

Thôn Cam Phú 1

83

Sáp nhập thôn Cam Phú 1 (83 hộ) và thôn Cam Phú 2 (117 hộ)

Thôn Cam Phú

200

 

4

Thôn Cam Phú 2

117

5

Thôn Phan Xá

145

Sáp nhập thôn Phan Xá (140 hộ) và thôn Phượng Cội (90 hộ)

Thôn Phan Xá Phường

234

 

6

Thôn Phường Cội

89

7

Thôn Tân Mỹ

85

Sáp nhập thôn Tân Mỹ (84 hộ), thôn Tân Tường (97 hộ) và (11 hộ) là xóm mới thuộc thôn Quật Xá

Thôn Mỹ Tường

196

 

8

Thôn Tân Tường

100

9

Thôn Tân Xuân 1

167

Giữ nguyên

Thôn Tân Xuân 1

167

 

10

Thôn Tân Xuân 2

185

Giữ nguyên

Thôn Tân Xuân 2

185

 

11

Thôn Tân Trang

145

Giữ nguyên

Thôn Tân Trang

145

 

12

Thôn Tân Định

146

Giữ nguyên

Thôn Tân Định

146

 

13

Thôn Cam Phú 3

132

Giữ nguyên

Thôn Cam Phú 3

132

 

14

Thôn Tân Phú

127

Giữ nguyên

Thôn Tân Phú

127

 

15

Thôn Thượng Lâm

265

Giữ nguyên

Thôn Thượng Lâm

265

 

16

Thôn Quật Xá

293

Giữ nguyên

Thôn Quật Xá

282

 

IV

Xã Cam Tuyền

 

 

 

 

 

1

Thôn Đâu Bình 1

67

Sáp nhập thôn Đâu Bình 1 (67 hộ) và thôn Đâu Bình 2 (37 hộ)

Thôn Đâu Bình

104

 

2

Thôn Đâu Bình 2

37

3

Thôn Xuân Mỹ

59

Sáp nhập thôn Xuân Mỹ (59 hộ) và thôn Bắc Bình (102 hộ)

Thôn Bình Mỹ

161

 

4

Thôn Bắc Bình

102

5

Thôn Tân Hiệp

261

Giữ nguyên

Thôn Tân Hiệp

261

 

6

Thôn Ba Thung

202

Giữ nguyên

Thôn Ba Thung

202

 

7

Thôn An Mỹ

185

Giữ nguyên

Thôn An Mỹ

185

 

8

Thôn Bản Chùa

79

Giữ nguyên

Thôn Bản Chùa

79

 

9

Thôn Tân Quang

52

Giữ nguyên

Thôn Tân Quang

52

 

10

Thôn Tân Hòa

154

Giữ nguyên

Thôn Tân Hòa

154

 

11

Thôn An Thái

103

Giữ nguyên

Thôn An Thái

100

 

12

Thôn Tân Lập

107

Giữ nguyên

Thôn Tân Lập

100

 

V

Thị trấn Cam Lộ

 

 

 

 

 

1

Khu phố 1

319

Giữ nguyên

Khu phố 1

319

 

2

Khu phố 2

236

Giữ nguyên

Khu phố 2

236

 

3

Khu phố 3

314

Giữ nguyên

Khu phố 3

314

 

4

Khu phố 4

195

Giữ nguyên

Khu phố 4

195

 

5

KP Đông Định

142

Sáp nhập Khu phố Đông Định (142 hộ) và khu phố Thượng Nguyên (87 hộ)

Khu phố 5

229

 

6

KP Thượng Nguyên

87

7

Khu phố Trung Viên

83

Sáp nhập khu phố Trung Viên (83 hộ) và khu phố Hậu Viên (70 hộ)

Khu phố 6

153

 

8

Khu phố Hậu Viên

70

9

Khu phố Thượng Viên

85

Sáp nhập khu phố Tây Hòa (85 hộ) và khu phố Thượng Viên (99 hộ)

Khu phố 7

174

 

10

Khu phố Tây Hòa

89

11

Khu phố An Hưng

275

Giữ nguyên

Khu phố 8

275

 

12

Khu phố Nam Hùng

78

Sáp nhập Khu phố Nam Hùng (78 hộ), khu phố Nghĩa Hy (75 hộ) và khu phố Thiết Tràng (115 hộ)

Khu phố 9

268

 

13

Khu phố Nghĩa Hy

75

14

Khu phố Thiết Tràng

115

VI

Xã Cam Thủy

 

 

 

 

 

1

Thôn Thiện Chánh

53

Sáp nhập thôn Thiện Chánh (53 hộ) và thôn Thọ Xuân (42 hộ)

Thôn Thiện Chánh - Thọ Xuân

95

 

2

Thôn Thọ Xuân

42

3

Thôn Tân Xuân

127

Giữ nguyên

Thôn Tân Xuân

127

 

4

Thôn Cam Vũ 1

146

Giữ nguyên

Thôn Cam Vũ 1

146

 

5

Thôn Cam Vũ 2

156

Giữ nguyên

Thôn Cam Vũ 2

156

 

6

Thôn Cam Vũ 3

136

Giữ nguyên

Thôn Cam Vũ 3

136

 

7

Thôn Lâm Lang 1

127

Giữ nguyên

Thôn Lâm Lang 1

127

 

8

Thôn Lâm Lang 2

167

Giữ nguyên

Thôn Lâm Lang 2

167

 

9

Thôn Lâm Lang 3

206

Giữ nguyên

Thôn Lâm Lang 3

206

 

10

Thôn Tam Hiệp

194

Giữ nguyên

Thôn Tam Hiệp

194

 

11

Thôn Nhật Lệ

93

Giữ nguyên

Thôn Nhật Lệ

93

 

VII

Xã Cam Hiếu

 

 

 

 

 

1

Thôn Tân Hiếu

86

Sáp nhập thôn Tân Hiếu (86 hộ) và thôn Vĩnh Đại (141 hộ)

Thôn Nam Hiếu 1

227

 

2

Thôn Vĩnh Đại

141

3

Thôn Đường 9

187

Sáp nhập thôn Đường 9 (187 hộ) và thôn Tân Trúc (93 hộ)

Thôn Nam Hiếu 2

280

 

4

Thôn Tân Trúc

93

5

Thôn Thạch Đâu

45

Sáp nhập thôn Thạch Đâu (45 hộ) và thôn Vĩnh An (339 hộ)

Thôn Nam Hiếu 3

384

 

6

Thôn Vĩnh An

339

7

Thôn Trương Xá

188

Giữ nguyên

Thôn Trương Xá

188

 

8

Thôn Mộc Đức

143

Giữ nguyên

Thôn Mộc Đức

143

 

9

Thôn Bích Giang

300

Giữ nguyên

Thôn Bích Giang

300

 

10

Thôn Định Xá

240

Giữ nguyên

Thôn Định Xá

240

 

VIII

Xã Cam An

 

 

 

 

 

1

Thôn Mỹ Hòa

150

Sáp nhập thôn thôn Mỹ Hòa (150 hộ) và thôn Xuân Khê (20 hộ)

Thôn Mỹ Xuân

170

 

2

Thôn Xuân Khê

20

3

Thôn Cẩm Thạch

129

Sáp nhập thôn Cẩm Thạch (129 hộ) và thôn An Xuân (59 hộ)

Thôn An Thạch

188

 

4

Thôn An Xuân

59

5

Thôn Kim Đâu + Xóm Mãi Đề

490

Sáp nhập thôn Kim Đâu + Xóm Mãi Đề (490 hộ) và thôn PhLại Phường (13 hộ)

Thôn Kim Đâu

503

 

6

Thôn Phổ Lại Phường

13

7

Thôn Phi Thừa

85

Giữ nguyên

Thôn Phi Thừa

85

 

8

Thôn Phú Hậu

137

Giữ nguyên

Thôn Phú Hậu

137

 

9

Thôn Trúc Khê

194

Giữ nguyên

Thôn Trúc Khê

194

 

10

Thôn Trúc Kinh

211

Giữ nguyên

Thôn Trúc Kinh

211

 

11

Thôn Phổ Lại

296

Giữ nguyên

Thôn Phổ Lại

296

 

IX

Xã Cam Thanh

 

 

 

 

 

1

Thôn Phú Ngạn

168

Giữ nguyên

Thôn Phú Ngạn

168

 

2

Thôn Cam Lộ

191

Giữ nguyên

Thôn Cam Lộ

191

 

3

Thôn An Bình

488

Giữ nguyên

Thôn An Bình

488

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2585/QĐ-UBND ngày 26/09/2019 về sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.929

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.40.195