Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2585/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 16 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 2585/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Văn Đức
Ngày ban hành: 21/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2585/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 21 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT 16 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp tại Tờ trình số 687/TTr-KCN ngày 18 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 16 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt lại Quyết định này, chủ trì, phi hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị liên quan thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Chánh, các PCVP.UBND t
nh;
- Ban Quản
lý các khu công nghiệp (kèm hồ sơ);
- Phòng KSTT, TTPVHCC (kèm hồ sơ);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đức

 

DANH MỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYN GII QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố Danh mc thủ tc hành chính

Quy trình s

I. Lĩnh vực Đu tư

1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 13/01/2017

01/ĐT

2

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đu tư)

02/ĐT

II. Lĩnh vực Lao động

3

Cấp giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Quyết đnh số 1902/QĐ-UBND ngày 14/9/2014

03/LĐ

4

Cấp lại giấy phép cho lao động là người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

04/LĐ

III. Lĩnh vực Môi trường

5

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại các khu công nghiệp tnh

Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 05/01/2018

05/MT

6

Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án tại các khu công nghiệp tỉnh

06/MT

7

Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp tỉnh

07/MT

IV. Lĩnh vực Xây dựng

8

Cấp phép xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh

Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 05/01/2018

08/XD

9

Điều chỉnh giấy phép xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh

09/XD

10

Gia hạn giấy phép xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh

10/XD

11

Cấp lại giấy phép xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh

11/XD

12

Cấp Giấy phép sửa chữa, cải tạo tại các khu công nghiệp tỉnh

12/XD

Lĩnh vc: Thẩm đnh thiết kế

13

Thẩm định thiết kế cơ sở tại các khu công nghiệp tỉnh

Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 05/01/2018

13/TĐTK

14

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh

12/TĐTK

Lĩnh vực: Quản lý chất lượng công trình xây dựng

 

15

Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng tại các khu công nghiệp tỉnh

Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 05/01/2018

15/QLCLCTXD

16

Kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng tại các khu công nghiệp tỉnh

16/QLCLCTXD

Tổng s: 16 thủ tục

 

Quy trình số: 01

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2585/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Tổ chức/ cá nhân chuẩn bị đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Công chức Một cửa Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Bước 2

- Phân công Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưng Phòng Quản lý Đầu tư

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: soạn văn bản bổ sung hồ sơ, ký, lấy dấu và chuyển về Bộ phận Một cửa TTPVHCC để gửi Tổ chức/cá nhân

- Nếu hồ sơ đy đủ: phối hợp với các phòng thẩm tra dự án đầu tư, tổng hợp kết quả.

- Chuyên viên thụ lý;

- Trưởng Phòng QLĐT

5 ngày làm việc

c 4

Báo cáo kết quả thẩm định, phối hợp lấy ý kiến; báo cáo tóm tt nội dung dự án trình Lãnh đạo Ban xem xét.

Trưởng phòng Phòng Quản lý Đầu tư

02 ngày làm việc

c 5

Trình lãnh đạo Ban ký cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trưởng Ban

0,5 ngày làm việc

c 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn phòng Ban Quản lý

0,5 ngày làm việc

c 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tchức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

- Công chức Một cửa Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre.

- Tổ chức/cá nhân (nhận kết quả)

1 ngày làm việc

Tổng thời gian: 10 ngày làm việc

 

Quy trình số: 02

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2585/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hin

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Tổ chức/ cá nhân chuẩn bị đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Công chức Một cửa Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Bước 2

- Phân công Chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưởng Phòng Quản lý Đầu tư

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ, ký, lấy dấu và chuyển về Bộ phn Một cửa TTPVHCC đgửi Tổ chức/cá nhân

- Nếu hồ sơ đầy đủ: phối hợp với các phòng thẩm tra dự án đầu tư, tổng hợp kết quả.

- Chuyên viên thụ lý;

- Trưởng Phòng QLĐT

5 ngày làm việc

c 4

o cáo kết quả thẩm định, phối hợp lấy ý kiến; báo cáo tóm tắt nội dung dự án trình Lãnh đạo Ban xem xét.

Trưởng phòng Phòng Quản lý Đầu tư

2 ngày làm việc

Bước 5

Trình lãnh đạo Ban ký cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư điu chỉnh.

Trưởng Ban

0,5 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn phòng Ban Quản lý

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

- Công chức Một cửa Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre.

- Tổ chức/cá nhân (nhận kết quả)

1 ngày làm việc

Tổng thời gian: 10 ngày làm việc

 

Quy trình số: 03

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP GIẤY PHÉP CHO LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2585/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn Tổ chức/ cá nhân chuẩn bị đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết theo quy định. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

- Công chức Một cửa của Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng QLDN

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: soạn văn bản bổ sung hồ sơ, ký, lấy dấu chuyển về BPMC TTPVHCC để gửi lại tổ chức/cá nhân điều chỉnh, bổ sung;

- Nếu hợp lệ: Xem xét nội dung, đề xuất kết quả và dự thảo Giấy phép lao động

- CV phụ trách

- Trưởng Phòng QLDN

4 ngày làm việc

Bước 3

Ký cấp Giấy phép lao động

Lãnh đạo Ban Quản lý được phân công

0,5 ngày làm việc

Bước 4

Vào svăn bản, đóng du, chuyn kết quả cho Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn phòng Ban Quản lý

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

- Công chức Một cửa Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre.

- Tổ chức/cá nhân (nhận kết quả)

1 ngày làm việc

Tổng cộng: 07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 04

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP LẠI GIẤY PHÉP CHO LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2585/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn Tổ chức/ cá nhân chuẩn bị đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết theo quy định. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

- Công chức Một cửa của Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre.

0,5 ngày làm việc

Bước 2

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: soạn văn bản bổ sung hồ sơ, ký, lấy dấu chuyển về BPMC TTPVHCC để gửi lại tổ chức/cá nhân điều chỉnh, bổ sung;

- Nếu hợp lệ: dự thảo cấp lại Giấy phép lao động

- Chuyên viên phụ trách

- Trưởng Phòng QLDN

01 ngày làm việc

Bước 3

Ký cấp Giấy phép lao động

Lãnh đạo Ban Quản lý được phân công

0,5 ngày làm việc

Bước 4

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn phòng Ban Quản lý

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

- Công chức Một cửa Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre.

- Tổ chức/cá nhân (nhận kết quả)

0,5 ngày làm việc

Tng cộng: 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 05

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2585/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhim thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Tổ chức/ cá nhân chuẩn bị đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Công chức Một cửa của Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng QLTNMT

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: soạn văn bản bổ sung hồ sơ, ký, lấy dấu chuyển về BPMC TTPVHCC để gửi lại tổ chức/cá nhân điều chỉnh, b sung;

- Nếu hồ sơ hợp lệ:

Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức họp Hội đồng thẩm định thông qua Báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Chuyên viên phụ trách;

- Trưởng Phòng QLTNMT;

- Hội đồng đánh giá tác động môi trường

20 ngày làm việc

Bước 4

- Tổ chức, cá nhân nộp bản chnh sửa Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo ý kiến đóng góp của hi đồng (nếu có);

- Ban Quản lý các khu công nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt

- Tổ chức/cá nhân

- Ban Quản lý các khu công nghiệp (Chủ tịch Hội đồng)

08 ngày làm việc

Bước 5

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn phòng Ban Quản lý

0,5 ngày làm việc

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

- Công chức Một cửa Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre.

- Tổ chức/cá nhân (nhận kết quả)

0,5 ngày làm việc

Tng cộng: 30 ngày làm việc

 

Quy trình số: 06

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH CỦA DỰ ÁN TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2585/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hin

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Tổ chức/ cá nhân chuẩn bị đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cn thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Công chức Một cửa của Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng QLTNMT

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Thẩm định hồ sơ:

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: soạn văn bản bổ sung hồ sơ, ký, lấy dấu chuyển về BPMC TTPVHCC để gửi lại tổ chức/cá nhân điều chỉnh, bổ sung;

- Chuyên viên phụ trách;

- Trưởng Phòng QLTNMT;

- Lãnh đạo Ban phụ trách.

5 ngày làm việc

Bước 4

Nếu đủ hồ sơ:

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức Đoàn kiểm tra thực tế công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường (nếu có);

- Đoàn kiểm tra sẽ lấy mẫu lại lần 2 nếu chưa đạt quy chuẩn hiện hành

Đoàn kiểm tra

22 ngày làm việc

Bước 5

Nếu đã đạt chuẩn:

Ký Giấy xác nhận hoàn thành

Lãnh đạo Ban phụ trách

0,5 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn phòng Ban Quản lý

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tchức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

- Công chức Một cửa Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre.

- Tổ chức/cá nhân (nhận kết quả)

1 ngày làm việc

Tng cộng: 30 ngày làm việc

 

Quy trình số: 07

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH XÁC NHẬN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2585/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

ng dẫn Tổ chức/ cá nhân chuẩn bị đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Công chức Một cửa của Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng QLTNMT

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: soạn văn bản bổ sung hồ sơ, ký, lấy dấu chuyển về BPMC TTPVHCC để gửi lại tổ chức/cá nhân điều chỉnh, bổ sung.

- Chuyên viên phụ trách;

- Trưởng Phòng QLTNMT;

- Lãnh đạo Ban phụ trách.

7 ngày làm việc

Bước 4

- Nếu hồ sơ hợp lệ trình lãnh đạo Ban xem xét ký xác nhận

- Trưởng Phòng QLTNMT;

- Lãnh đạo Ban phụ trách

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn phòng Ban Quản lý

0,5 ngày làm việc

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

- Công chức Một cửa Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre.

- Tổ chức/cá nhân (nhận kết quả)

1 ngày làm việc

Tổng cộng: 10 ngày làm việc

 

Quy trình số: 08

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP PHÉP XÂY DỰNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2585/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Tổ chức/ cá nhân chuẩn bị đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Công chức Một cửa của Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng QHXD

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: soạn văn bản bổ sung hồ sơ, ký, lấy dấu chuyển về BPMC TTPVHCC để gửi lại tổ chức/cá nhân điều chỉnh, bổ sung.

- Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ: thẩm định, tham mưu Lãnh đạo Ban phụ trách xem xét cấp phép

- Chuyên viên phụ trách;

- Trưởng Phòng QHXD;

- Lãnh đạo Ban phụ trách.

08 ngày làm việc

Bước 4

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn phòng Ban Quản lý

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

- Công chức Một cửa Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre.

- Tổ chức/cá nhân (nhận kết quả)

0,5 ngày làm việc

Tng cộng: 10 ngày làm việc

 

Quy trình số: 09

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XÂY DNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2585/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình t các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hin

Bước 1

Hướng dẫn Tổ chức/ cá nhân chuẩn bị đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Công chức Một cửa của Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng QHXD

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: soạn văn bản bổ sung hồ sơ, ký, lấy dấu chuyển về BPMC TTPVHCC để gửi lại tổ chức/cá nhân điều chỉnh, bổ sung.

- Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ: thm định, tham mưu Lãnh đạo Ban phụ trách xem xét cấp phép điều chỉnh

- Chuyên viên phụ trách;

- Trưởng Phòng QHXD;

- Lãnh đạo Ban phụ trách.

08 ngày làm việc

Bước 4

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn phòng Ban Quản lý

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

- Công chức Một cửa Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre.

- Tổ chức/cá nhân (nhận kết quả)

0,5 ngày làm việc

Tổng cộng: 10 ngày làm việc

 

Quy trình số: 10

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2585/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Tổ chức/ cá nhân chuẩn bị đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Công chức Một cửa của Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng QHXD

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: son văn bản bổ sung hồ sơ, ký, lấy dấu chuyển về BPMC TTPVHCC để gửi lại tổ chc/cá nhân điều chỉnh, bổ sung.

- Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ: thẩm định, tham mưu Lãnh đạo Ban phụ trách xem xét cấp gia hạn GPXD

- Chuyên viên phụ trách;

- Trưởng Phòng QHXD;

- Lãnh đạo Ban phụ trách.

03 ngày làm việc

Bước 4

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn phòng Ban Quản lý

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thng thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

- Công chức Một cửa Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre.

- Tổ chức/cá nhân (nhận kết quả)

0,5 ngày làm việc

Tổng cộng: 5 ngày làm việc

 

Quy trình số: 11

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2585/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình t các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Tổ chức/ cá nhân chuẩn bị đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Công chức Một cửa của Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng QHXD

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: soạn văn bản bổ sung hồ sơ, ký, lấy dấu chuyển về BPMC TTPVHCC để gửi lại tổ chức/cá nhân điều chỉnh, bổ sung.

- Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ: thẩm định, tham mưu Lãnh đạo Ban phụ trách xem xét cấp lại GPXD

- Chuyên viên phụ trách;

- Trưởng Phòng QHXD;

- Lãnh đạo Ban phụ trách.

03 ngày làm việc

Bước 4

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn phòng Ban Quản lý

0,5 ngày

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

- Công chức Một cửa Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre.

- Tổ chức/cá nhân (nhận kết quả)

0,5 ngày

Tổng cng: 5 ngày làm việc

 

Quy trình số: 12

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2585/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Tổ chức/cá nhân chuẩn bị đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Công chức Một cửa của Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng QHXD

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: soạn văn bản bổ sung hồ sơ, ký, lấy du chuyển về BPMC TTPVHCC để gửi lại tchức/cá nhân điều chỉnh, bổ sung.

- Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ: thẩm định, tham mưu Lãnh đạo Ban phụ trách xem xét ký cấp phép sửa chữa, cải tạo.

- Chuyên viên phụ trách;

- Trưởng Phòng QHXD;

- Lãnh đạo Ban phụ trách.

08 ngày làm việc

Bước 4

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn phòng Ban Quản lý

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

- Công chức Một cửa Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre.

-Tổ chức/cá nhân (nhận kết quả)

0,5 ngày làm việc

Tổng cng: 10 ngày làm việc

 

Quy trình số: 13

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2585/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hin

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Tổ chức/ cá nhân chuẩn bị đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cn thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Công chức Một cửa của Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng QHXD

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: soạn văn bản bổ sung hồ sơ, ký, lấy dấu chuyển về BPMC TTPVHCC để gửi lại tchức/cá nhân điều chỉnh, bổ sung.

- Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ: thẩm định, tham mưu đề xuất Lãnh đạo Ban phụ trách xem xét ký kết quả thẩm định.

- Chuyên viên phụ trách;

- Trưởng Phòng QHXD;

- Lãnh đạo Ban phụ trách.

18 ngày (đối với dự án nhóm B và 10 ngày đối với dự án nhóm C)

Bước 4

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn phòng Ban Quản lý

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

- Công chức Một cửa Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre.

-Tổ chức/cá nhân (nhận kết quả)

0,5 ngày làm việc

Tng cộng: 20 ngày làm việc nhóm B và 15 ngày làm việc nhóm C

 

Quy trình số: 14

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2585/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Tổ chức/ cá nhân chuẩn bị đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Công chức Một cửa của Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng QHXD

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: soạn văn bản bổ sung hồ sơ, ký, lấy dấu chuyển về BPMC TTPVHCC để gửi lại tổ chức/cá nhân điều chỉnh, bổ sung.

- Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ: thẩm định, tham mưu đề xuất Lãnh đạo Ban phụ trách xem xét ký kết quả thẩm định.

- Chuyên viên phụ trách;

- Trưởng Phòng QHXD;

- Lãnh đạo Ban phụ trách.

28 ngày (đối với công trình cấp II và 18 ngày đối với cấp 3

Bước 4

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn phòng Ban Quản lý

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

- Công chức Một cửa Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre.

- Tổ chức/cá nhân (nhận kết quả)

0,5 ngày làm việc

Tổng cộng: Không quá 30 ngày làm việc đối với công trình cấp II và 20 ngày đối với công trình cấp III

 

Quy trình số: 15

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG XÂY DỰNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2585/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tcác bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Tổ chức/ cá nhân chuẩn bị đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Công chức Một cửa của Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

0,5 ngày làm vic

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng QHXD

0,5 ngày làm vic

Bước 3

Thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: soạn văn bản bsung hồ sơ, ký, lấy dấu chuyển về BPMC TTPVHCC để gửi lại tổ chức/cá nhân điều chỉnh, bổ sung.

- Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ: Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức kiểm tra khi công trình kết thúc giai đoạn thi công quan trọng; tham mưu đề xuất lãnh đạo Ban phụ trách thông báo kết quả kiểm tra.

- Chuyên viên phụ trách;

- Trưởng Phòng QHXD;

- Lãnh đạo Ban phụ trách.

05 ngày làm việc

Bước 4

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn phòng Ban Quản lý

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

- Công chức Một cửa Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh Bến Tre.

- Tổ chức/cá nhân (nhận kết quả)

0,5 ngày làm việc

Tổng cộng: 07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 16

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU KHI HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2585/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Tổ chức/ cá nhân chuẩn bị đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Công chức Một cửa của Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng QHXD

0,5 ngày làm việc

Bước 3

Thm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: soạn văn bản bổ sung hồ sơ, ký, lấy dấu chuyển về BPMC TTPVHCC để gửi lại tổ chức/cá nhân điều chỉnh, bổ sung.

- Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ: Phòng QHXD tham mưu lãnh đạo Ban thông báo đến tổ chức, cá nhân về thời điểm kim tra và tổ chức kiểm tra; Lãnh đạo Ban ký văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư.

- Chuyên viên phụ trách;

- Trưởng Phòng QHXD;

- Lãnh đạo Ban phụ trách.

13 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra

Bước 4

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn phòng Ban Quản lý

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

- Công chức Một cửa Ban Quản lý các khu công nghiệp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre.

- Tổ chức/cá nhân (nhận kết quả)

0,5 ngày làm việc

Tổng cộng: 15 ngày làm việc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2585/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 16 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


51
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.112.98