Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2581/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở giáo dục đào tạo Đồng Nai 2015

Số hiệu: 2581/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Đinh Quốc Thái
Ngày ban hành: 27/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2581/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 27 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 1917/TTr-SGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính ngành giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai.

Trường hợp thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thì áp dụng thực hiện theo văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 25/6/2012; Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; thay thế 15 thủ tục thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (từ thủ tục 17 đến thủ tục 31) ban hành tại Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức niêm yết, công khai Bộ thủ tục hành chính này tại trụ sở làm việc, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của đơn vị; rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ theo văn bản pháp luật hiện hành theo hướng dẫn tại Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

- Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổ chức photo đóng thành quyển Bộ thủ tục hành chính đã được công bố phát hành cho các đơn vị theo thành phần nơi nhận của Quyết định này.

Điều 4. Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện; cập nhật nội dung thủ tục hành chính đã được công bố lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia của Chính phủ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Trang

A.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP SỞ

 

I. LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ

01

Thủ tục điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do sai sót trong quá trình lập hồ sơ thi

 

02

Thủ tục điều chỉnh trên văn bằng, chứng chỉ do có nhiều khai sinh

 

03

Thủ tục điều chỉnh chi tiết trên văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp phổ thông

 

04

Thủ tục điều chỉnh chi tiết trên văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch

 

05

Thủ tục cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc

 

06

Thủ tục cấp giấy xác nhận kết quả thi tốt nghiệp

 

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

07

Thủ tục thành lập trường trung học phổ thông

 

08

Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, huyện

 

09

Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

 

10

Thủ tục thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợpớng nghiệp

 

11

Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

 

12

Thủ tục giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, huyện

 

13

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

 

14

Thủ tục thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp

 

15

Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học

 

16

Thủ tục thuyên chuyển giáo viên trung học phổ thông

 

17

Thủ tục thành lập trung tâm tin học và ngoại ngữ

 

18

Thủ tục xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên

 

19

Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 

20

Thủ tục công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia

 

21

Thủ tục công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia

 

22

Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

 

23

Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

 

24

Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

 

25

Thành lập trường chuyên thuộc tỉnh

 

26

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng của cơ sở giáo dục phổ thông đối với cơ sở giáo dục và đào tạo

 

27

Cấp giấy chứng nhận và công bố kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông

 

28

Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

 

29

Thủ tục cấp phép, xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoại khóa

 

30

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

 

III. LĨNH VỰC QUY CHẾ TUYỂN SINH

 

31

Thủ tục tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú

 

32

Thủ tục xin học lại lớp đầu cấp bậc trung học phổ thông

 

33

Thủ tục xin học lại trường khác

 

34

Thủ tục tiếp nhận học sinh người nước ngoài về học cấp trung học phổ thông

 

35

Thủ tục tiếp nhận học sinh người Việt Nam về nước học cấp trung học phổ thông

 

36

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

 

37

Thủ tục cử tuyển vào đại học, cao đẳng

 

IV. LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN NHÀ GIÁO

 

38

Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

 

B.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

01

Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học cơ sở

 

02

Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học

 

03

Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên mầm non

 

04

Thủ tục thành lập trường trung học cơ sở

 

05

Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

 

06

Thủ tục giải thể trường trung học cơ sở

 

07

Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục của trường trung học cơ sở

 

08

Thủ tục thành lập trường tiểu học

 

09

Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học

 

10

Thủ tục giải thể trường tiểu học

 

11

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động giáo dục của trường tiểu học

 

12

Thủ tục thành lập trường mầm non

 

13

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mầm non

 

14

Thủ tục giải thể trường mầm non

 

15

Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục của trường mầm non

 

16

Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng của cơ sở giáo dục phổ thông đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

II. LĨNH VỰC QUY CHẾ TUYỂN SINH

01

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

 

III. LĨNH VỰC QUY CHẾ HỆ THỐNG VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ

01

Thủ tục xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

 

IV. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

01

Thành lập trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

 

02

Đình chỉ hoạt động của trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

 

03

Giải thể trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2581/QĐ-UBND ngày 27/08/2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.294

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.176.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!