Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2577/QĐ-UBND năm 2010 công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 2577/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Trần Công Thuật
Ngày ban hành: 08/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2577/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 08 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 20/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 09/4/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tại Công văn số 1560/SGDĐT-VP ngày 01/10/2010 và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thủ tục hành chính tại Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo và Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (BC);
- Văn phòng Chính phủ (BC);
- Tổ CTCTCCTTHC của TTgCP;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đài PTTH Q.Bình, Báo Q.Bình;
- TT Công báo, TT Tin học;
- Lưu VT, ĐA30, NC-VX, Sở GD&ĐT
.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Công Thuật

 

DANH SÁCH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2577/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Phần I - Danh mục sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Bình).

STT

Tên thủ tục hành chính

Nội dung sửa đổi

1

Thủ tục Cấp Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông

- Thẩm quyền quyết định.

2

Thủ tục Cấp Bằng tốt nghiệp Bổ túc Trung học phổ thông

- Thẩm quyền quyết định.

3

Thủ tục Điều chỉnh văn bằng do sai sót khi in bằng

- Thẩm quyền quyết định

4

Thủ tục Điều chỉnh văn bằng do sai sót khi nhập hồ sơ

- Thẩm quyền quyết định

5

Thủ tục Điều chỉnh văn bằng do cải chính hộ tịch

- Thẩm quyền quyết định

6

Thủ tục Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do có nhiều khai sinh khác nhau

- Thẩm quyền quyết định

7

Thủ tục Cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp

- Thẩm quyền quyết định

- Thời hạn giải quyết

- Bổ sung căn cứ pháp lý

8

Thủ tục Cấp giấy xác nhận kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Bổ túc Trung học phổ thông

- Chuyển thẩm quyền xác nhận kết quả thi tốt nghiệp

9

Thủ tục Thành lập Trường Trung cấp chuyên nghiệp

- Số lượng hồ sơ

10

Thủ tục Sáp nhập, chia tách Trường Trung cấp chuyên nghiệp

- Số lượng hồ sơ

11

Thủ tục Đóng lại dấu nổi trên ảnh văn bằng, chứng chỉ

- Sử dụng Giấy CMND thay cho đóng lại dấu nổi.

Phần II - Nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ của từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

1. Thủ tục Cấp Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông

Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-044214-TT             Nội dung sửa đổi:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Thủ tục Cấp Bằng tốt nghiệp bổ túc Trung học phổ thông

Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-044203-TT

Nội dung sửa đổi:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định là Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thủ tục Điều chỉnh văn bằng do sai sót khi in bằng

Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-044191-TT             Nội dung sửa đổi:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định là Sở Giáo dục và Đào tạo;

4. Thủ tục Điều chỉnh văn bằng do sai sót khi nhập hồ sơ

Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-044184-TT             Nội dung sửa đổi:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định là Sở Giáo dục và Đào tạo;

5. Thủ tục Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch.

Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-044176-TT             Nội dung sửa đổi:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định là Sở Giáo dục và Đào tạo.

6. Thủ tục Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do có nhiều khai sinh khác nhau

Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-044162-TT             Nội dung sửa đổi:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định là Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Thủ tục Cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp

Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-044118-TT

Nội dung sửa đổi:

- Cơ quan thực hiện TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định là Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Thời hạn giải quyết:

Bỏ 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bổ sung thời hạn giải quyết của thủ tục ngay trong ngày nếu đủ điều kiện hợp lệ hoặc 03 ngày nếu như yêu cầu với số lượng lớn hoặc không có người ký ngay.

- Căn cứ pháp lý:

Bổ sung Thông tư 20/2002/TT-BGD&ĐT hướng dẫn thực hiện việc cấp bản sao văn bằng chứng chỉ và xác nhận các giấy tờ khác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

8. Thủ tục Cấp giấy xác nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT

Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-044148-TT

Nội dung sửa đổi:

- Chuyển thẩm quyền cấp giấy xác nhận kết quả thi tốt nghiệp cho các trường THPT, bổ túc THPT theo đúng quy định tại khoản 4, mục II, Thông tư 20/2002/TT-BGD&ĐT hướng dẫn thực hiện việc cấp bản sao văn bằng chứng chỉ và xác nhận các giấy tờ khác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

9. Thủ tục Thành lập Trường Trung cấp chuyên nghiệp

Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-043866-TT

Nội dung sửa đổi:

- Bổ sung quy định số lượng hồ sơ là 05 bộ.

10. Thủ tục Sáp nhập, chia tách Trường Trung cấp chuyên nghiệp

Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-043845-TT

Nội dung sửa đổi:

- Bổ sung quy định số lượng hồ sơ là 05 bộ.

11. Thủ tục Đóng lại dấu nổi trên ảnh văn bằng, chứng chỉ

Mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-044137-TT

Nội dung sửa đổi:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo

Sử dụng Giấy CMND thay cho đóng lại dấu nổi.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2577/QĐ-UBND năm 2010 công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.344

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146