Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2563/QĐ-UBND-NC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 04/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2563/QĐ-UBND-NC

Nghệ An, ngày 04 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO; TỔ GIÚP VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 09/01/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ “VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHONG TRÀO TOÀN DÂN THAM GIA BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG TÌNH HÌNH MỚI” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”;

Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) tại Công văn số 880/BCH-CT ngày 30/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện biên giới và các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc tại Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó Văn phòng NC;
- Lưu: VT, NC(Nam)/UB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO; TỔ GIÚP VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 09/01/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ “VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHONG TRÀO TOÀN DÂN THAM GIA BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG TÌNH HÌNH MỚI” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2563/QĐ-UBND-NC ngày 04 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nhiệm vụ, quyền hạn và những điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Nghệ An (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo).

Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc có thể được điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu công việc, do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Hoạt động của Ban chỉ đạo đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế này.

2. Ban Chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

3. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ công tác được phân công các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Phân công trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc

1. Trưởng Ban chỉ đạo:

Điều hành chung và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Ban chỉ đạo; trực tiếp phụ trách:

- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo.

- Chủ trì các cuộc họp, các buổi làm việc của Ban chỉ đạo với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo và ký ban hành kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm; các báo cáo sơ, tổng kết hàng năm và từng giai đoạn.

- Chỉ đạo các ngành chức năng và báo cáo xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương về những nội dung liên quan.

- Chỉ đạo các hoạt động giao lưu nhân dân với các địa phương nước Bạn Lào có chung đường biên giới theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Đề xuất các cấp khen thưởng, xử lý vi phạm đối với các tổ chức cá nhân theo quy định tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định những vấn đề khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Ban chỉ đạo.

2. Phó Ban chỉ đạo Thường trực (Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh):

- Giúp Trưởng Ban chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo về những nhiệm vụ được phân công. Trực tiếp điều hành hoạt động của Cơ quan Thường trực, Tổ giúp việc; chỉ đạo chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban chỉ đạo, báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan chuẩn bị nội dung, kế hoạch hàng năm thông qua Ban Chỉ đạo để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí hoạt động báo cáo UBND tỉnh để đưa vào kế hoạch ngân sách nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các địa phương, đơn vị. Trực tiếp điều hành công việc của Ban chỉ đạo khi Trưởng ban đi vắng hoặc ủy quyền; thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

3. Phó Ban (Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh):

- Chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ngành có liên quan hướng dẫn nội dung, phương pháp xây dựng phong trào và các mô hình tham gia quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

- Hướng dẫn UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội ở các huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển tổ chức cho các tập thể, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các nội dung khác theo sự phân công của Trưởng Ban.

4. Phó Ban (Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh):

- Phối hợp với Cơ quan Thường Trực chuẩn bị nội dung, kế hoạch công tác hàng năm và tổng hợp kết quả các cuộc họp của Ban chỉ đạo để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện của các địa phương, đơn vị.

- Thực hiện các nội dung khác theo sự phân công của Trưởng Ban.

5. Trách nhiệm, phạm vi phụ trách, giải quyết công việc của các ủy viên Ban chỉ đạo thuộc các sở, ban, ngành:

- Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của ngành mình và các nội dung kế hoạch của UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định các chủ trương giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban.

6. Trách nhiệm của Tổ giúp việc:

- Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Ban chỉ đạo về các giải pháp để triển khai có hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Tham mưu Ban chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác 6 tháng, hàng năm; chuẩn bị dự thảo báo cáo và các tài liệu liên quan phục vụ các kỳ họp thường kỳ, đột xuất và hội nghị sơ, tổng kết theo quy định.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện của các sở ngành, địa phương có liên quan; tham mưu đề xuất khen thưởng các tập thể cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Ban chỉ đạo.

Điều 4. Thời gian họp và chế độ báo cáo:

1. Thời gian họp

Mỗi năm họp thường kỳ 02 lần gồm: Hội nghị sơ kết 6 tháng và Hội nghị tổng kết năm; các cuộc họp đột xuất do Trưởng ban quyết định. Trường hợp không tổ chức họp được, thì yêu cầu gửi báo cáo bằng văn bản về Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo và UBND tỉnh.

2. Chế độ báo cáo

- Ban chỉ đạo báo cáo định kỳ (6 tháng, cả năm), báo cáo đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Trung ương.

- Các thành viên trực tiếp chỉ đạo và báo cáo trước Ban chỉ đạo tại các cuộc họp định kỳ, họp đột xuất về lĩnh vực đã được phân công phụ trách và các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao; gửi báo cáo 6 tháng, báo cáo năm cho Thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo và UBND tỉnh.

Thời gian báo cáo 6 tháng trước ngày 31/5; báo cáo tổng kết trước ngày 31/10 hàng năm.

Điều 5. Thành lập đoàn kiểm tra

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tiễn, Trưởng Ban chỉ đạo quyết định thành lập các đoàn công tác để kiểm tra, đôn đốc và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm nhằm đưa phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia hoạt động có chiều sâu và hiệu quả thiết thực.

Điều 6. Nguyên tắc, chế độ làm việc

- Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo nguyên tắc tập trung, dân chủ (các thành viên Ban chỉ đạo thảo luận tập thể để Trưởng Ban xem xét quyết định).

- Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực được sử dụng con dấu của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong giải quyết công việc và điều hành của Ban chỉ đạo.

Điều 7. Kinh phí hoạt động

1. Nguồn kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc được trích từ nguồn kinh phí cấp hàng năm cho hoạt động phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới (cấp qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh).

Hàng năm Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng) chịu trách nhiệm lập dự toán kinh phí hoạt động trình cơ quan có thẩm quyền quyết định và thực hiện việc chi trả, thanh quyết toán theo đúng chế độ tài chính hiện hành.

2. Các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc được hỗ trợ một phần kinh phí làm việc ngoài giờ và chi phí điện thoại.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc và Cơ quan Thường trực có nhiệm vụ tổ chức thực hiện Quy chế này; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành có thành viên tham gia Ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã biên giới, ven biển có trách nhiệm thi hành và tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điều 9. Trường hợp có sự thay đổi về nhân sự, Ban chỉ đạo đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định thay đổi, bổ sung.

Trong quá trình thực hiện Quy chế này nếu có vấn đề gì vướng mắc, các thành viên báo cáo về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo và trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Điều 10. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tổng hợp báo cáo thông qua các thành viên Ban chỉ đạo để trình UBND tỉnh xem xét giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2563/QĐ-UBND-NC ngày 04/06/2016 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.635

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!