Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2563/2005/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 21/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2563/2005/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Thương mại;
Căn cứ Quy chế khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 178/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tại Công văn số 2138/TTr-UBND ngày 03/10/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre (sau đây gọi tắt là Ban quản lý) quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên hợp doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư trong khu công nghiệp tỉnh Bến Tre (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Điều 2. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre xét duyệt kế hoạch nhập khẩu và quản lý hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo nội dung sau:

1. Ban quản lý xét duyệt kế hoạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bảo đảm thực hiện đúng Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 19/6/2000, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 và Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ, Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001 - 2005 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan phù hợp với Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giải trình Kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật. Việc xét duyệt kế hoạch nhập khẩu bao gồm các nội dung sau đây:

1.1. Duyệt kế hoạch nhập khẩu và xác nhận miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư xây dựng, phụ tùng để lắp đặt đầu tư tạo tài sản cố 9dịnh bao gồm cả việc nhập khẩu bằng phương thức thuê mua tài chính.

1.2. Duyệt kế hoạch tạm nhập máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển thuê của nước ngoài, chưa có trong dây chuyền công nghệ để phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp.

1.3. Duyệt kế hoạch nhập khẩu vật tư, nguyên liệu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Duyệt thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 01/2005/TT-BTM ngày 06/01/2005 của Bộ Thương mại.

3. Duyệt kế hoạch nhập khẩu thành phẩm để kết hợp với sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 3. Hàng quý Ban quản lý gửi về Bộ Thương mại báo cáo thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Thương mại tại Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại.

Điều 4. Bộ Thương mại định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện những quy định trong Quyết định ủy quyền này theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 


Lê Danh Vĩnh

 

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 2563/2005/QD-BTM

Hanoi, October 21, 2005

 

DECISION

DELEGATING MANAGING BOARDS OF INDUSTRIAL PARKS IN BEN TRE PROVINCE TO ADMINISTRATE EXPORT – IMPORT AND TRADING ACTIVITIES OF FOREIGN-INVESTED BUSINESSES IN THE PROVINCE

MINISTER OF TRADE

Pursuant to Decree 29/2004/ND-CP dated January 16, 2004 by the Government on functions, tasks, powers, and organization of the Ministry of Trade;
Pursuant to the Regulations on industrial parks, processing zones, high-tech zones promulgated together with Decree 36/CP dated April 24, 1997 by the Government;
Pursuant to Decision 178/2005/QD-TTg dated December 1, 2005 by the Prime Minister of establishment of the Managing Boards of Industrial Parks located in the province of Ben Tre;
Following the proposal of the People’s Committee of Ben Tre province at Circular 2138/TTr-UBND dated October 3 2005,

HEREBY DECIDES:

Article 1: To delegate Managing Boards of the Industrial Parks of Ben Tre Province (shortly Managing Boards) to administrate export – import and trading activities of foreign-invested businesses and business cooperation contract entities located at Industrial Parks in this province (shortly foreign-invested businesses).

Article 2: Managing Boards consider import plans and administrate trading activities of foreign-invested businesses in compliance with the following principles:

1. Managing Boards consider import plans of foreign-invested businesses in accordance with the Law on Foreign Investment in Vietnam dated November 12, 1996, the Law dated June 19, 2000 providing modifications and supplements to some certain articles of the aforesaid Law, Decrees 24/2000/ND-CP dated July 31, 2000 and 27/2003 dated March 19, 2000 by the Government, Decision 46/2001/QD/TTg dated April 1, 2001 by the Prime Minister on management of export – import of commodities in the phase from 2001 to 2005, and relevant legal documents suitable with Investment Licence, Business Licence, Economic and Technical Declaration, technical design. Consideration of import plans includes:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1.2. Consider plans on temporary import of machinery, equipment, means of transport rent from foreign countries that are absent from production lines of businesses.

1.3. Consider plans on import of materials for production and trading activities of businesses.

2. Consider selling of machinery, equipments, means of transport, and materials of foreign-invested businesses in compliance with Circular 01/2005/TT-BTM dated January 6, 2005 by the Ministry of Trade.

3. Consider plans on import of finished products used for export products of foreign-invested businesses.

Article 3: Managing Boards quarterly send report on export – import activities of foreign-invested businesses to the Ministry of Trade following the Ministry’s guidelines as specified in Circular 22/2000/TT-BTM dated December 15, 2000 by the Ministry of Trade.

Article 4: The Ministry of Trade will regularly check implementation of this Decision in compliance with the law.

Article 5: This Decision will become effect in 15 days after it is publicized on the Gazette.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.FOR MINISTER OF TRADE
DEPUTY MINISTER
Le Danh Vinh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2563/2005/QĐ-BTM ngày 21/10/2005 về việc ủy quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.438

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!