Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 256/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 18/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 256/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ NHƠN HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 141/2005/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Khu Kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định;
Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Bộ trưởng Bội Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hội trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

2. Ban Quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định có tư cách pháp nhân, có tài khoản, trụ sở làm việc và con dấu hình quốc huy; là đầu mối kế hoạch ngân sách của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, được cân đối riêng vốn xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước. Biên chế và kinh phí hoạt động của Ban Quản lý thuộc biên chế và ngân sách nhà nước cấp cho tỉnh Bình Định.

Điều 2. Ban Quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 27 Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghiệp cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ.

- Các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể được quy định tại Điều 29 Quy chế hoạt động Khu Kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 141/2005/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định:

1. Ban Quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định có Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các Ủy viên và bộ máy giúp việc.

Trưởng ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Các Phó Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban Quản lý.

2. Bộ máy giúp việc gồm có:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Các Phòng chuyên môn.

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Tuỳ theo yêu cầu phát triển Khu Kinh tế Nhơn Hội trong từng giai đoạn cụ thể, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hội trình tổ chức bộ máy để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quyết định.

4. Biên chế của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định.

Biên chế của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và Văn phòng, Thanh tra và các Phòng chuyên môn là biên chế quản lý nhà nước.

Biên chế của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định quyết định theo quy định tại Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước và Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 256/2005/QĐ-TTg ngày 18/10/2005 thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.117

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!