Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2556/QĐ-UBND về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 2556/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Ngày ban hành: 21/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2556/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 21 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGHỆ AN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy chế làm việc của UBND tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 09/8/2011 và yêu cầu của công tác chỉ đạo, điều hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

1. Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm lãnh đạo mọi mặt công tác của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; trực tiếp chỉ đạo, điều hành những công việc lớn, quan trọng, nhạy cảm, các vấn đề có tính chiến lược, dài hạn trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của UBND tỉnh.

- Chủ tịch UBND tỉnh phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giúp Chủ tịch chỉ đạo, điều hành, xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trên từng lĩnh vực công tác của UBND tỉnh, trừ các công việc do Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo.

- Tùy tình hình thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh phân công công việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chung của UBND tỉnh.

2. Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ được giao và lĩnh vực công tác được phân công, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ động giải quyết công việc, được thay mặt Chủ tịch, sử dụng quyền hạn của Chủ tịch để giải quyết công việc, và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và trước pháp luật.

Trong thực thi nhiệm vụ, nếu phát sinh vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm thuộc lĩnh vực phụ trách, những vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch (như: mua xe ô tô; hỗ trợ kinh phí trên 500 triệu đồng; đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu XDCB; Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị đi công tác nước ngoài; chủ trương cấp phép khoáng sản; giao đất trên 02 ha), những vấn đề chưa được quy định, phải kịp thời báo cáo Chủ tịch. Nếu có vấn đề liên quan lĩnh vực công tác do Phó Chủ tịch khác phụ trách thì các Phó Chủ tịch phải chủ động phối hợp với nhau để giải quyết. Trường hợp các Phó Chủ tịch có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch xem xét, quyết định.

3. Trong trường hợp thấy cần thiết thì Chủ tịch trực tiếp xử lý công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch. Trường hợp Phó Chủ tịch vắng mặt tại trụ sở làm việc thì Chủ tịch trực tiếp xử lý hoặc phân công Phó Chủ tịch khác xử lý công việc cụ thể của Phó Chủ tịch đó trong thời gian đi vắng và Phó Chủ tịch xử lý công việc đó trao đổi lại với Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực các nội dung công việc đã xử lý thay.

Điều 2. Nội dung công việc được phân công và trách nhiệm, quyền hạn của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong giải quyết công việc được phân công

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh và quy định của pháp luật. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND tỉnh, trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về việc thực thi nhiệm vụ được giao; đồng thời, cùng các thành viên khác của UBND tỉnh chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh trước Hội đồng nhân dân tỉnh và trước Chính phủ, Thủ trướng Chính phủ. Trong phạm vi lĩnh vực được phân công, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm và quyền hạn sau đây:

1. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và ngân sách nhà nước; đề án phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương; xây dựng cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật để trình UBND tỉnh ban hành hoặc ban hành theo quy định.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật, các nhiệm vụ, kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách thuộc lĩnh vực mình phụ trách; phát hiện xử lý theo thẩm quyền những vấn đề nảy sinh và nghiên cứu đề xuất những vấn đề về chính sách, giải pháp cần sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực được phân công. Nếu phát hiện các cơ quan thuộc UBND tỉnh, HĐND, UBND cấp huyện ban hành văn bản hoặc làm những việc trái pháp luật, quy định của UBND tỉnh, của Chủ tịch UBND tỉnh thì có văn bản tạm đình chỉ việc thi hành, đồng thời đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Thường xuyên theo dõi và chỉ đạo xử lý các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực được phân công và các vấn đề liên ngành mà giữa Thủ trưởng các cơ quan không thống nhất. Ký thay Chủ tịch các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch trong phạm vi các lĩnh vực, công việc được Chủ tịch phân công, hoặc khi được ủy quyền (trừ văn bản gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, văn bản quan trọng gửi Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh).

4. Theo dõi công tác tổ chức và cán bộ, chỉ đạo xử lý những vấn đề nội bộ thuộc cơ quan được Chủ tịch phân công phụ trách.

Điều 3. Phân công nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

1. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường:

a) Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND tỉnh.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

- Công tác quy hoạch: chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch xây dựng (kể cả phê duyệt quy hoạch 1/500, điều chỉnh quy hoạch, lựa chọn địa điểm), quy hoạch ngành (nông nghiệp, đất đai, giáo dục, khoáng sản...); chương trình thanh tra hàng năm.

- Điều hành về ngân sách; dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và dài hạn; phương án sử dụng nguồn vượt thu ngân sách hàng năm; các khoản chi từ dự phòng ngân sách; phân bổ, điều chỉnh vốn đầu tư XDCB (Lưu ý: đối với việc hỗ trợ kinh phí từ các nguồn: chi khác ngân sách, chi sau phân bổ, vốn sự nghiệp các ngành có mức trên 500 triệu đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công giải quyết phải kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh).

- Công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ; quy chế làm việc của UBND tỉnh.

- Chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.

- Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính.

- Phụ trách chung về thu hút đầu tư, thi đua khen thưởng.

- Những giải pháp quan trọng có tính đột phá trong từng thời gian và những vấn đề khác liên quan đến hoạt động của UBND tỉnh mà Chủ tịch thấy cần trực tiếp chỉ đạo, điều hành; những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, tôn giáo, dân tộc.

- Giải quyết các vấn đề đơn thư liên quan đến việc tố cáo Giám đốc (Phó Giám đốc) sở; Thủ trưởng (Phó Thủ trưởng) các ban, ngành; Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND cấp huyện.

- Quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực Tỉnh ủy, các Ban của Tình ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy các doanh nghiệp, Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh.

- Quyết định việc đi nước ngoài của lãnh đạo tỉnh, Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và mua sắm mới xe ô tô.

- Ký các văn bản quan trọng, các văn bản gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

c) Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

d) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Hằng:

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Lĩnh vực tài chính, ngân sách, thuế, tín dụng, ngân hàng, tiền tệ, thị trường, giá cả, xuất nhập khẩu (ngoài các vấn đề Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo).

- Công tác quản lý tài sản công, quyết toán ngân sách hàng năm, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực tương ứng để:

+ Giải quyết kinh phí hỗ trợ đầu tư cho các dự án theo chính sách của tỉnh và của Nhà nước;

+ Giải quyết hỗ trợ kinh phí đột xuất ngoài kinh phí dự phòng ngân sách và các nội dung do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp xử lý;

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách; đồng thời phụ trách chung về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tiền lương, dự trữ Quốc gia.

- Lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

- Công tác phòng chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý.

- Xử lý thường xuyên các vấn đề về công tác tôn giáo.

- Công tác thi hành án, quản lý hộ tịch, công chứng, chứng thực, xử lý hành chính, đấu giá tài sản nhà nước; các vấn đề liên quan đến giám định tư pháp và cải cách tư pháp.

- Công tác đặc xá.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý thường xuyên các vấn đề cụ thể về thi đua khen thưởng.

- Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ (hệ thống chợ, trung tâm thương mại, dịch vụ).

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án cụ thể thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Ký các văn bản cử cán bộ đi nước ngoài (trừ lãnh đạo tỉnh, Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị).

- Ký thay Chủ tịch UBND tỉnh các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách (những văn bản gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, văn bản quan trọng gửi Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh phải xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh trước khi ký).

- Các công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

b) Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh; Trưởng Ban phòng chống tội phạm, AIDS; phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh để đấu giá và giao đất cho hộ gia đình, cá nhân; Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự; Trưởng Ban chỉ đạo 127 về chống buôn lậu; Trưởng Ban chỉ đạo quyết toán vốn công trình XDCB; Trưởng Ban chỉ đạo thanh toán công nợ; Trưởng Ban chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới; Trưởng Ban chỉ đạo chương trình phát triển chợ; Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội; Trưởng Ban chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế; Trưởng Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Lào; Trưởng Ban đảm bảo hậu cần khu vực phòng thủ, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng huấn luyện trung đội dân quân biển và huấn luyện đại đội dự bị động viên; Trưởng Ban chỉ đạo Đề án đào tạo chỉ huy trưởng quân sự và Đề án đào tạo trưởng công an xã, thị trấn; Trưởng các Ban khác liên quan lĩnh vực phụ trách và theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Theo dõi, chỉ đạo các sở, ngành: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thống kê, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Dự trữ Quốc gia khu vực Nghệ Tĩnh, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

d) Đầu mối phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, các hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại:

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Công tác dân tộc, biên giới và quan hệ với nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

- Công tác xoá đói giảm nghèo, dạy nghề, lao động, việc làm, xuất khẩu lao động, người có công với cách mạng, trẻ em và các vấn đề xã hội.

- Các chương trình 135 và 30a, 167.

- Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã, kinh tế hộ, làng nghề.

- Lĩnh vực doanh nghiệp, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp.

- Công tác đầu tư xây dựng các chương trình 135, 30a, 167 và các nhà máy thuỷ điện (kể cả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng).

- Công tác cải cách hành chính.

- Theo dõi, tham gia các hoạt động liên quan đến Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

- Công tác tiếp nhận hàng viện trợ, cứu trợ, từ thiện của các tổ chức, cá nhân (trong và ngoài nước) (trừ nguồn viện trợ, cứu trợ thiên tai).

- Các tổ chức phi chính phủ, công tác nhân quyền.

- Xử lý thường xuyên các vấn đề về công tác đối ngoại, kinh tế đối ngoại (FDI, ODA, NGO), đầu tư miền Tây (Gồm các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong và thị xã Thái Hoà).

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án cụ thể thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Chủ trì giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Ký thay Chủ tịch UBND tỉnh các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách (những văn bản gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; văn bản quan trọng gửi Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh phải xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh trước khi ký).

- Các công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

b) Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình giảm nghèo; Trưởng Ban điều hành Dự án phát triển miền Tây Nghệ An do Lúc Xăm Bua tài trợ; Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án phát triển nông thôn đa lĩnh vực huyện Quỳ Châu; Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án giảm nghèo thông qua tăng cường năng lực thể chế tại huyện Quỳ Châu và cấp tỉnh Nghệ An (Poris); Trưởng Ban Chỉ đạo Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Trưởng Ban công tác đặc biệt; Trưởng Ban Biên giới tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức và các Ban, Hội đồng khác liên quan lĩnh vực phụ trách và theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Ban Dân tộc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Liên minh hợp tác xã, Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật Việt Đức, Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Trường Cao đẳng nghề du lịch thương mại Nghệ An.

d) Đầu mối phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội chữ thập đỏ, Liên đoàn lao động tỉnh và các hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lệ Thanh:

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

- Lĩnh vực văn hoá - thể thao - du lịch.

- Lĩnh vực thông tin, xuất bản, báo chí.

- Lĩnh vực y tế, dân số, gia đình.

- Công tác xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án cụ thể thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Chủ trì giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Ký thay Chủ tịch UBND tỉnh các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách (những văn bản gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; văn bản quan trọng gửi Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh phải xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh trước khi ký).

- Các công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

b) Làm nhiệm vụ Trưởng Ban chỉ đạo xóa mù chữ và phổ cập giáo dục; Trưởng Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Trưởng Ban chỉ đạo dự án Phần Lan tại Bệnh viện Nhi; Trưởng Ban chỉ đạo dự án JICA (Nhật Bản) về chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ; Trưởng Ban chỉ đạo đề án bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa Kim Liên gắn với phát triển du lịch; Trưởng Ban chỉ đạo đề án nâng cao y đức trong các cơ sở khám và chữa bệnh; Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; Trưởng Ban chỉ đạo Quỹ khám chữa bệnh người nghèo; Trưởng Ban chỉ đạo kiên cố hoá trường lớp học; Trưởng Ban chỉ đạo nâng cấp bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh; Trưởng các Ban khác liên quan lĩnh vực phụ trách và theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trường Đại học Y khoa Vinh, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Nghệ An, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Nghệ An và các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách.

d) Đầu mối phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh và các công tác liên quan đến Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội văn học nghệ thuật, Văn phòng đại diện các cơ quan báo chí tại Nghệ An và các hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

5. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền:

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Công tác xúc tiến đầu tư, kinh tế đối ngoại (FDI, ODA, NGO) ở các đô thị và huyện đồng bằng.

- Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

- Lĩnh vực giao thông vận tải, an toàn giao thông và kinh phí an toàn giao thông.

- Lĩnh vực xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc đô thị; khu kinh tế, khu công nghiệp.

- Cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

- Lĩnh vực khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin.

- Lĩnh vực cấp phép khoáng sản về vật liệu xi măng và đá xây dựng.

- Công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp; đơn giá XDCB.

- Công tác quản lý chất thải rắn.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác đầu tư, xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách đồng thời phụ trách chung về công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Chủ trì giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Ký thay Chủ tịch UBND tỉnh các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách (trừ văn bản gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực HĐND tỉnh, Tỉnh uỷ).

- Các công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

b) Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo chính sách nhà ở; Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của BCH Tỉnh uỷ về phát triển công nghiệp Nghệ An đến năm 2020; Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 03 của BCH Tỉnh ủy về xúc tiến đầu tư gắn với nguồn thu ngân sách; Trưởng Ban chỉ đạo Nghị quyết 03 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về giao thông; Trưởng Ban chỉ đạo phòng không nhân dân và các Ban khác liên quan đến lĩnh vực phụ trách và theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Theo dõi, chỉ đạo: Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tả0i, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông; Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, Điện lực Nghệ An, Viễn thông Nghệ An, Bưu điện tỉnh và các đơn vị trực thuộc lĩnh vực phụ trách.

d) Đầu mối phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật và các hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

6. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng:

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ lợi, nông thôn và nông dân; định canh định cư; các vấn đề về kinh tế biển, đảo.

- Lĩnh vực quản lý đất đai; Theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng giá đất.

- Lĩnh vực cấp phép khoáng sản (trừ vật liệu xi măng và đá xây dựng).

- Lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Công tác phòng chống lụt bão, thiên tai; phòng chống cháy rừng; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; lĩnh vực khí tượng, thuỷ văn.

- Xử lý các vấn đề về biển Đông, hải đảo.

- Công tác xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn tỉnh; trực tiếp chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án cụ thể thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo giải quyết các thủ tục thu hồi đất, thuê đất, giao đất của các cơ quan, tổ chức và các dự án đầu tư trên địa bàn (đối với diện tích giao đất trên 02 ha phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước khi ký).

- Công tác tiếp nhận viện trợ, cứu trợ do thiên tai.

- Chủ trì giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Ký thay Chủ tịch UBND tỉnh các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách (trừ văn bản gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực HĐND tỉnh, Tỉnh uỷ).

- Các công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

b) Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh để giao đất và cho thuê đất, đấu giá đất đối với các tổ chức; Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão; Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; Trưởng Ban tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; Trưởng Ban Chỉ đạo Biển Đông, hải đảo tỉnh; Trưởng Ban điều hành trồng mới 5 triệu ha rừng; Trưởng Ban các vấn đề cấp bách về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; Trưởng Ban giải quyết tranh chấp đất đai và địa giới hành chính; Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 60/CP, 163/CP của Chính phủ; Trưởng Ban chỉ đạo chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường; Trưởng Ban điều hành dự án trồng rừng do Ngân hàng tái thiết Đức tài trợ; Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy: Nghị quyết 02 NQ/TU về thuỷ lợi, Nghị quyết 11 NQ/TU về đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, Chỉ thị 08 CT/TU về chuyển đổi ruộng đất, Chỉ thị 05 CT/TU về công tác khuyến nông; Theo dõi Dự án thủy lợi WB4; Trưởng Ban chỉ đạo Dự án phát triển nông thôn tổng hợp miền Trung và các Ban khác liên quan lĩnh vực phụ trách và theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

c) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng phòng chống lụt bão tỉnh, Vườn Quốc gia Pù Mát và các đơn vị trực thuộc lĩnh vực phụ trách.

d) Đầu mối phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội làm vườn và các Hội thuộc lĩnh vực phụ trách.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 02/5/2013 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Các văn bản ban hành ngoài phạm vi được phân công nêu trên đều không có giá trị để thực hiện, đồng thời người tham mưu văn bản phải chịu trách nhiệm kỷ luật hoặc chuyển vị trí công tác.

Các Thành viên UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, MTTQ
và đoàn thể cấp tỉnh;
- VP Tỉnh ủy và các Ban của Tỉnh ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT HĐND; UBND các huyện, thành, thị;
- Các Phòng, Trung tâm;
- Các bộ phận CV;
- Lưu VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2556/QĐ-UBND về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.904

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228