Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2538/QĐ-UBND năm 2010 công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 2538/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Ngày ban hành: 04/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2538/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 04 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 20/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 09/4/2010 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Công văn số 464/NgV-VP ngày 22/9/2010 và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của UBND tỉnh Quảng Bình
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số thủ tục hành chính tại Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh (gọi tắt là Quyết định 2202/QĐ-UBND) về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (BC);
- Văn phòng Chính phủ (BC);
- Tổ CTCTCCTTHC của TTgCP;
- Bộ Ngoại giao;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đài PTTH QBình, Báo QBình;
- TT Công báo, TT Tin học;
- Tổ CTTHĐA 30 của tỉnh;
- Lưu: VT, NC-VX, Sở NgV, ĐA 30.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Bình)

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ ban hành theo Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Bình

STT

Tên Thủ tục hành chính

Nội dung sửa đổi

1

Thủ tục Cho phép phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.

2

Thủ tục Đề nghị chuyển đổi giấy phép lái xe cơ giới cho người nước ngoài

Thành phần hồ sơ

3

Thủ tục Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

 Căn cứ pháp lý

4

Thủ tục Phê duyệt viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Bãi bỏ thủ tục hành chính

1. Thủ tục Cho phép phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương - mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-019336-TT (thủ tục 4, mục I, phần II, Quyết định 2202/QĐ-UBND)

Nội dung sửa đổi:

- Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính:

Sửa đổi thành: “Phóng viên nước ngoài phải hoạt động dưới sự hướng dẫn của một cơ quan chuyên trách của Việt Nam”.

2. Thủ tục Đề nghị chuyển đổi giấy phép lái xe cơ giới cho người nước ngoài - mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-037601-TT (thủ tục 5, mục I, phần II, Quyết định 2202/QĐ-UBND)

Nội dung sửa đổi:

- Thành phần hồ sơ:

Bỏ:

+ Bản dịch công chứng giấy phép lái xe còn giá trị đề nghị được chuyển đổi.

Bổ sung:

+ Bản phô-tô giấy phép lái xe đề nghị được chuyển đổi.

3. Thủ tục Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế - mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-057417-TT (thủ tục 1, mục III, phần II, Quyết định 2202/QĐ-UBND)

Nội dung sửa đổi:

- Căn cứ pháp lý:

Bổ sung:

- Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 15/01/2007 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình.

4. Thủ tục Phê duyệt viện trợ phi chính phủ nước ngoài - mã số hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-QBI-020348-TT (thủ tục 1, mục II, phần II, Quyết định 2202/QĐ-UBND)

Bãi bỏ thủ tục hành chính này vì UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 14/6/2010 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thay thế Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, theo đó Sở Ngoại vụ không còn là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2538/QĐ-UBND năm 2010 công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.148

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108