Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2532/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 14/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG TRỊ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2532/QĐ-CT

Quảng Trị, ngày 14 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tchức Hội đồng nhân dâny ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Xét đề nghị của Chtịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Y tế trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại UBND cp huyện trên địa bàn tnh Qung Trị.

Điều 2. UBND các huyện, thành phố, thị xã; Trung tâm Tin học tỉnh chịu trách nhiệm công khai thủ tục hành chính này bằng các hình thức như: Đăng ti trên Trang thông tin điện tử; đóng thành s; giới thiệu trên báo chí; Đài Truyền hình; Đài Phát thanh... để phục vụ nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký và thay thế các Lĩnh vực: An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng; Y Dược c truyn; Đào tạo và Nghiên cứu y dược tại Quyết định s 1309/QĐ-UBND ngày 08/7/2009 của UBND tnh Quảng Trị về việc Công bbộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tnh Quảng Trị.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Cục Kim soát thủ tục hành chính;
-
Các PCT UBND tnh;
-
Các PVP UBND tnh;
-
Trung tâm Tin học tnh;
-
Phòng Y tế cấp huyện;
-
Lưu: VT, NN(N), KSTTHC(3b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, TTHC BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2532/QĐ-CT ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

PHẦN I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Số trang

Ghi chú

I

Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng

1

Cp giy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện cấp giấy phép kinh doanh; cửa hàng ăn, các căng- tin, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, khách sạn không thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận, Trường PTCS, các lễ hội, hội nghị, các khu du lịch chbệnh viện do huyn quản lý.

PHẦN II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng

1

Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sn xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện cấp giấy phép kinh doanh; cửa hàng ăn, các căng-tin, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, khách sạn không thuộc tnh cấp giấy chứng nhận, Trường PTCS, các lhội, hội nghị, các khu du lịch, chợ và bệnh viện do huyện quản lý.

Bãi b vì không đcác bộ phận cấu thành của một thtục theo quy định ti Khon 2, Điều 8, Nghị định s 63/2010/NĐ-CP của Chính ph. Tuy nhiên, đây là công việc gii quyết hàng ngày ca các cơ quan hành chính vì vậy các đơn vị vẫn phi thực hiện.

II

Lĩnh vực Y dược cổ truyền

1

Xác nhận đđiều kiện hành nghề y, dược tư nhân

Bãi bỏ vì thủ tục này không thuộc thẩm quyền của cấp huyện

III

Lĩnh vực Đào tạo và nghiên cứu y dược

1

Cử đào tạo nghiên cứu Y, dược

Bãi bỏ vì các bộ phận cấu thành không đúng với quy định tại Điều 8, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính ph.

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC: LĨNH VỰC Y TÁP DỤNG TẠI UBND CP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

I. Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng

1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thc phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện cp giấy phép kinh doanh; cửa hàng ăn, các căng-tin, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, khách sạn không thuộc tính cấp giấy chứng nhận, Trường PTCS, các lễ hội, hội nghị, các khu du lịch chợ và bệnh viện do huyện quản lý

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm y tế huyện hoặc Phòng Y tế.

Bước 2: Cán bộ Trung tâm y tế nếu được ủy quyền hoặc Phòng Y tế thẩm định hồ sơ nếu đđiều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thì trình UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho đối tượng.

Bước 3: Nhận kết qutại Trung tâm Y tế hoặc Phòng Y tế.

* Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ tại Trung tâm Y tế hoặc Phòng Y tế huyện

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có chứng thực);

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm gồm:

+ Bản vsơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất kinh doanh.

+ Qui trình chế biến (qui trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm.

- Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (theo mẫu)

- Giấy chứng nhận sức khoẻ của chcơ sở và người trực tiếp sản xuất (bn sao)

- Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức vvệ sinh an toàn thực phẩm (có chứng thực)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thi hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức

* Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Y tế huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế huyện

- Cơ quan phi hợp (nếu có): Trung tâm Y tế huyện

* Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận

* Lệ phí (nếu có):

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đđiều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Cấp 1 lần 50.000 đồng/trường hợp;

- Lệ phí cấp chứng chỉ kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp 1 lần 15.000/trường hợp;

- Lệ phí thẩm định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm:

+ 200.000 đồng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có sản lượng nhỏ hơn 20 tấn/năm;

+ 300.000 đồng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh sản lượng từ 20 tn đến nhỏ hơn 100 tấn/1 năm;

+ 400.000 đồng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh từ sản lượng từ 100 tn đến nhỏ hơn 500 tấn/1 năm;

+ 500.000 đồng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh sản lượng từ 1000 tấn/1 năm tr lên, cứ tăng lên 20 tấn/năm cộng thêm 100.000 đồng.

- Phí thẩm định, kiểm tra định kỳ:

+ Khách sạn, nhà hàng, ăn uống, bếp ăn tập thể, cửa hàng kinh doanh thực phẩm: 200.000 đồng/lần/cơ sở;

+ Quán ăn uống bình dân: 50.000 đồng/lần cấp/cơ sở

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

- Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không;

Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/09/2004 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/03/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP đối với cơ sở sản xuất có nguy cơ cao;

- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

MẪU I

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/-BYT ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Bộ trường Bộ Y tế)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

....., ngày........ tháng........ năm 200...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Kính gửi: (tên đơn vị có thẩm quyền cấp, cụ thể: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Y tế, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh)

Cơ sở ............................................được thành lập ngày:..........................................

Trụ sở tại:.................................................................................................................

Điện thoại:....................................Fax:....................................................................

Giấy phép kinh doanh số....................ngày cấp:..................đơn vị cấp:..................

Loại hình sản xuất, kinh doanh:.............................................................

Công suất sản xuất/năng lực phục vụ:....................................................................

Số lượng công nhân viên:................... (cố định:.......................thời vụ:.................)

Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm ................(ghi cụ thể mặt hàng, loại hình kinh doanh).

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ gửi kèm gồm:

-Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh;

-Bản thuyết minh về cơ sở vật chất;

-Bản sao công chứng Giấy chứng nhận GMP, SSOP, HACCP (nếu có);

-Bản cam kết bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu TP và sản phẩm TP do cơ sở SX, KD;

-Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia SX, KD;

-Bản sao Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về VSATTP.

CHỦ CƠ SỞ
(ký tên & đóng dấu)

MẪU II

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM

Số..........................................

Cơ sở:.......................................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................

Điện thoại:........................ Fax:..............................E-mail:.....................................

CAM KẾT

Áp dụng cho sản phẩm:...........................................................................................

Chúng tôi cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

......, ngày ........tháng........năm 200...
CHỦ CƠ SỞ
(ký tên & đóng dấu)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2532/QĐ-CT ngày 14/12/2012 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Y tế áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.925

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!