Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2518/QĐ-BNN-TCCB năm 2009 thành lập Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ thực vật Nam bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2518/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 09/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2518/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BẢO VỆ THỰC VẬT NAM BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 34/2006/QĐ-BNN ngày 09/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Bảo vệ thực vật;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật và Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ thực vật Nam bộ trực thuộc Viện Bảo vệ thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ thực vật Nam bộ (dưới đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập, có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về: phòng trừ dịch hại và bảo vệ sinh vật có ích trên cây trồng nông lâm nghiệp; các đối tượng kiểm dịch thực vật; thuốc bảo vệ thực vật, tham gia khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn các tỉnh Nam bộ.

Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức sự nghiệp khoa học công lập, theo phân cấp của Viện Bảo vệ thực vật.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng tại Kho bạc và Ngân hàng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trụ sở của Trung tâm đặt tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm:

Lãnh đạo Trung tâm có: Giám đốc và các Phó Giám đốc; việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo phân cấp hiện hành.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm có: các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ được tổ chức gọn nhẹ và phù hợp với từng thời kỳ phát triển.

Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cụ thể; ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm; lập dự án xây dựng cơ sở vật chất và điều kiện nghiên cứu của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Biên chế của Trung tâm do Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật bố trí trong tổng số biên chế của Viện được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND tỉnh Long An (để phối hợp);
- Lưu: VT-TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỬ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2518/QĐ-BNN-TCCB năm 2009 thành lập Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ thực vật Nam bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.103
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.194.198