Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2505/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 của tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 2505/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành: 28/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2505/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 28 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020 TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1142/SNN-PTNT ngày 22/10/2010 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1098/TTr-SNV ngày 27/10/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Bình Phước (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trương Tấn Thiệu

- Chủ tịch UBND tỉnh

- Trưởng Ban;

2. Ông Bùi Văn Danh

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Phó trưởng ban TT;

3. Ông Nguyễn Văn Tới

- GĐ Sở NN & PTNT

- Phó trưởng Ban;

4. Ông Vũ Thành Nam

- GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Ủy viên TT;

5. Ông Nguyễn Tân Xuân

- Q. Giám đốc Sở Tài chính

- Ủy viên TT;

6. Ông Huỳnh Thanh Dũng

- Phó Giám đốc Sở Xây dựng

- Ủy viên TT;

7. Ông Huỳnh Thanh

- Trưởng Ban Dân tộc

- Ủy viên;

8. Ông Hồ Văn Hữu

- Giám đốc Sở Công Thương

- Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Văn Hùng

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

- Ủy viên;

10. Ông Vũ Sỹ Thắng

- GĐ Sở Thông tin và Truyền thông

- Ủy viên;

11. Ông Trương Quang Dũng

- GĐ Chi nhánh NH Nhà nước tỉnh

- Ủy viên;

12. Ông Lê Văn Mãi

- Phó GĐ Sở Lao động - TB&XH

- Ủy viên;

13. Ông Vũ Đức Sơn

- Phó Giám đốc Sở Nội vụ

- Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Đồng Thông

- Phó Giám đốc Sở Y tế

- Ủy viên;

15. Ông Lê Đăng Nhật

- Phó GĐ Sở TN&MT

- Ủy viên;

16. Ông Nguyễn Quốc Hiệp

- Phó GĐ Sở Giao thông vận tải

- Ủy viên;

17. Ông Lê Văn Quang

- Phó GĐ Sở VH-TT&DL

- Ủy viên;

18. Ông Phạm Văn Bé

- Phó Giám đốc Công an tỉnh

- Ủy viên;

* Mời các ông, bà có tên sau tham gia Ban Chỉ đạo:

19. Ông Huỳnh Thiện Hùng

- Chủ tịch Hội CCB tỉnh

- Ủy viên;

20. Bà Nguyễn Thị Liên

- Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh

- Ủy viên;

21. Ông Nguyễn Văn Chơ

- Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

- Ủy viên;

22. Bà Huỳnh Thị Hằng

- P. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

- Ủy viên;

23. Bà Tôn Ngọc Hạnh

- Bí thư Tỉnh đoàn

- Ủy viên;

Điều 2. Thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước (gọi tắt là Văn phòng điều phối) đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và bố trí nhân sự như sau:

1. Ông Huỳnh Văn Nghĩa - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn kiêm Chánh Văn phòng.

2. Ông Lê Anh Nam - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn kiêm Phó Chánh Văn phòng.

* Văn phòng điều phối được sử dụng chuyên viên của Chi cục Phát triển nông thôn để giúp Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

1. Xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương.

2. Chỉ đạo các sở, ban, ngành xây dựng, hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan về xây dựng nông thôn mới.

3. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã triển khai nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới.

4. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

5. Trưởng Ban Chỉ đạo phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng điều phối do ngân sách nhà nước bảo đảm theo kế hoạch công tác hàng năm.

Điều 5. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ vào các thành viên tương tự như Ban Chỉ đạo của tỉnh để thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 cấp huyện.

Điều 6. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- TT TU, TTHĐND tỉnh;
- CT, PCT;
- Như Điều 6;
- LĐVP, Phòng: NC, SX;
- Lưu: VT.H18

CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2505/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 của tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.149
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116