Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 25/2008/QĐ-UBND về Quy chế giao ban báo chí hàng quý trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 25/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Hoàng Thương Lượng
Ngày ban hành: 16/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2008/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 16 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIAO BAN BÁO CHÍ HÀNG QUÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 14/12/2004;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999; Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Báo chí;

Để triển khai thực hiện Hướng dẫn số 07/HD-TU ngày 30/7/2008 của Tỉnh uỷ Yên Bái thực hiện quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 21/TTr-STTTT ngày 09 tháng 9 năm 2008 về việc đề nghị ban hành Quy chế giao ban báo chí hàng quý trên địa bàn tỉnh Yên Bái,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế giao ban báo chí hàng quý trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hoàng Thương Lượng

 

QUY CHẾ

GIAO BAN BÁO CHÍ HÀNG QUÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

Giao ban báo chí hàng quý trên địa bàn tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, các cơ quan phối hợp tổ chức là Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các cơ quan chủ quản báo chí, Hội nhà báo tỉnh nhằm đánh giá tình hình hoạt động, việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế, đưa ra định hướng tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí địa phương, đại diện các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái góp phần tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo của tỉnh và công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động báo chí; Đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực báo chí trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đảm bảo thông tin, tuyên truyền đúng định hướng chính trị tư tưởng, phù hợp với pháp luật của Nhà nước.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định chi tiết về nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan khi tham gia giao ban báo chí.

2. Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Nhà báo tỉnh; Các cơ quan chủ quản báo chí; Các cơ quan báo chí của tỉnh; Văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn tỉnh; Các cơ quan, tổ chức thiết lập trang tin điện tử và cơ quan xuất bản bản tin trên địa bàn tỉnh chịu sự điểu chỉnh của Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

Hoạt động giao ban báo chí phải thực hiện theo quy định của Luật Báo chí ngày 28/12/1989; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999; Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Báo chí và Hướng dẫn số 07/HD-TU ngày 30/7/2008 của Tỉnh uỷ Yên Bái hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan Đảng, Nhà nước trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nội dung giao ban báo chí

1. Nhận xét, đánh giá về việc các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng về hoạt động báo chí; Định hướng chính trị, tư tưởng trong nội dung thông tin của các cơ quan báo chí; Sự phối hợp của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với các cơ quan chủ quản báo chí.

2. Nhận xét, đánh giá công tác thực thi pháp luật, chính sách về báo chí của các cơ quan chủ quản; Trách nhiệm của Tổng biên tập các cơ quan báo chí; Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, biểu dương các cơ quan báo chí có ưu điểm, thành tích nổi bật, đồng thời phê bình, nhắc nhở, nêu kết quả xử lý các cơ quan báo chí vi phạm pháp luật.

3. Thông báo, phổ biến và hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện các quy định trong những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động báo chí, thông tin tuyên truyền do Nhà nước ban hành.

4. Thông báo những hoạt động của Hội Nhà báo và hội viên; Kiến nghị các cơ quan chủ quản báo chí những vấn đề liên quan đến hoạt động của Hội.

5. Các cơ quan báo chí của tỉnh đóng góp ý kiến, kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chủ quản, các cơ quan chỉ đạo, quản lý Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí trên địa bàn.

6. Các văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú cơ quan báo chí Trung ương và các địa phương khác đóng trên địa bàn tỉnh; Các cơ quan thiết lập trang tin điện tử và xuất bản bản tin tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến hoạt động thông tin, tuyên truyền với các cơ quan chỉ đạo, quản lý Nhà nước về báo chí của tỉnh.

Điều 5. Hình thức giao ban báo chí

Giao ban báo chí được tổ chức theo hình thức hội nghị.

Điều 6. Thời gian, địa điểm giao ban báo chí

1. Hội nghị giao ban báo chí được tổ chức một quý một lần vào tháng đầu tiên của quý sau.

2. Thời gian cụ thể và địa điểm tổ chức Hội nghị giao ban báo chí do Sở Thông tin và Truyền thông ấn định.

Điều 7. Thành phần tham gia hội nghị giao ban báo chí gồm: Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Các cơ quan chủ quản báo chí; Hội Nhà báo tỉnh; Các cơ quan báo chí của tỉnh; Văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương và các địa phương khác đóng trên địa bàn tỉnh; Các cơ quan, tổ chức thiết lập trang tin điện tử và xuất bản bản tin.

Điều 8. Kinh phí tổ chức hội nghị

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí tổ chức hội nghị giao ban báo chí hàng quý đưa vào dự toán năm theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

Là cơ quan chủ trì hội nghị, có trách nhiệm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi, tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả công tác thông tin, tuyên truyền và định hướng công tác tuyên truyền của tỉnh hàng quý, tập hợp, thông báo và hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động báo chí do Nhà nước ban hành; Tổ chức và kết luận hội nghị.

Điều 10. Trách nhiệm của Hội Nhà báo tỉnh

Hội Nhà báo tỉnh có trách nhiệm tham gia ý kiến về các hoạt động báo chí; Thông báo những hoạt động của Hội Nhà báo và hội viên; Kiến nghị các cơ quan chủ quản báo chí những vấn đề liên quan đến hoạt động của Hội; Xây dựng và gửi báo cáo hoạt động của Hội hàng quý về Sở Thông tin và Truyền thông đúng với thời gian quy định.

Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan chủ quản báo chí

Các cơ quan chủ quản báo chí có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền; Phối hợp tổ chức và nêu ý kiến, vấn đề để trao đổi, thảo luận trong hội nghị.

Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan báo chí của tỉnh, văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan báo chí của tỉnh; Văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tham gia ý kiến, kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chủ quản, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí những vần đề liên quan đến hoạt động thông tin, tuyền truyền; Tiếp thu đầy đủ các nội dung đã được thống nhất tại hội nghị để triển khai thực hiện; Xây dựng và gửi báo cáo kết quả hoạt động hàng quý về Sở Thông tin và Truyền thông đúng thời gian quy định. Riêng các cơ quan báo chí của tỉnh nộp lưu chiểu về Sở Thông tin và Truyền thông theo đúng quy định của Luật Báo chí ngày 28/12/1989; Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999.

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan thiết lập trang tin điện tử, xuất bản bản tin.

Các cơ quan có trang tin điện tử, xuất bản bản tin có trách nhiệm tham gia ý kiến, tiếp thu nội dung của hội nghị để thực hiện góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền và đảm bảo cho các trang tin điện tử, bản tin hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, không vi phạm các quy định của pháp luật.

Điều 14. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc nhận xét, đánh giá việc thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng về hoạt động báo chí trong quý của các cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí; Định hướng chính trị, tư tưởng trong nội dung thông tin của các cơ quan báo chí; Sự phối hợp của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với cơ quan chủ quản báo chí trong quý tiếp theo.

Chương IV

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Khen thưởng, kỷ luật

Các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện tốt Quy chế và có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí sẽ được Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

Các cơ quan, tổ chức có liên quan vi phạm Quy chế thì tuỳ theo mức độ vi phạm nặng, nhẹ sẽ bị xử lý bằng các hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Điều khoản thi hành

Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan báo chí địa phương và văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương và các địa phương khác đóng trên địa bàn tỉnh, các cơ quan thiết lập trang tin điện tử, xuất bản bản tin trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc đề nghị phản ánh về Uỷ ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Thông tin và Truyền thông để kịp thời tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 25/2008/QĐ-UBND về Quy chế giao ban báo chí hàng quý trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.093
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122