Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 25/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Số hiệu: 25/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Phan Lâm Phương
Ngày ban hành: 31/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2006/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 31 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH  

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Căn cứ Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 84/TTr-TTr ngày 10 tháng 5 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ban chỉ đạo Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;
- Sở Tư pháp;
- Lưu VT, NC, KTTH, BTCD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Lâm Phương

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2006)

Để triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng và Quyết định số 30/ 2006/ QĐ-TTg ngày 06/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, UBND tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu:

- Khắc phục và đẩy lùi tình trạng tham nhũng đang diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội hiện nay.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức và của công dân về công tác phòng, chống tham nhũng.

- Là cơ sở để các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

2. Yêu cầu:

- Các cấp, các ngành ban hành các văn bản hướng dẫn và triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng có chất lượng và đúng thời hạn.

- Hoàn chỉnh các quy định của cấp, ngành mình đáp ứng nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống tham nhũng trong thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh.

- Cụ thể hoá các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống tham nhũng được quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện ngay và có kết quả một số biện pháp cụ thể, tạo chuyển biến tích cực và thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của công dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Xây dựng các văn bản quy định hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Các cấp, các ngành ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng theo quy định của Chính phủ và của tỉnh.

Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn lại Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng tỉnh theo quy định của pháp luật và quy định lại chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh.

Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Sở nội vụ tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Quy chế hoạt động của Bộ phận thường trực hoạt động chuyên trách giúp việc cho Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh.

Sở Tài chính rà soát lại và hướng dẫn các Sở, ban, ngành các đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách Nhà nước xây dựng, ban hành và công khai chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình trên cơ sở quy định chung của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các quy định cụ thể để thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng:

Các cơ quan chuyên môn trong phạm vi, lĩnh vực quản lý của mình giúp UBND tỉnh thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; loại bỏ ngay những nội dung, quy định không phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản; trong quản lý tài chính và ngân sách Nhà nước, huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; quản lý các doanh nghiệp Nhà nước, quản lý và sử dụng đất đai; công tác cán bộ.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, phân cấp và làm rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị và người đứng đầu cơ quan; thu gọn đầu mối trong việc giải quyết mọi công việc hành chính để dân biết, thực hiện và giám sát.

Các ngành, các cấp hệ thống hóa những quy định về thủ tục giấy tờ cần thiết và thời hạn giải quyết đối với từng loại công việc, thực hiện nghiêm túc công bố công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và nơi công sở để làm căn cứ cho nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị không được tùy tiện đề ra các thủ tục hành chính ngoài những quy định đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố.

Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị rà soát lại toàn bộ quy trình làm việc, quy trình công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách nhằm sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

3. Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng:

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Văn hóa -Thông tin xây dựng kế hoạch, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp các thành phần kinh tế về các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trong quý II năm 2006, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức quán triệt các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng trong ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

4. Phát huy vai trò làm chủ của quần chúng nhân dân; phối hợp với các tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trung ương và của tỉnh trong việc thực hiện chương trình hành động của Chính phủ, chương trình hành động của tỉnh:

Các cấp, các ngành có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cùng cấp trong quá trình xây dựng và ban hành quy định hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Các cơ quan, tổ chức liên quan đến giải quyết công việc của doanh nghiệp và người dân có trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời và trả lời khi nhận được yêu cầu, đề nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, có trách nhiệm làm rõ, trả lời cơ quan báo chí khi nội dung đăng, phát tin về tham nhũng liên quan đến trách nhiệm quản lý của mình; có trách nhiệm trả lời các yêu cầu, đề nghị của các cơ quan báo chí về nội dung liên quan đến tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình quản lý, phụ trách theo quy định của Luật Báo chí và văn bản của Nhà nước hướng dẫn thực hiện.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố phải xây dựng quy định cụ thể về việc phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; có cơ chế bảo vệ, khen thưởng kịp thời đối với người có công; tập trung thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy chế giám sát cộng đồng.

Đối với những dự án đầu tư xây dựng tại các địa phương phải thực hiện đúng các quy định có liên quan, nhất là quy định về thời gian và hình thức công bố thông tin công khai để nhân dân giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung lực lượng giải quyết dứt điểm những vụ việc tố cáo hành vi tham nhũng còn tồn đọng và mới phát sinh ngay từ cơ sở; xử lý nghiêm minh, kịp thời, công khai những cán bộ, công chức, viên chức tham nhũng, tiêu cực, dù bất kỳ ai, đang đương chức, nghỉ hưu hay đã chuyển công tác khác nhưng có hành vi vi phạm trong thời gian đang đương chức. Cụ thể hóa cơ chế quy định khuyến khích và bảo vệ những người đang đấu tranh chống tham nhũng trên cơ sở các quy định của pháp luật. Phải xử lý nghiêm khắc những người bao che tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng; đồng thời, nghiêm trị những người lợi dụng dân chủ trong việc tố cáo tham nhũng để xuyên tạc, vu khống nhằm ám hại người khác vì mục đích cá nhân, gây mất đoàn kết nội bộ, gây rối trật tự xã hội.

5. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra xử lý các vụ tiêu cực, tham nhũng:

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở: Nội vụ, Tài nguyên - môi trường, Tài chính và Công an tỉnh tổ chức thanh tra việc thực hiện thực thi công vụ ở một số lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai; cấp phép đầu tư, xây dựng; thuế, hải quan; đăng kiểm, đăng ký phương tiện giao thông, cấp giấy phép lái xe cơ giới; đăng ký hộ tịch, hộ khẩu; việc thực hiện các chính sách xã hội và một số vụ việc cụ thể được nhân dân, công luận phản ánh.

Cùng với việc tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc tham nhũng đã phát hiện, Thanh tra cùng với các ngành, địa phương có liên quan tập trung chỉ đạo kiểm tra, thanh tra việc quản lý đất đai, quản lý tài chính trong các doanh nghiệp Nhà nước; thu chi ngân sách Nhà nước; quản lý tài sản công; công tác quy hoạch, tuyển dụng, đề bạt, bố trí, sử dụng cán bộ và kiểm tra, thanh tra một số công trình, dự án trọng điểm, có dấu hiệu tiêu cực, dư luận quan tâm; mục tiêu là chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng; đồng thời, thông qua đó để tăng cường công tác quản lý chặt chẽ, thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Trước mắt tiến hành rà soát các công trình, dự án lớn sử dụng nguồn vốn từ ngân sách, vốn vay, vốn tài trợ của nước ngoài; chú ý tập trung vào các công trình dự án thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi theo tinh thần Công văn số 617/UBND-NC ngày 10/4/2006 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện Công điện số 496/CĐ-TTg ngày 28/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác thanh tra phải kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm minh theo quy định, đặc biệt là những hành vi tham nhũng, lãng phí. Trong quá trình thanh tra, phát hiện sai phạm phải có biện pháp xử lý kịp thời; thu hồi tiền, tài sản về cho Nhà nước, tập thể và công dân.

Thẩm tra, xác minh, kiến nghị xử lý các vụ tố cáo về tham nhũng, lãng phí thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cấp, các ngành; đổi mới phương pháp thẩm tra, xác minh, thu thập chứng cứ; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài; tham mưu cho thủ trưởng cùng cấp kết luận, xử lý tố cáo chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào chương trình công tác năm 2006 của UBND tỉnh, các Nghị quyết, Chương trình hành động của UBND tỉnh, triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý vốn, tài sản và cán bộ tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước trong đầu tháng 6 năm 2006, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch của Sở, ban, ngành mình, địa phương mình. Kế hoạch phải cụ thể về thời hạn, phân công người chịu trách nhiệm từng khâu công việc; thực hiện phương châm nói ít, làm nhiều và làm kiên quyết, triệt để; hàng tháng, hàng quý báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện lên Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương.

Các cấp, các ngành cần tăng cường sự phối hợp với các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng trên cơ sở pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp, mỗi ngành để đảm bảo việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.

Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố địa về việc tổ chức, triển khai, thực hiện chương trình này.

Giao trách nhiệm cho Thanh tra tỉnh là cơ quan đầu mối tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện chương trình này; báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh theo chế độ quy định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 25/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.995
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211