Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 25/2004/QĐ-BKHCN về Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Uỷ ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 25/2004/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Hoàng Văn Phong
Ngày ban hành: 06/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/2004/QĐ-BKHCN

Hà Nội , Ngày 06 tháng 09 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN TIÊU CHUẨN THỰC PHẨM VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003;
Căn cứ Quyết định số 140/2004/QĐ-TTg ngày 05/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-TĐC ngày 11/8/1994 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc thành lập Uỷ ban Tiêu chuẩn hoá Thực phẩm Việt Nam;
Xét đề nghị của các Ông Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Uỷ ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và bãi bỏ Quyết định số 286/TĐC-QĐ ngày 5/12/1994 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Tiêu chuẩn hoá Thực phẩm Việt Nam thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG  
Hoàng Văn Phong

 

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN TIÊU CHUẨN THỰC PHẨM VIỆT NAM
(Ban hành kèm  theo Quyết định số  25 /2004/QĐ-BKHCN ngày 06  tháng  9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Uỷ ban Tiêu chuẩn thực phẩm Việt Nam (viết tắt là Uỷ ban Codex Việt Nam) là tổ chức Quốc gia liên ngành do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, có chức năng tham mưu về công tác tiêu chuẩn hóa cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến thực phẩm; tham gia các hoạt động về tiêu chuẩn thực phẩm của các tổ chức quốc tế và khu vực; đồng thời đề xuất các chính sách quản lý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam.

Tên giao dịch bằng tiếng Anh là Việt Nam Codex Alimentarius Commission (viết tắt là VCAC)

Điều 2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Uỷ ban Codex Việt Nam có trách nhiệm  điều phối các hoạt động của Uỷ ban thông qua Văn phòng Uỷ ban Codex Việt Nam.

Chương 2:

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Điều 3. Ủy ban Codex Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Nghiên cứu và đề xuất phương hướng phát triển hoạt động tiêu chuẩn hoá, các chính sách và biện pháp quản lý trong lĩnh vực thực phẩm đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế quốc dân và hội nhập kinh tế quốc tế;

2. Nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền về việc xây dựng và ban hành luật, các văn bản dưới luật và các chương trình có liên quan đến chất lượng và vệ sinh  an toàn thực phẩm;

3. Nghiên cứu và kiến nghị kế hoạch dài hạn và hàng năm về xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) trong lĩnh vực thực phẩm;

4. Nghiên cứu các tài liệu của Uỷ ban Codex quốc tế (CAC), để cung cấp các thông tin có liên quan  trong lĩnh vực thực phẩm và sức khoẻ cộng đồng phục vụ cho các cơ quan quản lý, cũng như tổ chức xây dựng  các TCVN và  văn bản pháp quy khác, góp ý xây dựng và chấp nhận các tiêu chuẩn của Uỷ ban Codex quốc tế;

5. Đề xuất việc thành lập các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn của Việt Nam tương ứng với các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn của Uỷ ban Codex quốc tế;

6. Hợp tác với chương trình tiêu chuẩn về thực phẩm của Tổ chức lương thực Thế giới (FAO), tổ chức y tế Thế giới (WHO),  các tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan.;

7. Tham gia các Hội nghị của CAC;

8. Tham gia giải quyết một số vấn đề khác có liên quan hoặc được các cơ quan có thẩm quyền ủy quyền.

Chương 3:

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 4. Uỷ ban Codex Việt Nam có hệ thống tổ chức như sau:

1. Uỷ ban Codex Việt Nam bao gồm:

Chủ tịch,  Phó Chủ tịch thường trực, các Phó Chủ tịch,  Tổng thư ký và các thành viên.

Các Ban kỹ thuật  tiêu chuẩn Codex.

Văn phòng.

2. Chủ tịch và các Phó chủ tịch là  lãnh đạo của các Bộ có liên quan. Tổng thư ký và các thành viên Uỷ ban Codex Việt Nam là lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan quản lý, nghiên cứu, các hiệp hội, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trên cơ sở công văn cử người của các Bộ, ngành và các tổ chức liên quan.

Đối với những thành viên do thay đổi công tác hoặc do không thể tiếp tục tham gia Uỷ ban thì Chủ tịch Uỷ ban thống nhất với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về người thay thế, đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định.

3. Các ban kỹ thuật tiêu chuẩn về thực phẩm do Trung tâm  Tiêu chuẩn Chất lượng thành lập điều hành trực tiếp theo các quy định để thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Văn phòng Uỷ ban Codex Việt Nam; và bổ nhiệm, miễn nhiệm giám đốc Văn phòng Uỷ ban Codex Việt Nam.

Chương 4

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Điều 5. Hoạt động của Uỷ ban.

1. Uỷ ban Codex Việt Nam làm việc theo nguyên tắc bàn bạc thoả thuận tại các cuộc họp của Uỷ ban dưới sự điều hành của Chủ tịch. Tổng thư ký và Giám đốc Văn phòng có trách nhiệm tổ chức các hoạt động của Uỷ ban theo sự điều hành của Chủ tịch;

2. Uỷ ban Codex Việt Nam họp định kỳ mỗi năm hai lần. Tuỳ theo yêu cầu công tác Chủ tịch Uỷ ban có thể quyết định tổ chức cuộc họp bất thường của Uỷ ban Codex Việt Nam;

3. Các thành viên của Uỷ ban được thông báo và cung cấp các tài liệu cần thiết liên quan đến chương trình hoạt động của Uỷ ban và của các ban kỹ thuật Codex quốc tế. Trong trường hợp không tổ chức họp được, Văn phòng Uỷ ban Codex Việt Nam có thể gửi tài liệu để xin ý kiến của các thành viên Uỷ ban và các thành viên có trách nhiệm trả lời các vấn đề được hỏi đúng thời gian;

Chương trình, nội dung và các tài liệu liên quan đến cuộc họp Uỷ ban được gửi đến các thành viên Uỷ ban trước 15 ngày tổ chức cuộc họp.

Điều 6. Hoạt động của Văn phòng Uỷ ban.

1. Chức năng:

Văn phòng Uỷ ban Codex Việt Nam thực hiện chức năng thường trực giúp việc cho Uỷ ban Codex Việt Nam và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; làm đầu mối liên lạc của Uỷ ban Codex Việt Nam với các Bộ, ngành liên quan đến công tác quản lý, hoạt động sản xuất và kinh doanh thực phẩm, với CAC và các tổ chức quốc tế khác.

2. Nhiệm vụ:

a. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm của Uỷ ban Codex Việt Nam;

b. Chuẩn bị nội dung, chương trình, kế hoạch công tác và tham gia các hoạt động chuyên môn khác như hội thảo khoa học, tham gia góp ý cho các văn bản quy phạm pháp luật và tiêu chuẩn về thực phẩm, tổ chức góp ý các dự thảo tiêu chuẩn Codex quốc tế; tổ chức các hội nghị của ủy ban Codex Việt Nam và các hội nghị khác khi có yêu cầu;

c. Phối hợp với Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo dõi và đôn đốc hoạt động của các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn của Uỷ ban Codex Việt Nam;

d. Tổ chức các đoàn đại biểu Việt Nam tham dự  các Hội nghị Codex quốc tế;

e. Tiếp nhận, thu thập, phân loại, hệ thống hoá, phân phối và lưu trữ các tài liệu của CAC, của các tổ chức quốc tế khác và của trong nước có liên quan đến thực phẩm cho các cơ quan liên quan;

f. Thông tin, tuyên truyền và giới thiệu các tiêu chuẩn, khuyến nghị của  CAC;

g. Theo dõi, cập nhật nội dung dự thảo các tiêu chuẩn, văn bản của Uỷ ban Codex quốc tế. Thường xuyên cập nhật các hoạt động của Uỷ ban Codex quốc tế và thông báo cho các thành viên của Uỷ ban Codex Việt Nam, các trưởng ban kỹ thuật và các Bộ có liên quan. 

h. Dự trù kế hoạch, quản lý và sử dụng có hiệu quả kinh phí hoạt động hàng năm của Uỷ ban Codex Việt Nam.

3. Tổ chức của Văn phòng:

a. Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam là đơn vị trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

b. Văn phòng Uỷ ban Codex Việt Nam  có tư  cách pháp nhân, có con dấu riêng để giao dịch và được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước.

c. Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam gồm Giám đốc, Phó giám đốc, thư ký, một số cán bộ và nhân viên. Biên chế của Văn phòng được cân đối trong tổng biên chế được giao của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

d. Văn phòng Uỷ ban Codex tuỳ theo yêu cầu phát triển có thể có đại diện tại các tỉnh.

Điều 7. Hoạt động của các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn của Uỷ ban Codex Việt Nam.

Các ban kỹ thuật tiêu chuẩn của Uỷ ban Codex Việt Nam hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của các ban kỹ thuật Tiêu chuẩn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Điều 8. Nhiệm kỳ  hoạt động

Nhiệm kỳ hoạt động của Uỷ ban Codex Việt Nam là 2 năm, và có thể kéo dài thêm 2 năm tiếp theo.

Điều 9.  Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Uỷ ban Codex Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp từ ngân sách Nhà nước và cân đối vào phần kinh phí cho nhiệm vụ cấp Bộ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Đồng thời do sự  đóng góp của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế và từ các dịch vụ khác.

2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp kinh phí và quản lý việc chi tiêu theo quy định hiện hành cho hoạt động của Văn phòng Codex .

Điều 10. Uỷ quyền để ông Chủ tịch Uỷ ban Codex Việt Nam căn cứ các quy định của Nhà nước hiện hành và của Uỷ ban Codex quốc tế ban hành các quy định về:

1. Quan hệ của Uỷ ban Codex Việt Nam với các Bộ, các ngành, các cơ quan, cơ sở trong nước và Uỷ ban Codex quốc tế.

2. Trình tự chuẩn bị và tham dự các Hội nghị Codex quốc tế.

3. Trình tự tiến hành các công việc của Uỷ ban Codex Việt Nam.

Chương 5

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Các Ông Chủ tịch ủy ban Codex Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện bản Quy chế này.

Điều 12. Việc sửa đổi, bổ sung bản Quy chế này do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét quyết định./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 25/2004/QĐ-BKHCN về Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Uỷ ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.639

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155