Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 25/2000/QĐ-UB giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định 230/1999/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 25/2000/QĐ-UB-VX Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 18/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/2000/QĐ-UB-VX

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ GIAO ĐỊNH MỨC KHOÁN BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CHO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 230/1999/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với một số cơ quan thuộc thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Thông tư số 30/2000/TT-BTCCBCP ngày 17 tháng 4 năm 2000 của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ hướng dẫn tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho các đơn vị thực hiện thí điểm khoán theo Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 33/2000/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chánh thuộc thành phố Hồ Chí Minh;
Theo đề nghị của Ban Tổ chức Chính quyền thành phố và Sở Tài chánh - Vật giá thành phố tại Tờ trình Liên Sở Tài chánh - Vật giá thành phố và Ban Tổ chức Chính quyền thành phố số 1189/LS/TCVG/TCCQ.TP ngày 14 tháng 4 năm 2000;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè như sau :

1.1. Biên chế : 105 người;

1.2. Kinh phí (lương và kinh phí quản lý hành chính) : 23 triệu đồng/người/năm.

Điều 2. Định mức giao khoán quy định tại Điều 1 được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 và áp dụng trong 3 năm (2000 - 2002).

Điều 3. Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè xây dựng phương án thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo đúng qui định tại Quyết định số 230/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 30/2000/TT-BTCCBCP ngày 17 tháng 4 năm 2000 của Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ, Thông tư số 33/2000/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2000 của Bộ Tài chính để trình Ủy ban nhân dân thành phố và các Bộ - Ngành liên quan phê duyệt triển khai thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh - Vật giá thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :
- Như điều 4
- Văn phòng Chính phủ }
- Ban Tổ chức- Cán bộ CP }
(Cơ quan thường trực miền Nam} để
 Ban Tổ chức- Cán bộ CP) } báo
- Bộ Tài chính } cáo
- Thường trực Thành Ủy }
- TT/HĐND/TP }
- TTUB : CT, PCT/TT, UV/TC
- Ban TCTU
- VPUB : PVP/VX, KT  
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 25/2000/QĐ-UB giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, đơn vị thực hiện thí điểm theo Quyết định 230/1999/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.245

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41