Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2497/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 2497/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 09/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2497/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 09 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2013/NĐ-CP NGÀY 06/02/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1051/QĐ-BTP ngày 06/5/2013 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 855/STP-VBPQ ngày 20/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2013/NĐ-CP NGÀY 06/02/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, đồng bộ, toàn diện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP đến các sở, ban, ngành, địa phương, đặc biệt là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và những người được giao phụ trách công tác theo dõi, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời tổ chức tốt việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại các cơ quan, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh.

- Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP .

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa văn bản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP .

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 16/2013/NĐ-CP .

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị định số 16/2013/NĐ-CP

Tổ chức Hội nghị ở cấp tỉnh, cấp huyện để quán triệt, phổ biến, giới thiệu Nghị định số 16/2013/NĐ-CP và triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định.

a. Cấp tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2013.

- Thành phần tham dự:

+ Mời đại biểu Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh.

+ Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và cán bộ pháp chế ngành;

+ Đại diện Lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Phòng Tư pháp cấp huyện.

b. Cấp huyện

Do UBND cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức.

- Thời gian thực hiện: Sau Hội nghị do UBND tỉnh tổ chức, chậm nhất đến hết 30/10/2013.

- Cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thành phần tham dự tương tự như ở cấp tỉnh.

2. Tuyên truyền, giới thiệu Nghị định số 16/2013/NĐ-CP

Tổ chức biên soạn, phát hành, đăng tải các bài viết chuyên đề, giới thiệu Nghị định số 16/2013/NĐ-CP và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định.

3. Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản

a. Kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ, công chức làm công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

- Sở Tư pháp: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm quản lý công tác tư pháp, cơ cấu tổ chức và biên chế được giao, Giám đốc Sở Tư pháp bố trí biên chế phù hợp, bảo đảm thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản để thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Khoản 2, Điều 5 và Điều 32 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP .

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: Căn cứ trách nhiệm thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản được quy định tại Khoản 2, Điều 5 và Điều 32 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ; nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh quy định tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chỉ đạo Trưởng phòng Phòng Pháp chế hoặc người đứng đầu đơn vị được giao thực hiện công tác pháp chế tham mưu, thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa.

- UBND cấp huyện: Căn cứ nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản của UBND được quy định tại Khoản 2, Điều 5, Điều 30, Điều 32 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP , Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm:

+ Bố trí biên chế phù hợp cho Phòng Tư pháp, bảo đảm cho việc tham mưu về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản của địa phương đạt hiệu quả.

+ Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của địa phương tham mưu, thực hiện tốt công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản theo đúng quy định.

- UBND cấp xã: Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu tổ chức, thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản do HĐND, UBND cấp mình ban hành theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 5, Điều 30 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP.

b. Tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng cơ bản và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản cho cán bộ, công chức cơ quan Tư pháp các cấp; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, công chức chuyên trách thuộc UBND cấp xã

- Cấp tỉnh:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện.

+ Số lượng, thời gian các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật giao cho Sở Tư pháp - cơ quan chủ trì tham mưu, xây dựng, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Cấp huyện:

Căn cứ đặc điểm, tình hình cụ thể, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo và xem xét, quyết định phê duyệt kế hoạch về việc mở các đợt tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức Phòng Tư pháp; các cơ quan chuyên môn thuộc cấp mình và công chức chuyên trách thuộc UBND cấp xã.

4. Các nội dung bảo đảm khác

a. Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm bố trí về điều kiện, phương tiện làm việc, bảo đảm tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả việc rà soát, hệ thống hóa văn bản tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

b. Hàng năm, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện lập dự toán kinh phí gửi cơ quan Tài chính cùng cấp thẩm định, tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước báo cáo UBND xem xét, trình HĐND cùng cấp xem xét, phê duyệt theo quy định.

c. Riêng đối với cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo xây dựng dự toán kinh phí bảo đảm rà soát, hệ thống hóa văn bản của cấp mình trình HĐND cùng cấp thông qua.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí chi tổ chức Hội nghị ở cấp tỉnh để quán triệt, phổ biến, giới thiệu Nghị định số 16/2013/NĐ-CP: Giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính lập dự trù kinh phí trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- UBND cấp huyện trong phạm vi phân cấp ngân sách, chế độ tài chính theo quy định có trách nhiệm bố trí kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức Hội nghị để quán triệt, phổ biến, giới thiệu Nghị định số 16/2013/NĐ-CP và triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh ở địa phương mình.

2. Trách nhiệm thực hiện

a. Chủ tịch UBND cấp huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm xây dựng kế hoạch; tổ chức chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này ở địa phương. Xây dựng báo cáo kết quả tổ chức thực hiện gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp) trước ngày 15/11/2013.

b. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp) trước ngày 15/11/2013.

c. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này. Riêng việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP , Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh trước ngày 30/9 hàng năm để xem xét, báo cáo Bộ Tư pháp và Chính phủ theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp (qua Phòng Văn bản pháp quy) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2497/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.275
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70