Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2492/QĐ-UBND hoạt động ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội Nghệ An 2016

Số hiệu: 2492/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 01/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2492/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 01 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-TW MTTQ giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới;

Căn cứ Hướng dẫn số 3075/BCĐ-V28 ngày 12/8/2013; Công văn số 4488/BCĐ ngày 14/11/2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc về việc hướng dẫn sáp nhập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm và Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

Căn cứ Quyết định số 6484/QĐ-UBND-NC ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc sáp nhập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm và Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

Xét đề nghị của Công an tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) tại Tờ trình số 1207/TTr-CAT-PV11-PV27 ngày 23/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Nghệ An".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Nghệ An và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh Nghệ An )

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, chức năng, nhiệm vụ, phân công trách nhiệm, chế độ công tác, cơ chế điều hành và điều kiện đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Nghệ An (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

2. Quy chế này áp dụng đối với Trưởng ban, các Phó trưởng ban và thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ phận Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo (sau đây gọi tắt là Ban Thường trực) đặt tại Công an tỉnh và có các thành viên tại các ngành chức năng có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao quyền hạn và trách nhiệm cá nhân của các thành viên; bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và sự phân công của Trưởng ban; được sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý để thực hiện nhiệm vụ.

3. Đảm bảo yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo điều hành và trao đổi thông tin giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện các công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của bộ, ngành, đoàn thể có liên quan ở Trung ương; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Theo dõi, tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả và đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; báo cáo Chính phủ, các bộ, ngành liên quan ở Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Thường trực

Ban Thường trực đặt tại Công an tỉnh và có các thành viên giúp việc tại các ngành chức năng có liên quan, có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, đề xuất Ban Chỉ đạo hoạch định những vấn đề có tính chiến lược để chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; theo dõi, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổng hợp, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và các điều kiện cần thiết khác phục vụ các phiên họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, kiểm tra, hướng dẫn về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

4. Thực hiện nhiệm vụ đầu mối phối hợp trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các bộ, ngành Trung ương và Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch dự trù, phân bổ, sử dụng, bổ sung, điều chỉnh kinh phí thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hàng năm; hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo đúng hợp đồng trách nhiệm đã ký kết giữa Ban Thường trực với các đơn vị, địa phương và các quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; thẩm định, tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo phê duyệt hỗ trợ kinh phí từ các nguồn cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao. Tham mưu quyết toán các nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

6. Lưu trữ hồ sơ, làm công tác văn thư, quản lý tư liệu, trang thiết bị của Ban Chỉ đạo theo đúng quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban và các Phó Trưởng ban giao.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 5. Trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo

1. Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; đề xuất UBND tỉnh khen thưởng, xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Triệu tập, điều hành các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo.

4. Trong trường hợp cần thiết, ủy quyền cho Phó trưởng Ban Chỉ đạo giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của mình.

Điều 6. Trách nhiệm của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo

- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Thay mặt Ban Chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

- Cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thuộc Công an tỉnh tham mưu, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện công tác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán, phân bổ các nguồn kinh phí thực hiện phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành, chỉ đạo hoạt động của Ban Thường trực và thực hiện các công việc khác do Trưởng Ban Chỉ đạo giao. Khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong nguồn kinh phí UBND tỉnh cấp, mức thưởng không quá 5.000.000 đồng/01 tập thể, không quá 2.000.000 đồng/01 cá nhân.

Điều 7. Trách nhiệm của đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác phòng chống tội phạm - Phó trưởng Ban Chỉ đạo

- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch đề ra.

- Giúp Trưởng ban và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo tổ chức triển khai, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo giao. Khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong nguồn kinh phí UBND tỉnh cấp, mức thưởng không quá 5.000.000 đồng/01 tập thể, không quá 2.000.000 đồng/01 cá nhân.

Điều 8. Trách nhiệm của đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Phó trưởng Ban Chỉ đạo

- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch đề ra.

- Giúp Trưởng ban và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức triển khai, thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo giao. Khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong nguồn kinh phí UBND tỉnh cấp, mức thưởng không quá 5.000.000 đồng//01 tập thể, không quá 2.000.000 đồng/01 cá nhân.

Điều 9. Trách nhiệm của đồng chí Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - Phó trưởng Ban Chỉ đạo

- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch đề ra.

- Cùng các thành viên Ban Chỉ đạo thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu, chỉ đạo công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, trọng tâm là: công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma tuý; công tác xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy, mại dâm; công tác hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện, tái hoà nhập cộng đồng; phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác lập hồ sơ, đưa người vào Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng, Cơ sở cai nghiện bắt buộc; công tác tiếp nhận, hỗ trợ, tư vấn nạn nhân bị mua bán trở về... Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo giao.

Điều 10. Trách nhiệm của thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh - Phó trưởng Ban Chỉ đạo

- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch đề ra.

- Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên tịch đã ký kết phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia đảm bảo ANTT; công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa các loại đối tượng vi phạm tại cộng đồng dân cư; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh”. Thực hiện các công việc khác do Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo giao.

Điều 11. Trách nhiệm của thành viên Văn phòng UBND tỉnh

Tham mưu, giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, điều phối, lồng ghép, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giữa các thành viên Ban Chỉ đạo. Tham gia góp ý, kiểm tra, hướng dẫn, thẩm định các văn bản dự thảo của Ban Chỉ đạo, các tài liệu phục vụ sơ, tổng kết, triển khai công tác, các báo cáo, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và thực hiện các công việc khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 12. Trách nhiệm của thành viên Sở Y tế

Chỉ đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS; chương trình điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; chương trình hỗ trợ cắt cơn trong cai nghiện tại cộng đồng; công tác phối hợp lập hồ sơ người nghiện và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 13. Trách nhiệm của thành viên Sở Tư pháp

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan rà soát, tổ chức nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành, đề xuất bổ sung, sửa đổi những vấn đề liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn.

- Phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng nhiều hình thức, chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp; củng cố, kiện toàn đội ngũ giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 14. Trách nhiệm của thành viên Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì phối hợp các ngành chức năng chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, kết quả phát hiện, đấu tranh của lực lượng chức năng, gương người tốt, việc tốt… nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Phối hợp tuyên truyền bài trừ các loại văn hóa phẩm đồi trụy, bạo lực, độc hại… Chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về báo chí, xuất bản có liên quan tới công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 15. Trách nhiệm của thành viên Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì tham mưu các dự án đầu tư trên địa bàn gắn với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối hợp Sở Tài chính, Công an tỉnh tham mưu nguồn kinh phí ngân sách hàng năm thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 16. Trách nhiệm của thành viên Sở Tài chính

- Phối hợp với các thành viên trong Ban Chỉ đạo và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh và huy động các nguồn lực khác đảm bảo cho công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 17. Trách nhiệm của thành viên Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì phối hợp các ngành chức năng thực hiện tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các trường học. Tổ chức các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên, bảo vệ ANTT trong khu vực nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 18. Trách nhiệm của thành viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ngành, các cấp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Xác định nội dung phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội là tiêu chí quan trọng trong xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; làng, bản, khối phố, cơ quan, đơn vị văn hóa.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng chương trình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cán bộ, công nhân viên, đội ngũ tiếp viên các đơn vị kinh doanh du lịch.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 19. Trách nhiệm của thành viên Sở Công thương

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế thực hiện công tác quản lý và kiểm soát tiền chất ma túy, không để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động phạm tội và vi phạm. Phối hợp thực hiện công tác quản lý thị trường chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật khác.

- Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra việc đăng ký hành nghề, hợp đồng lao động, rà soát các điều kiện kinh doanh để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và vi phạm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 20. Trách nhiệm của thành viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Công an, Quân sự, Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới.

- Phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên rà soát, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang trôi nổi trên địa bàn toàn tỉnh; tham mưu, chỉ đạo quản lý chặt chẽ các loại vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong quân đội và số đã trang bị cho các ngành, cơ quan, đơn vị ngoài quân đội.

- Chỉ đạo các lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý và dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 21. Trách nhiệm thành viên Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

- Phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu vực biên giới; vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý biên giới…

- Kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu, bến cảng. Chủ trì, phối hợp với các lực lượng Hải Quan, Công an, Cảnh sát biển tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên tuyến biên giới; tham mưu, thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm với các tỉnh nước Lào có chung đường biên giới.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 22. Trách nhiệm thành viên Cục Hải quan tỉnh

- Phối hợp các ban, ngành chức năng liên quan để cùng quản lý chặt chẽ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh tại địa bàn do lực lượng Hải quan tỉnh quản lý nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, bắt giữ và xử lý các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 23. Trách nhiệm của thành viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành chức năng tổ chức hướng dẫn, kiểm tra xoá bỏ triệt để việc trồng và tái trồng cây có chứa chất ma tuý trên địa bàn tỉnh; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo điều kiện cho người phạm tội, người lầm lỗi có điều kiện tiếp cận, tái hòa nhập cộng đồng.

- Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác, bảo vệ rừng; phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 24. Trách nhiệm của thành viên Sở Giao thông vận tải

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Giao thông vận tải thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với công tác tuyền truyền đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 25. Trách nhiệm của thành viên Tỉnh đoàn

- Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tuyên tuyền phòng, chống tội phạm trong thanh, thiếu niên, đoàn viên gắn với triển khai, thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên ngành giữa Trung ương Đoàn thanh niên và các ngành, đoàn thể phối hợp về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên, học sinh…

- Phối hợp cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ngành chức năng tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh, thiếu niên phạm tội và vi phạm pháp luật hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và giúp đỡ nhau phát triển kinh tế trong đoàn viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 26. Trách nhiệm của thành viên Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

- Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tuyên tuyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với triển khai, thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch giữa Hội Liên hiệp phụ nữ và các ngành, đoàn thể phối hợp về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho hội viên phụ nữ và con, em trong gia đình.

- Phối hợp cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ngành chức năng tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xâm hại, buôn bán phụ nữ, trẻ em; làm tốt công tác giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ phụ nữ phạm tội và vi phạm pháp luật, phụ nữ là nạn nhân bị mua bán người hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và giúp đỡ nhau phát triển kinh tế trong hội viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 27. Trách nhiệm của thành viên Hội Cựu chiến binh tỉnh

- Phát động hội viên phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục trong nhân dân mà trước hết là giáo dục con em mình ý thức tự giác chấp hành pháp luật, giữ gìn ANTT; triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Cựu chiến binh và Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT trong giai đoạn hiện nay.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 28. Trách nhiệm của thành viên Hội Nông dân tỉnh

- Chỉ đạo các cấp Hội Nông dân trong tỉnh phối hợp các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm, tôn trọng và chấp hành nghiêm pháp luật trong hội viên; vận động hội viên tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở gắn với thực hiện có hiệu quả 03 phong trào thi đua: phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của hội viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 29. Trách nhiệm của thành viên Liên đoàn Lao động tỉnh

- Chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, công chức, viên chức và người lao động về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành và các tổ chức đoàn thể liên quan thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 30. Trách nhiệm của thành viên Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Phối hợp các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị liên quan để tuyên truyền thường xuyên trên sóng phát thanh, truyền hình về nội dung phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp cấp ủy chính quyền các địa phương kịp thời phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh khắc phục những cơ sở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về ANTT và kiến nghị các ngành chức năng kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo ANTT trên địa bàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 31. Trách nhiệm của thành viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

- Đẩy mạnh công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp nhằm phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm đảm bảo đúng pháp luật. Thực hiện tốt công tác kiểm sát giam, giữ đảm bảo đúng quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 32. Trách nhiệm của thành viên Tòa án nhân dân tỉnh

- Đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án hình sự, đảm bảo xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tăng cường xét xử lưu động để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua phiên tòa.

- Chỉ đạo Tòa án nhân dân các cấp phối hợp các ngành chức năng thực hiện tốt công tác giải quyết việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Điều 33. Trách nhiệm của thành viên Hội Người cao tuổi tỉnh

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp Hội Người cao tuổi trong toàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Chương III

CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC

Điều 34. Chế độ họp và thông tin báo cáo

1. Hàng năm, Ban Chỉ đạo ban hành kế hoạch chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh; định kỳ sáu tháng, một năm Ban Chỉ đạo tổ chức sơ, tổng kết để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của các thành viên Ban Chỉ đạo và xác định nhiệm vụ công tác cho thời gian tiếp theo.

Khi có yêu cầu hoặc khi cần chỉ đạo theo từng chuyên đề, Trưởng ban quyết định họp đột xuất; trường hợp Trưởng ban vắng mặt sẽ ủy quyền cho 01 đồng chí Phó Trưởng ban chủ trì cuộc họp.

2. Trên cơ sở nội dung kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các Sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả; định kỳ sáu tháng, một năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoặc về các nội dung công tác khác được Ban Chỉ đạo phân công, gửi Trưởng ban và Thường trực Ban Chỉ đạo (Phòng PV11 và PV28 Công an tỉnh) ngoài các báo cáo đột xuất. Thời gian gửi báo cáo: Sơ kết 06 tháng gửi trước ngày 20/5, tổng kết năm gửi trước ngày 20/10).

3. Ban Thường trực có trách nhiệm tập hợp số liệu của các thành viên để tham mưu xây dựng báo cáo chung của Ban Chỉ đạo báo cáo Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

4. Trường hợp Thành viên Ban Chỉ đạo đi công tác, học tập hoặc vì lý do khác không thể thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban Chỉ đạo từ 06 tháng trở lên hoặc có thay đổi về nhân sự, thì Sở, ban, ngành quản lý trực tiếp thành viên Ban Chỉ đạo cử người thay thế và có văn bản báo cáo Trưởng ban (qua Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh).

Điều 35. Chế độ sử dụng con dấu

Trong quá trình hoạt động, những văn bản do Trưởng Ban Chỉ đạo ký được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh; những văn bản do Lãnh đạo Công an tỉnh là Phó trưởng Ban Chỉ đạo ký được sử dụng con dấu của Công an tỉnh; những văn bản do Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là Phó trưởng Ban Chỉ đạo ký được sử dụng con dấu của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; những văn bản do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh là Phó trưởng Ban Chỉ đạo ký được sử dụng con dấu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Điều 36. Công tác kiểm tra của Ban Chỉ đạo

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại đơn vị mình.

2. Hàng năm, căn cứ vào chương trình công tác và yêu cầu thực tiễn tình hình, Ban Chỉ đạo sẽ thành lập đoàn kiểm tra (gồm một số thành viên của Ban Chỉ đạo và Ban thường trực) tiến hành kiểm tra định kỳ và theo chuyên đề các mặt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tại các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn toàn tỉnh. Việc kiểm tra phải có kế hoạch, quyết định thành lập đoàn kiểm tra, thời gian, nội dung, phương pháp kiểm tra; kết thúc kiểm tra phải có thông báo kết luận của đoàn kiểm tra. Việc thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra do UBND tỉnh quyết định.

Các đơn vị, địa phương được kiểm tra phải chấp hành nghiêm túc các quyết định kiểm tra của UBND tỉnh.

Điều 37. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Thường trực và các Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo trích từ kinh phí UBND tỉnh cấp hàng năm và một số nguồn kinh phí khác của đơn vị, địa phương. Việc quản lý, sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí thực hiện theo chế độ tài chính, kế toán và quy định của pháp luật.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Thường trực được hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên từ kinh phí được cấp hỗ trợ hàng năm cho các cơ quan, đơn vị mình công tác hoặc từ nguồn hỗ trợ khác (mức hỗ trợ căn cứ vào lượng kinh phí phân bổ hàng năm nhưng không quá 1.000.000 đồng/người/tháng).

Điều 38. Khen thưởng, kỷ luật

Các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nội dung quy chế này, có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thì được xem xét khen thưởng; nếu vi phạm thì sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và của ngành quản lý.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 39. Tổ chức thực hiện

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Thường trực chịu trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này. Đồng thời, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo triển khai, hướng dẫn việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các cấp, các ngành theo ngành dọc phụ trách.

2. UBND các huyện, thành phố, thị xã trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương mình.

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Thường trực báo cáo, đề xuất kịp thời với Trưởng Ban Chỉ đạo để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2492/QĐ-UBND ngày 01/06/2016 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.917

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!