Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 248/QĐ-BKHCN năm 2007 về Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Vụ Kế hoạch-Tài chính do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 248/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Hoàng Văn Phong
Ngày ban hành: 12/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 248/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ;
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính và Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Vụ Kế hoạch-Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2694/QĐ-TCCBKH ngày 16/11/1996 về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Vụ Kế hoạch và Quyết định số 2625/QĐ-TCCBKH ngày 6/11/1996 về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Vụ Tài chính-Kế toán của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

Điều 3. Các Ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG

 


Hoàng Văn Phong

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
(Ban hành theo Quyết định số 248 /QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 2 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương 1:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vụ Kế hoạch-Tài chính là đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác kế hoạch và tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) trong phạm vi cả nước, quản lý công tác tài chính - kế toán của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Vụ Kế hoạch - Tài chính có nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Xây dựng, tổng hợp trình Bộ trưởng kế hoạch 5 năm và hàng năm của Nhà nước về KH&CN phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong đó có kế hoạch của các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước; tổ chức triển khai, tổng kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch KH&CN.

2. Xây dựng, tổng hợp trình Bộ trưởng dự toán và dự kiến phân bổ ngân sách KH&CN hàng năm phù hợp với đặc thù của hoạt động KH&CN.

3. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng trình Bộ trưởng và cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật về kế hoạch và tài chính cho KH&CN; hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kế hoạch và tài chính cho toàn ngành KH&CN.

4. Xây dựng và hướng dẫn nghiệp vụ về kế hoạch và tài chính đối với hoạt động KH&CN của các Bộ, Ngành, địa phương và cơ sở, trong đó có nghiệp vụ về việc xác định nhiệm vụ, tuyển chọn hoặc giao trực tiếp cho tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN; nghiệp vụ về kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN.

5. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Bộ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch và tài chính cho hoạt động KH&CN của các Bộ, ngành, địa phương.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng phương hướng, mục tiêu và biện pháp chủ yếu để xây dựng và phát triển các nguồn lực về tài chính và cơ sở vật chất cho KH&CN.

7. Giúp Bộ trưởng kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia.

8. Đầu mối quản lý nhà nước về thống kê hoạt động khoa học và công nghệ.

9. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thực hiện công tác thường trực Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

10. Thực hiện công tác nghiệp vụ của đơn vị dự toán cấp I của Bộ. Chủ trì lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; tổng hợp, thẩm định về tài chính đối với kế hoạch hàng năm của các đơn vị trực thuộc Bộ; phối hợp với Văn phòng Bộ hướng dẫn lập kế hoạch hàng năm và tổng hợp trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm của các đơn vị trực thuộc Bộ.

11. Tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của Bộ KH&CN theo quy định của pháp luật.

12. Giúp Bộ trưởng nắm tình hình công tác tài chính-kế toán của các đơn vị dự toán cấp I khác trong Bộ.

13. Chủ trì thẩm định dự toán và quyết toán tài chính đối với các dự án xây dựng cơ bản của các đơn vị thuộc Bộ.

14. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản thu khác cho ngân sách nhà nước theo chế độ quy định.

15. Đề xuất, tham mưu cho Bộ trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn của nhà nước thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

16. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và quản lý thống nhất tài sản nhà nước của các đơn vị trực thuộc Bộ theo đúng chế độ và quy định của pháp luật. Thực hiện báo cáo tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản của Bộ.

17 . Tham gia đề xuất ý kiến về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị trực thuộc Bộ; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tài chính - kế toán hành chính sự nghiệp của các đơn vị trực thuộc Bộ.

18. Quản lý cán bộ, tài sản, tài liệu của Vụ theo phân cấp của Bộ.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Chương 2:

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 3. Vụ Kế hoạch -Tài chính được tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với bàn bạc tập thể.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về toàn bộ tổ chức và hoạt động của Vụ.

Các Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm giúp Vụ trưởng trong lãnh đạo chung công tác của Vụ và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về nhiệm vụ được phân công.

Trong trường hợp Vụ trưởng vắng mặt, một Phó Vụ trưởng được uỷ quyền lãnh đạo và điều hành hoạt động của Vụ.

Điều 4. Vụ Kế hoạch-Tài chính thực hiện chế độ chuyên viên làm việc trực tiếp với Lãnh đạo Vụ. Khi cần thiết, Vụ trưởng có thể thành lập các Tổ, Nhóm công tác và quy định cụ thể nhiệm vụ của các Tổ, Nhóm công tác đó.

Chương 3:

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính điều hành mọi hoạt động của Vụ trên cơ sở Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Vụ Kế hoạch-Tài chính.

Điều 6. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính thực hiện chế độ làm việc, quan hệ công tác với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ theo quy chế làm việc của Bộ và các quy định khác do Bộ trưởng ban hành.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính phối hợp Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện Quy chế này.

Điều 8. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 248/QĐ-BKHCN năm 2007 về Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Vụ Kế hoạch-Tài chính do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.270
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77