Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 246/QĐ-BKHCN năm 2007 ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 246/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Hoàng Văn Phong
Ngày ban hành: 12/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 246/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ;
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 978/QĐ-TCCBKH ngày 10/9/1994 về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Vụ Tổ chức và cán bộ khoa học của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

Điều 3. Các Ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Văn Phong

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 246/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 2 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương 1:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hệ thống tổ chức và nhân lực khoa học và công nghệ; quản lý công tác tổ chức và cán bộ của Bộ.

Điều 2. Vụ Tổ chức cán bộ có nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Công tác tổ chức

a) Giúp Bộ trưởng xây dựng các đề án trình Chính phủ về quy hoạch mạng lưới các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong phạm vi cả nước; về hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hoàn thiện hệ thống cơ quan quản lý khoa học và công nghệ.

b) Hướng dẫn các Bộ /ngành và địa phương về quy trình, thủ tục, mô hình xây dựng bộ máy quản lý và các tổ chức khoa học và công nghệ ở Bộ /ngành và địa phương.

c) Trình Bộ trưởng ban hành các quy định về công tác tổ chức của Bộ.

d) Quản lý thống nhất công tác xây dựng tổ chức bộ máy của Bộ. Hướng dẫn và chỉ đạo việc xây dựng qui định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ, theo dõi, quản lý tổng hợp tình hình thực hiện các quy định đó.

e) Hướng dẫn các Phòng (Ban) Tổ chức cán bộ hoặc cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách phụ trách công tác tổ chức cán bộ ở các đơn vị trực thuộc Bộ về công tác tổ chức và cán bộ.

2. Công tác cán bộ

a) Quản lý các ngạch viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. Chủ trì tổ chức thi nâng ngạch viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

b) Nghiên cứu hoặc phối hợp nghiên cứu trình Lãnh đạo Bộ các chủ trương, phương hướng, quy hoạch, kế hoạch, biện pháp phát triển, đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, cán bộ quản lý khoa học và công nghệ trong phạm vi quốc gia (bao gồm cả chính sách sử dụng, tuyển dụng lực lượng cán bộ KH &CN người Việt Nam ở nước ngoài) và đội ngũ cán bộ của Bộ. Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt.

c) Xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ, cán bộ khoa học và công nghệ trong cả nước; cán bộ công chức viên chức của Bộ.

d) Tổng hợp kế hoạch biên chế, phân bổ biên chế cho các đơn vị thuộc Bộ trình Bộ trưởng phê duyệt.

e) Giúp Lãnh đạo Bộ quản lý về số lượng, chất lượng, sử dụng, đánh giá cán bộ, giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức tại các đơn vị không được phân cấp quản lý và các đối tượng cán bộ thuộc diện Bộ quản lý theo các quy định của Nhà nước và của Bộ.

g) Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức hàng năm đối với khối cơ quan Bộ và các đơn vị không được phân cấp quản lý; chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị được phân cấp quản lý cán bộ trong việc tuyển dụng công chức, viên chức theo kế hoạch và quy định của Nhà nước.

h) Theo dõi, quản lý tổng hợp tình hình và kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa học và công nghệ của Bộ (kể cả các đơn vị được Bộ phân cấp quản lý cán bộ).

i) Theo dõi về số lượng, chất lượng và tình hình thay đổi vị trí công tác của đội ngũ cán bộ quản lý:

- Cục, Vụ, Viện và tương đương của Bộ.

- Cấp Phòng và tương đương thuộc Bộ quản lý.

- Cấp Phòng hoặc tương đương thuộc các đơn vị được phân cấp quản lý cán bộ.

Chủ trì phối hợp với Đảng uỷ Bộ chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục trình Bộ trưởng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ có chức danh Phó vụ trưởng và tương đương trở lên, thừa ủy quyền của Bộ trưởng quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng, ban của Văn phòng Bộ và một số đơn vị trực thuộc Bộ.

k) Hướng dẫn và thống nhất quản lý việc thực hiện chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ công chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

3. Các công tác khác

a) Quản lý tập trung và bảo quản hồ sơ cán bộ của Bộ (trừ các đơn vị được phân cấp quản lý cán bộ); thực hiện công tác thống kê, văn thư-lưu trữ về tổ chức và cán bộ của Bộ.

b) Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp, giúp Bộ trưởng chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể về đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước theo quy định, tham gia thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ.

c) Giúp Lãnh đạo Bộ quản lý nhà nước đối với hội, tổ chức phi chính phủ; công tác đoàn ra của Bộ theo quy định.

d) Xây dựng chương trình cải cách hành chính của Bộ và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

e) Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với ngành và nội bộ Bộ về khoa học và công nghệ.

g) Thực hiện việc hướng dẫn nghiệp vụ và chủ trì tổ chức kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất về công tác tổ chức cán bộ đối với các đơn vị trực thuộc Bộ.

h) Thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ (bao gồm cả nhiệm vụ xem xét về mặt chính trị đối với cán bộ của Bộ đi ra nước ngoài và cán bộ của Bộ tiếp xúc với người nước ngoài) theo đúng quy định của Nhà nước. Tham gia với các đơn vị chức năng của Bộ, Đảng uỷ Bộ trong công tác xây dựng Đảng.

i) Quản lý cán bộ, tài sản, hồ sơ và tài liệu của Vụ theo qui định của Bộ.

k) Thường trực Văn phòng Ban cán sự Đảng, Văn phòng Hội đồng khoa học và quản lý của Bộ, Văn phòng Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Chương 2:

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 3. Vụ Tổ chức cán bộ được tổ chức và làm việc theo chế độ Thủ trưởng kết hợp với bàn bạc tập thể.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về toàn bộ hoạt động của Vụ.

Các Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm giúp Vụ trưởng trong việc lãnh đạo chung công tác của Vụ, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về phần công tác được phân công, được quyền quyết định và chịu trách nhiệm về những vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.

Khi Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ vắng mặt, một Phó Vụ trưởng được uỷ quyền sẽ điều hành hoạt động của Vụ.

Điều 4. Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện chế độ chuyên viên làm việc trực tiếp với lãnh đạo Vụ.

Chương 3:

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ điều hành hoạt động của Vụ bằng Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ.

Điều 6. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện chế độ làm việc, quan hệ công tác với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ theo quy chế làm việc của Bộ và theo các quy định khác do Bộ trưởng quyết định.

Điều 7. Vụ Tổ chức cán bộ chịu sự hướng dẫn và chỉ đạo về nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực được giao quản lý của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ trung ương, Bộ Nội vụ.

Điều 8. Vụ Tổ chức cán bộ cộng tác chặt chẽ với Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ và Vụ (Ban) Khoa học và Công nghệ của các Bộ, ngành, Sở Khoa học và Công nghệ của các địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tổ chức và cán bộ khoa học.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bản Quy chế này.

Điều 10. Việc sửa đổi, bổ sung bản Quy chế này do Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 246/QĐ-BKHCN năm 2007 ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.164
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240