Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2446/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Lâm Đồng 2016

Số hiệu: 2446/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 03/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2446/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 55 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Bãi bỏ các Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 25/8/2009, Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 09/6/2010, Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 12/7/2012, Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 và Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- B Tư pháp (Cục KSTTHC);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, c
ác PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin Điện tử tỉnh;
- Website VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục thủ tục hành chính

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vc Khám chữa bnh

1

Thủ tục bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

2

Thủ tục đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề

3

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam

4

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong trường hợp bị mất; bị hư hỏng; bị thu hồi do chứng chỉ hành nghề cấp không đúng thẩm quyền, có nội dung trái pháp luật

5

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong trường hợp bị thu hồi do người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 2 năm liên tục; xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng; không cập nhật kiến thức liên tục trong 2 năm liên tiếp; không đủ sức khỏe hành nghề; đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc chuyên môn theo quy định của tòa án, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên có liên quan đến khám chữa bệnh hoặc mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự

6

Thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, sáp nhập

7

Thủ tục cấp phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm cơ sở hành nghề khám chữa bệnh

8

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

9

Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp bị mất, hư hỏng hoặc thu hồi trong trường hợp giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền

10

Thủ tục đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động đi với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh, cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn

11

Thủ tục đề nghị phê duyệt Danh mục kỹ thuật lần đầu

12

Thủ tục đề nghị phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật

13

Thủ tục công bố Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe

14

Thủ tục cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học

15

Thủ tục cho phép Đoàn trong nước, nước ngoài khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

16

Thủ tục cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

17

Thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hiến máu chữ thập đỏ

18

Thủ tục cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn

19

Thủ tục cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật

20

Thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do bị mt, rách, hư hỏng

II

Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với hình thức bán buôn, bán lẻ dược liệu

2

Thủ tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuc đối với hình thức bán buôn, bán lẻ dược liệu

3

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với hình thức bán buôn dược liệu; bán lẻ dược liệu

4

Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuc đối với hình thức bán buôn dược liệu; bán lẻ dược liệu

5

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc "Thực hành tốt bảo quản thuc" - GSP- trường hợp đăng ký tái kiểm tra

6

Thủ tục cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

7

Thủ tục cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

8

Thủ tục cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo m phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

9

Thủ tục cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuc

10

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (trừ lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ và dịch vụ bảo quản dược liệu)

11

Thủ tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (trừ lĩnh vực xuất khẩu, nhập khu, bán buôn, bán lẻ và dịch vụ bảo quản dược liệu).

12

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (trừ lĩnh vực xuất khẩu, nhập khu, bán buôn, bán lẻ và dịch vụ bảo quản dược liệu).

13

Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (trừ lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ và dịch vụ bảo quản dược liệu)

14

Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc

15

Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

16

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề Dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề Dược

17

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký hành nghề dược

18

Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (do bị mất, rách nát, thay đi thông tin cá nhân, hết hạn hiệu lực) cho cá nhân đăng ký hành nghề dược

19

Cấp giấy chứng nhận GPP “thực hành tốt nhà thuốc”

20

Thủ tục đăng ký kiểm tra lại điều kiện bán lẻ thuốc theo nguyên tc, tiêu chun “Thực hành tt nhà thuc”.

21

Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc tiêu chuẩn “thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP).

22

Thủ tục đăng ký kiểm tra nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”, trường hợp thay đổi, bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản

23

Thủ tục đăng ký tái kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc”

24

Thủ tục cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc có trình độ chuyên môn đại học

25

Thủ tục cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc có trình độ chuyên môn trung cấp

26

Thủ tục nhận thuốc phi mậu dịch

27

Thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm

28

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc "Thực hành tốt bảo quản thuốc"-GSP- trường hợp đăng ký kiểm tra lần đầu (không áp dụng cho cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc)

29

Thủ tục trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cơ sở kinh doanh đề nghị

30

Thủ tục trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cá nhân đơn phương đề nghị.

III

Lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

2

Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về ATTP

3

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

4

Thủ tục cấp Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, giấy xác nhận công b phù hợp quy định an toàn thực phẩm

5

Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2446/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.458

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.116.27
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!