Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2438/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 13/12/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2438/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Cục Xuất bản, In và Phát hành là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực xuất bản, in (bao gồm cả in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm) và phát hành xuất bản phẩm (sau đây gọi tắt là lĩnh vực xuất bản, in và phát hành).

2. Cục Xuất bản, In và Phát hành có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước

a) Chủ trì nghiên cứu, đề xuất, xây dựng trình Bộ trưởng ban hành hoặc để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xuất bản, in và phát hành;

b) Chủ trì, phối hợp xây dựng, trình Bộ trưởng hoặc để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm; chương trình, đề án, dự án về xuất bản, in và phát hành, các biện pháp phòng, chống in lậu, in giả, in nối bản trái phép xuất bản phẩm, các sản phẩm in không phải xuất bản phẩm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

c) Thẩm định hồ sơ, trình Bộ trưởng cấp, cấp đổi, thu hồi giấy phép thành lập nhà xuất bản;

d) Tham mưu giúp Bộ trưởng về việc chấp thuận bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản; có ý kiến về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức phó tổng giám đốc (phó giám đốc), phó tổng biên tập nhà xuất bản;”.

đ) Tham mưu giúp Bộ trưởng tổ chức phát động, triển khai phong trào thi đua trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; tổ chức các giải thưởng về xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật.

e) Tham mưu, trình Bộ trưởng xem xét, gửi cơ quan có thẩm quyền về kế hoạch trợ giá, đặt hàng xuất bản phẩm và đưa xuất bản phẩm tới vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Trực tiếp tổ chức thực thi quản lý nhà nước

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đối với lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, tiếp công dân và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất bản, in, phát hành;

b) Cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy và ban hành các văn bản xử lý xuất bản phẩm vi phạm theo quy định pháp luật;

d) Xác nhận và quản lý: đăng ký xuất bản của nhà xuất bản, đăng ký hoạt động cơ sở in, đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm, đăng ký hoạt động xuất bản điện tử, phát hành xuất bản phẩm điện tử, đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh theo quy định của pháp luật;

đ) Cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi các loại giấy phép, giấy xác nhận, chứng chỉ hành nghề biên tập, giấy chứng nhận trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành theo quy định của pháp luật, trừ giấy phép thành lập nhà xuất bản;

e) Nhận, tổ chức đọc, kiểm tra, thẩm định nội dung và quản lý xuất bản phẩm lưu chiểu; thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh theo quy định của pháp luật;

g) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành theo quy định của pháp luật;

h) Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quảng cáo trên xuất bản phẩm;

i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực xuất bản, in và phát hành;

k) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng;

l) Phối hợp tổ chức triển lãm và hội chợ xuất bản phẩm cấp quốc gia và quản lý việc phát hành xuất bản phẩm ra nước ngoài theo quy định của pháp luật;

m) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về xuất bản, phát hành trên môi trường mạng theo quy định của Luật Xuất bản, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật liên quan.

n) Thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí từ các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật;

o) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê trong hoạt động xuất bản, in và phát hành.

3. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước

a) Tham gia xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của các chức danh chuyên ngành và định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế, chính sách về giá, khung giá đối với dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành;

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với các hội, hiệp hội trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành theo quy định của pháp luật;

c) Tham gia thẩm định, hiệp y khen thưởng thuộc lĩnh vực xuất bản, in, phát hành theo quy định.

4. Thực hiện nhiệm vụ quản trị nội bộ

a) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động quản lý xuất bản, in, phát hành; tổ chức thực hiện cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ hoạt động của Cục theo chương trình, kế hoạch của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Quản lý về tổ chức bộ máy, công chức, người lao động; thực hiện chính sách, chế độ tiền lương và các chế độ khác đối với công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng;

c) Quản lý tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

5. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc được Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Cục:

Cục Xuất bản, In và Phát hành có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Các Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành điều hành các lĩnh vực công tác được phân công, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Tổ chức bộ máy:

- Phòng Quản lý Xuất bản;

- Phòng Quản lý In và Phát hành xuất bản phẩm;

- Phòng Thanh tra, pháp chế;

- Văn phòng.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và mối quan hệ công tác giữa các phòng do Cục trưởng quy định.

3. Biên chế:

Biên chế công chức của Cục do Cục trưởng xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2479/QĐ-BTTTT ngày 29/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản, In và Phát hành và Quyết định số 1148/QĐ-BTTTT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi Quyết định số 2479/QĐ-BTTTT ngày 29/7/2017.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng TTĐT của Bộ TTTT;
- Cục Xuất bản, In và Phát hành;
- Lưu: VT, TCCB, TXT(200).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2438/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2023 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản, In và Phát hành do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


547

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!