Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2435/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 13/12/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2435/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC BÁO CHÍ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Cục Báo chí là tổ chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trong lĩnh vực báo chí in và báo chí điện tử, bao gồm: báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử, bản tin thông tấn, bản tin, đặc san.

Cục Báo chí có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước:

a) Chủ trì, phối hợp nghiên cứu, đề xuất, xây dựng trình Bộ trưởng ban hành hoặc để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực báo chí in, báo chí điện tử;

b) Chủ trì, phối hợp xây dựng, trình Bộ trưởng hoặc để Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm; chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực báo chí in, báo chí điện tử và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt theo phân công của Bộ trưởng;

c) Thẩm định hồ sơ và trình Bộ trưởng quyết định cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép hoạt động báo chí in, báo chí điện tử, giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, giấy phép nhập khẩu báo chí in cho các cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu báo chí và các loại giấy phép khác liên quan đến hoạt động báo chí in, báo chí điện tử theo quy định của pháp luật;

d) Trình Bộ trưởng quyết định đình bản tạm thời hoạt động xuất bản của cơ quan báo chí in, báo chí điện tử; thu hồi, tịch thu, tiêu hủy; Sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí được thực hiện bằng phương tiện in, sản phẩm được sản xuất để phát hành đến bạn đọc có chứa nội dung, hình ảnh, âm thanh liên quan đến hoạt động báo chí in, báo chí điện tử;

đ) Thẩm định hồ sơ và trình Bộ trưởng quyết định cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo đối với các đối tượng hoạt động báo chí trong lĩnh vực báo chí in, báo chí điện tử thuộc các cơ quan báo chí in, báo chí điện tử, thông tấn, các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, hội nhà báo các cấp và giảng viên chuyên ngành về báo chí;

e) Tham mưu giúp Bộ trưởng có ý kiến về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phân công phụ trách lãnh đạo các cơ quan báo chí in, báo chí điện tử theo quy định của Đảng và quy định pháp luật;

g) Tham mưu giúp Bộ trưởng hướng dẫn việc tổ chức thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật;

h) Tham mưu giúp Bộ trưởng tổ chức phát động, triển khai phong trào thi đua theo lĩnh vực; tổ chức các giải thưởng trong lĩnh vực báo chí in, báo chí điện tử theo quy định của pháp luật.

2. Trực tiếp thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước:

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực báo chí in, báo chí điện tử;

b) Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép xuất bản phụ trương, mở chuyên trang của báo chí điện tử; xuất bản đặc san; xuất bản bản tin đối với cơ quan, tổ chức của trung ương, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và các loại giấy phép khác liên quan đến hoạt động báo chí in, báo chí điện tử theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng;

c) Chấp thuận bằng văn bản đối với việc thay đổi nhất thời về kỳ hạn xuất bản, số trang, khuôn khổ của cơ quan báo chí trong các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm đối với ấn phẩm báo chí in; họp báo, đình chỉ cuộc họp báo; đăng ký danh mục báo chí in nhập khẩu của các cơ sở xuất, nhập khẩu báo chí theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quảng cáo trên báo chí in, báo chí điện tử theo quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về kinh tế báo chí, về chuyển đổi số báo chí đối với báo chí in, báo chí điện tử theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy phát triển mô hình kinh tế báo chí, mô hình chuyển đổi số báo chí theo quy định;

e) Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu đối với báo chí in, báo chí điện tử; quản lý hệ thống lưu chiểu báo chí in quốc gia; thực hiện và quản lý việc lưu chiểu điện tử đối với báo chí điện tử độc lập với cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện việc đo kiểm, phân tích, đánh giá xu hướng thông tin, phục vụ công tác quản lý; công bố số liệu liên quan đến hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật;

g) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác truyền thông chính sách, xây dựng mạng lưới kết nối truyền thông của các bộ, ngành, địa phương; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ truyền thông chính sách;

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý, ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực báo chí in, báo chí điện tử; vi phạm đạo đức nghề nghiệp và hành vi gây hậu quả xấu trong lĩnh vực báo chí in, báo chí điện tử; kiểm tra việc tổ chức thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền trong lĩnh vực báo chí in, báo chí điện tử theo quy định của pháp luật;

i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực báo chí in, báo chí điện tử;

k) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc bộ, cơ quan trung ương;

l) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực báo chí in, báo chí điện tử theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng;

m) Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phát triển và quản lý báo chí, hoạt động của báo chí và nhà báo trong cả nước; phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài;

n) Tổ chức thông tin cho các cơ quan báo chí, quản lý thông tin của các cơ quan báo chí in, báo chí điện tử theo quy định của pháp luật;

o) Thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí từ các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật;

p) Quản lý nội dung báo chí đưa trên các nền tảng truyền thông xã hội.

3. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước:

a) Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với các hội, hiệp hội trong lĩnh vực báo chí in, báo chí điện tử theo quy định của pháp luật;

b) Tham gia xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của các chức danh chuyên ngành, định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế, chính sách về giá, khung giá đối với dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực báo chí in, báo chí điện tử;

c) Phối hợp hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm báo chí in, báo chí điện tử theo quy định của pháp luật;

d) Tham gia thẩm định, hiệp y thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực báo chí in, báo chí điện tử theo quy định của pháp luật; góp ý xây dựng quy chế tổ chức hội thi, liên hoan, giải thưởng đối với báo chí in, báo chí điện tử;

đ) Phối hợp tổ chức giao ban báo chí ngành Thông tin và Truyền thông theo phân công của Bộ trưởng;

e) Phối hợp hướng dẫn và đề xuất việc thực hiện chính sách đặt hàng, hỗ trợ đối với báo chí in, báo chí điện tử theo quy định của pháp luật;

g) Phối hợp xử lý các hành vi vi phạm đạo đức người làm báo trong hoạt động báo chí và khi tham gia mạng xã hội.

4. Thực hiện công tác quản trị nội bộ:

a) Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình cải cách hành chính của Chính phủ và của Bộ; hiện đại hóa công sở và chuyển đổi số hoạt động quản lý của Cục; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm;

b) Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng;

c) Quản lý tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu, các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc được Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Cục:

Cục Báo chí có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác của Cục được phân công, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Tổ chức bộ máy, biên chế:

a) Các phòng:

- Phòng Quản lý báo chí;

- Phòng Thanh tra, Pháp chế;

- Phòng Kinh tế báo chí và Truyền thông chính sách;

- Văn phòng.

b) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

- Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp trực thuộc do Cục trưởng xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục do Cục trưởng quyết định.

3. Biên chế:

Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Cục do Cục trưởng xây dựng trình Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1288/QĐ-BTTTT ngày 04/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí và Quyết định số 1149/QĐ-BTTTT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi Quyết định số 1288/QĐ-BTTTT ngày 04/8/2017.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Báo chí và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng TTĐT của Bộ TTTT;
- Lưu: VT, TCCB, TXT(200).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2435/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2023 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


448

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!