Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 242/2003/QĐ-UB về việc đổi tên Sở Tài chánh-Vật giá thành Sở Tài chính trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 242/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 04/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 242/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐỔI TÊN SỞ TÀI CHÁNH-VẬT GIÁ THÀNH SỞ TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 208/2003/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về đổi tên Sở Tài chánh-Vật giá thành Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá tại Công văn số 4365/STCVG-VP ngày 30 tháng 10 năm 2003 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 135/TCCQ ngày 31 tháng 10 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay đổi tên Sở Tài chánh-Vật giá (thành lập theo Quyết định số 2872/1998/QĐ-UB-NC ngày 01 tháng 6 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố) thành Sở Tài chính trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2.- Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Chính quyền thành phố trong vòng 30 ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định này xác định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.-  Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 4
- Thủ tướng Chính phủ
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Tổ chức Thành Ủy
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Công an thành phố (PC.13)
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (VX-N)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 242/2003/QĐ-UB về việc đổi tên Sở Tài chánh-Vật giá thành Sở Tài chính trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.333

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38