Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2013 công bố mới, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 241/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Trương Văn Sáu
Ngày ban hành: 25/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚI, THAY THẾ, BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long tại Tờ trình số 02/TTr-SNNPTNT, ngày 09/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 7 (bảy) thủ tục hành chính mới, 5 (năm) thủ tục hành chính được thay thế và 09 (chín) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Niêm yết, công khai đầy đủ danh mục và nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở.

- Tổ chức thực hiện đúng các thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh (để chỉ đạo);
- Các CQ TW trên địa bàn tỉnh (để thực hiện);
- LĐVP UBND tỉnh (để theo dõi);
- Phòng KSTTHC, KTN (để tổng hợp);
- Lưu: VT, 1.22.05

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

PHỤ LỤC 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 241 /QĐ-UBND, ngày 25/01/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH VĨNH LONG

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

LĨNH VỰC THỦY SẢN

 

1

Nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng

 

2

Nhập khẩu tàu cá đóng mới

 

3

Đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu)

 

4

Đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu)

 

5

Chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

 

6

Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn tàu cá

 

II

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

 

1

Đăng ký công bố hợp quy thuộc lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

 

 

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH VĨNH LONG

I. LĨNH VỰC THỦY SẢN

1. Nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đ hồ sơ, tài liệu có liên quan theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệpPhát triển nông thôn (số 107/2 Phạm Hùng - phường 9 - thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).

* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đ, ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp, đ người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long (số 107/2 Phạm Hùng - phường 9 - thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả;

+ Công chức kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ (quy định tại Khoản 1, Điều 7 và Điều 8, Nghị định số 52/2010/NĐ-CP, ngày 17/5/2010 của Chính phủ)

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đ nghị nhập khẩu tàu cá (theo mẫu);

- Bản chính Hợp đồng nhập khẩu tàu cá;

- Bản chính Biên bản giám định tình trạng kỹ thuật và trang thiết bị phòng ngừa ô nhiễm môi trường của tàu cá xin nhập khẩu, do cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam cấp;

Trường hợp có Biên bản giám định tình trạng kỹ thuật của tàu do cơ quan đăng kiểm nước ngoài cấp (bản chính) thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt (có công chứng).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết (theo Khoản 3, Điều 5, Nghị định số 53/2012/NĐ-CP, ngày 20/6/2012 của Chính phủ): 08 ngày làm việc, không kể thời gian chuyển hồ sơ.

+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đ hồ sơ theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Tổng cục Thuỷ sản.

+ Thời gian giải quyết tại Tổng cục Thủy sản: Trường hợp cho phép nhập khẩu tàu cá: trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Tổng cục Thủy sản có văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá gửi cho tổ chức, cá nhân xin nhập khẩu tàu cá, đồng thời gửi đến các cơ quan liên quan; Trường hợp không cho phép nhập khẩu tàu cá: trong thời gian ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Tổng cục Thủy sản trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Tổng cục Thủy sản.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá của Tổng cục Thủy sản.

- Phí, l phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đ nghị nhập khẩu tàu cá (theo mẫu quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 52/2010/NĐ-CP, ngày 17/5/2010 của Chính phủ).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (theo Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 53/2012/NĐ-CP, ngày 20/6/2012 của Chính phủ):

+ Có nguồn gốc hợp pháp.

+ Là tàu vỏ thép, tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên.

+ Tuổi của tàu không quá tám (08) tuổi (tính từ năm đóng mới đến thời điểm nhập khẩu); máy chính của tàu (tính từ năm sản xuất đến thời điểm nhập khẩu) không quá hai (02) năm so với tuổi tàuối với tàu cá đã qua sử dụng).

+ Được cơ quan đăng kiểm tàu cá Việt Nam đăng kiểm trước khi đưa tàu về Việt Namối với tàu cá đã qua sử dụng).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 52/2010/NĐ-CP, ngày 17/5/2010 của Chính phủ về nhập khẩu tàu cá;

+ Nghị định số 53/2012/NĐ-CP, ngày 20/6/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

 

PHỤ LỤC I
Annex I

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU TÀU CÁ
(Application for Import Fishing vessel)

(Ban hành kèm theo Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ)
 (Promulgated with Decree No 52/2010/NĐ-CP dated 17/5/2010 by the Government)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

……….., ngày….. tháng …. năm …….
……….., date……………………………...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
NHẬP KHẨU TÀU CÁ
(Application for Import of Fishing Vessel)

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu tàu)
To: (Name of competent authority approving import of fishing vessel)

...............................................................................................................

Người đề nghị (tên cá nhân hoặc tổ chức xin nhập khẩu tàu cá):
Applicant (Name of individual or organization applying for import of fishing vessel)

 

Nơi thường trú (Residential Address)

 

 

Nội dung đề nghị và hình thức nhập khẩu tàu cá:
(Proposed contents and import mode of fishing vessel)

 

 

 

Kê khai lý lịch của các tàu cá đề nghị nhập khẩu:
(Enumeration of fishing vessel proposed to be imported)

 

Tàu cá số 1 (Fishing vessel No 1):

Tên tàu (Name of Fishing Vessel): .............................................................................
Vật liệu (Materials): ..................................................................................................
Kiểu tàu (Type of Vessel): ........................................................................................
Công dụng (Used for):..............................................................................................
Năm và nơi đóng (Year and Place of Build): ..............................................................
Chủ tàu (Vessel owner):............................................................................................
Quốc tịch (Flag): ......................................................................................................
Nơi thường trú (Residential Address):........................................................................

Các thông số kỹ thuật cơ bản của tàu cá:
(Basic specifications of fishing vessel)

Chiều dài lớn nhất Lmax ……………………..
Length overall

Chiều dài thiết kế Ltk ………………………..
Length

Chiều rộng lớn nhất Bmax ……………………
Breadth overall

Chiều rộng thiết kế Btk ………………………
Breadth

Chiều cao mạn D ……………………………
Draught

Chiều chìm d ………………………………..
Depth

Số lượng máy ………………………………..
Number of engines

Tổng công suất………………………………
Total Power

 

Kiểu máy
Type

Số máy
Number

Công suất
Power

Năm chế tạo
Year of Build

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tàu số 2 (Fishing vessel No 2):

 

Tàu số 3(Fishing vessel No 3):

 

 

Kính đề nghị: (Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu tàu)
This is to kindly request: (Name of competent authority approving import of fishing vessel): ........................................................................................................................

Xét duyệt và chấp thuận (tên cá nhân hoặc tổ chức xin nhập khẩu tàu cá):
To review and authorize (name of individual or organization applying for import of fishing vessel):

Được phép nhập khẩu các tàu cá (như đã nêu ở trên) để tiến hành hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam. To import fishing vessel (as mentioned above) to carry out fishing operations in Vietnam marine water

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về nhập tàu cá theo Nghị định về Nhập khẩu tàu cá của Chính phủ và các yêu cầu theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. We commit to fully implement all legal regulations on import of fishing vessel under the Government’s Decree on import of fishing vessel and requirements under the existing law of the Socialist Republic of Vietnam.

 

 

Người đề nghị
Applicant
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
(sign, full name and seal if any)

Xác nhận của cơ quan quản lý về thủy sản (*)
(Confirmation of the fisheries management agency)

 

 

……, ngày …. tháng …. năm ………
………, date……………………….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
Head of Agency
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(sign, full name and seal)

Ghi chú (note):

(*) - Cơ quan quản lý thủy sản của tỉnh là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (the provincial fisheries management agency is the Agriculture and Rural Development Department)

- Cơ quan quản lý thủy sản trung ương là Tổng cục Thủy sản (the central fisheries management agency is the General Fisheries Administration)

 

2. Nhập khẩu tàu cá đóng mới:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đ hồ sơ, tài liệu có liên quan theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệpPhát triển nông thôn (số 107/2 Phạm Hùng - phường 9 - thành phố. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).

* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đ, ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp, đ người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long (số 107/2 Phạm Hùng - phường 9 - thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả;

+ Công chức kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ (quy định tại Khoản 1, Điều 7 và Điều 9, Nghị định số 52/2010/NĐ-CP, ngày 17/5/2010 của Chính phủ)

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đ nghị nhập khẩu tàu cá (theo mẫu);

- Bản chính Hợp đồng nhập khẩu tàu cá;

- Bản chính Hồ sơ xuất xưởng của tàu do cơ sở đóng tàu cấp;

- Bản chính Lý lịch máy tàu;

- Bản chính Lý lịch của các trang thiết bị lắp đặt trên tàu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết (quy định tại Khoản 3, Điều 5, Nghị định số 53/2012/NĐ-CP, ngày 20/6/2012 của Chính phủ): 08 ngày làm việc, không kể thời gian chuyển hồ sơ.

+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đ hồ sơ theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Tổng cục Thuỷ sản.

+ Thời gian giải quyết tại Tổng cục Thủy sản: Trường hợp cho phép nhập khẩu tàu cá: trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Tổng cục Thủy sản có văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá gửi cho tổ chức, cá nhân xin nhập khẩu tàu cá, đồng thời gửi đến các cơ quan liên quan; Trường hợp không cho phép nhập khẩu tàu cá: trong thời gian ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Tổng cục Thủy sản trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Tổng cục Thủy sản.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Long

d) Cơ quan phối hợp: Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá của Tổng cục Thủy sản.

- Phí, l phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đ nghị nhập khẩu tàu cá (theo mẫu quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 52/2010/NĐ-CP, ngày 17/5/2010 của Chính phủ).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 53/2012/NĐ-CP, ngày 20/6/2012 của Chính phủ):

+ Có nguồn gốc hợp pháp.

+ Là tàu vỏ thép, tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 52/2010/NĐ-CP, ngày 17/5/2010 của Chính phủ về nhập khẩu tàu cá;

+ Nghị định số 53/2012/NĐ-CP, ngày 20/6/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

 

PHỤ LỤC I
Annex I

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU TÀU CÁ
(Application for Import Fishing vessel)

(Ban hành kèm theo Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ)
 (Promulgated with Decree No 52/2010/NĐ-CP dated 17/5/2010 by the Government)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

……….., ngày….. tháng …. năm …….
……….., date……………………………...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
NHẬP KHẨU TÀU CÁ
(Application for Import of Fishing Vessel)

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu tàu)
To: (Name of competent authority approving import of fishing vessel)

...............................................................................................................

Người đề nghị (tên cá nhân hoặc tổ chức xin nhập khẩu tàu cá):
Applicant (Name of individual or organization applying for import of fishing vessel)

 

Nơi thường trú (Residential Address)

 

 

Nội dung đề nghị và hình thức nhập khẩu tàu cá:
(Proposed contents and import mode of fishing vessel)

 

 

 

Kê khai lý lịch của các tàu cá đề nghị nhập khẩu:
(Enumeration of fishing vessel proposed to be imported)

 

Tàu cá số 1 (Fishing vessel No 1):

Tên tàu (Name of Fishing Vessel): .............................................................................
Vật liệu (Materials): ..................................................................................................
Kiểu tàu (Type of Vessel): ........................................................................................
Công dụng (Used for):..............................................................................................
Năm và nơi đóng (Year and Place of Build): ..............................................................
Chủ tàu (Vessel owner):............................................................................................
Quốc tịch (Flag): ......................................................................................................
Nơi thường trú (Residential Address):........................................................................

Các thông số kỹ thuật cơ bản của tàu cá:
(Basic specifications of fishing vessel)

Chiều dài lớn nhất Lmax ……………………..
Length overall

Chiều dài thiết kế Ltk ………………………..
Length

Chiều rộng lớn nhất Bmax ……………………
Breadth overall

Chiều rộng thiết kế Btk ………………………
Breadth

Chiều cao mạn D ……………………………
Draught

Chiều chìm d ………………………………..
Depth

Số lượng máy ………………………………..
Number of engines

Tổng công suất………………………………
Total Power

 

Kiểu máy
Type

Số máy
Number

Công suất
Power

Năm chế tạo
Year of Build

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tàu số 2 (Fishing vessel No 2):

 

Tàu số 3(Fishing vessel No 3):

 

Kính đề nghị: (Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu tàu)
This is to kindly request: (Name of competent authority approving import of fishing vessel): ........................................................................................................................

Xét duyệt và chấp thuận (tên cá nhân hoặc tổ chức xin nhập khẩu tàu cá):
To review and authorize (name of individual or organization applying for import of fishing vessel):

Được phép nhập khẩu các tàu cá (như đã nêu ở trên) để tiến hành hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam. To import fishing vessel (as mentioned above) to carry out fishing operations in Vietnam marine water

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về nhập tàu cá theo Nghị định về Nhập khẩu tàu cá của Chính phủ và các yêu cầu theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. We commit to fully implement all legal regulations on import of fishing vessel under the Government’s Decree on import of fishing vessel and requirements under the existing law of the Socialist Republic of Vietnam.

 

 

Người đề nghị
Applicant
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
(sign, full name and seal if any)

Xác nhận của cơ quan quản lý về thủy sản (*)
(Confirmation of the fisheries management agency)

 

 

……, ngày …. tháng …. năm ………
………, date……………………….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
Head of Agency
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(sign, full name and seal)

Ghi chú (note):

(*) - Cơ quan quản lý thủy sản của tỉnh là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (the provincial fisheries management agency is the Agriculture and Rural Development Department)

- Cơ quan quản lý thủy sản trung ương là Tổng cục Thủy sản (the central fisheries management agency is the General Fisheries Administration)

 

3. Thủ tục Đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu):

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đ hồ sơ, tài liệu có liên quan theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệpPhát triển nông thôn (số 107/2 Phạm Hùng - phường 9 - thành phố. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).

* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đ, ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp, đ người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long (số 107/2 Phạm Hùng - phường 9 - thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả;

+ Công chức kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ (quy định tại Khoản 5, Điều 5, Nghị định số 53/2012/NĐ-CP, ngày 20/6/2012 của Chính phủ):

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu);

- Văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá của cơ quan có thẩm quyền (bản sao chứng thực);

- Giấy chứng nhận xóa đăng ký (bản chính) kèm theo bản dịch tiếng Việt (bản sao chứng thực) đối với tàu cá đã qua sử dụng;

- Tờ khai Hải quan có xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan (bản sao chứng thực);

- Biên lai nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam (bản sao chứng thực);

- Ảnh của tàu cá nhập khẩu (02 ảnh màu cỡ 9 x 12), chụp theo hướng dọc hai bên mạn tàu.

* Hồ sơ xuất trình tại cơ quan đăng ký tàu cá: Hồ sơ xuất xưởng của cơ sở đóng tàu đối với tàu cá đóng mới.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết (theo quy định tại Khoản 4, Điều 5, Nghị định số 53/2012/NĐ-CP, ngày 20/6/2012 của Chính phủ): 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đ hồ sơ đúng quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng nhận đăng ký tàu cá.

- Phí, l phí (theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC, ngày 15/5/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính): 40.000đ/lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 52/2010/NĐ-CP, ngày 17/5/2010 của Chính phủ).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 52/2010/NĐ-CP, ngày 17/5/2010 của Chính phủ):

+ Tàu cá đã được đưa về Việt Nam;

+ Người nhập khẩu đã hoàn tất thủ tục nhập khẩu;

+ Người nhập khẩu đã nộp đầy đ các khoản thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam;

+ Tàu cá đã được cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam có thẩm quyền cấp Sổ đăng kiểm và các Biên bản kiểm tra an toàn kỹ thuật có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 52/2010/NĐ-CP, ngày 17/5/2010 của Chính phủ về nhập khẩu tàu cá;

+ Nghị định số 53/2012/NĐ-CP, ngày 20/6/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC, ngày 15/5/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính quy định chế đ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

 

PHỤ LỤC II
(Annex II)

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
(Application for registration of import fishing vessel)

(Ban hành kèm theo Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ)
 (Promulgated with Decree No 52/2010/NĐ-CP dated 17/5/2010 by the Government)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

……….., ngày….. tháng …. năm …….
……….., date……………………………...

TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
APPLICATION FOR REGISTRATION OF FISHING VESSEL

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký tàu cá) (*)
To: (Name of the Fishing Vessel Registration Agency)

Đề nghị đăng ký tàu cá với các thông số dưới đây:
This is to kindly request for registration of fishing vessel with the following specifications

Tên tàu: .........................................................
Name of Vessel

Hô hiệu:......................................... ………
Call sign.

Kiểu tàu: ......................................................
Type of Vessel

Vật liệu: ................................................. ……
Materials

Quốc tịch: .....................................................
Flag

Tổng dung tích: ...................................... ……
Gross Tonnage

Công dụng (Used for): ...............................................................................................
Năm và nơi đóng (Year and Place of Build): ................................................................

Chiều dài lớn nhất Lmax ……………
Length overall

Chiều dài thiết kế Ltk ……………………….
Length

Chiều rộng lớn nhất Bmax …………
Breadth overall

Chiều rộng thiết kế Btk ……………………
Breadth

Chiều cao mạn D …………………
Draught

Chiều chìm d ……………………………….
Depth

Trọng tải toàn phần:......................................
Dead weight

Tổng dunt tích:........................................ …………
Gross tonnage

Số lượng máy ………………………
Number of Engines

Tổng công suất……………………………
Total Power

 

 

Kiểu máy
Type

Số máy
Number

Công suất
Power

Năm chế tạo
Year of Build

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tàu (Vessel Owner) : .......................................................................................................
Nơi thường trú (Residential Address):

………………………………………………………………………………
Cơ quan đăng ký (Vessel Registration Agency):

………………………………………………………………………………
Cơ quan đăng kiểm (Register of Vessels):

………………………………………………………………………………
Cảng đăng ký (Registry Port):

……………………………………………………………………………….
Hình thức đăng ký (Type of registration): ................................................................................

 

Người đề nghị
Applicant
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(sign, full name and seal)

 

Ghi chú: (note):

(*) - Cơ quan đăng ký tàu cá của tỉnh là Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
(Fishing Vessel Registration Agency at provincial level is Sub Department of Capture Fisheries and Fisheries Resources Protection)

- Cơ quan đăng ký tàu cá của trung ương là Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
(Fishing Vessel Registration Agency at central level is Department of Capture Fisheries and Fisheries Resources Protection)

 

4. Thủ tục Đăng ký tàu cá tạm thờiối với tàu cá nhập khẩu):

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đ hồ sơ, tài liệu có liên quan theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệpPhát triển nông thôn (số 107/2 Phạm Hùng - phường 9 - thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).

* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đ, ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp, đ người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long (số 107/2 Phạm Hùng - phường 9 - thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả;

+ Công chức kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ (theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 52/2010/NĐ-CP, ngày 17/5/2010 của Chính phủ) và Khoản 5, Điều 5, Nghị định số 53/2012/NĐ-CP, ngày 20/6/2012 của Chính phủ):

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu);

- Văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá của cơ quan có thẩm quyền (bản sao chứng thực);

- Giấy chứng nhận xóa đăng ký (bản chính) kèm theo bản dịch tiếng Việt (bản sao chứng thực) đối với tàu cá đã qua sử dụng;

- Tờ khai Hải quan có xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan (bản sao chứng thực);

- Ảnh của tàu cá nhập khẩu (02 ảnh màu cỡ 9 x 12), chụp theo hướng dọc hai bên mạn tàu.

* Hồ sơ xuất trình tại cơ quan đăng ký tàu cá: Hồ sơ xuất xưởng của cơ sở đóng tàu đối với tàu cá đóng mới.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết (theo quy định tại Khoản 4, Điều 5, Nghị định số 53/2012/NĐ-CP, ngày 20/6/2012 của Chính phủ): 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đ hồ sơ đúng quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời không quá 90 ngày).

- Phí, l phí (theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC, ngày 15/5/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính): 40.000đ/lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá (phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 52/2010/NĐ-CP, ngày 17/5/2010 của Chính phủ).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 52/2010/NĐ-CP, ngày 17/5/2010 của Chính phủ)

+ Tàu cá đã được đưa về Việt Nam.

+ Người nhập khẩu đã hoàn tất thủ tục nhập khẩu.

+ Tàu cá nhập khẩu chưa nộp đ các khoản thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Tàu cá đã được cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam có thẩm quyền cấp Sổ đăng kiểm và các Biên bản kiểm tra an toàn kỹ thuật có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 52/2010/NĐ-CP, ngày 17/5/2010 của Chính phủ về nhập khẩu tàu cá;

+ Nghị định số 53/2012/NĐ-CP, ngày 20/6/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC, ngày 15/5/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính quy định chế đ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

 

PHỤ LỤC II
(Annex II)

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
(Application for registration of import fishing vessel)

(Ban hành kèm theo Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ)
 (Promulgated with Decree No 52/2010/NĐ-CP dated 17/5/2010 by the Government)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

……….., ngày….. tháng …. năm …….
……….., date……………………………...

TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
APPLICATION FOR REGISTRATION OF FISHING VESSEL

Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký tàu cá) (*)
To: (Name of the Fishing Vessel Registration Agency)

Đề nghị đăng ký tàu cá với các thông số dưới đây:
This is to kindly request for registration of fishing vessel with the following specifications

Tên tàu: .........................................................
Name of Vessel

Hô hiệu:...................................................
Call sign

Kiểu tàu: ......................................................
Type of Vessel

Vật liệu: .................................................
Materials

Quốc tịch: .....................................................
Flag

Tổng dung tích: ......................................
Gross Tonnage

 

Công dụng (Used for) : .........................................................................................................
Năm và nơi đóng (Year and Place of Build): ...........................................................................

Chiều dài lớn nhất Lmax ……………
Length overall

Chiều dài thiết kế Ltk ………………………
Length

Chiều rộng lớn nhất Bmax ……………
Breadth overall

Chiều rộng thiết kế Btk ……………………
Breadth

Chiều cao mạn D …………………
Draught

Chiều chìm d ……………………………….
Depth

Trọng tải toàn phần:......................................
Dead weight

Tổng dunt tích:........................................ ………….
Gross tonnage

Số lượng máy ………………………
Number of Engines

Tổng công suất……………………………
Total Power

 

Kiểu máy
Type

Số máy
Number

Công suất
Power

Năm chế tạo
Year of Build

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tàu (Vessel Owner) : .......................................................................................................
Nơi thường trú (Residential Address):

………………………………………………………………………………
Cơ quan đăng ký (Vessel Registration Agency):

………………………………………………………………………………
Cơ quan đăng kiểm (Register of Vessels):

………………………………………………………………………………
Cảng đăng ký (Registry Port):

……………………………………………………………………………….
Hình thức đăng ký (Type of registration): ................................................................................

 

Người đề nghị
Applicant
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(sign, full name and seal)

 

Ghi chú: (note):

(*) - Cơ quan đăng ký tàu cá của tỉnh là Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
(Fishing Vessel Registration Agency at provincial level is Sub Department of Capture Fisheries and Fisheries Resources Protection)

- Cơ quan đăng ký tàu cá của trung ương là Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
(Fishing Vessel Registration Agency at central level is Department of Capture Fisheries and Fisheries Resources Protection)

 

5. Cấp giấy Chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đ hồ sơ, tài liệu có liên quan theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệpPhát triển nông thôn (số 107/2 Phạm Hùng - phường 9 - thành phố. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).

* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đ, ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp, đ người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long (số 107/2 Phạm Hùng - phường 9 - thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả;

+ Công chức kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ (quy định tại Khoản 5, Điều 5, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT, ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn):

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đ nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (theo mẫu );

- Bản chính Hợp đồng đóng tàu hoặc hợp đồng chuyển dịch sở hữu tàu cá.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết (theo quy định tại Khoản 5, Điều 5, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT, ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đ hồ sơ theo quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Long.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (thời hạn của giấy Chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời chỉ có giá trị trong 90 ngày)

- Phí, l phí (theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC, ngày 15/5/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính): 40.000đ/lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đ nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (theo mẫu Phụ lục số 8, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (quy định tại Khoản 1, Điều 10, Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS, ngày 03/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn):

+ Khi tiến hành đăng ký tàu cá cũ mua của nước ngoài đ sử dụng, nhưng chủ tàu chưa có giấy chứng nhận xóa tên đăng ký tàu biển và giấy chứng nhận đã nộp lệ phí trước bạ.

+ Khi tiến hành đăng ký tàu cá đóng mới tại Việt nam đ di chuyển về nơi đăng ký chính thức.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT, ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Qui định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP, ngày 15/12/2010 của Chính phủ;

+ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS, ngày 03/4/2006 của Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc ban hành Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên.

+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC, ngày 15/5/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính quy định chế đ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

 

Phụ lục số 8

Tờ khai đ nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

................, ngày....... tháng...... năm........

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ TÀU CÁ TẠM THỜI

Kính gửi: ..........................................................................................

Họ tên người đứng khai:..........................................................................................

Thường trú tại: .....................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:........................................................................................

Đ nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời với nội dung sau:

1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:

Tên tàu: ..................................................; Công dụng.............................................

Năm, nơi đóng: .......................................................................................................

Cảng (Bến đậu) đăng ký: .........................................................................................

Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m: ................................ ; Chiều chìm d,m:.......

Vật liệu vỏ: ............................................. ; Tổng dung tích: ...................................

Sức chở tối đa, tấn: ................................Số thuyền viên,người...............................

Nghề chính: ..............................................Nghề kiêm:.............................................

Vùng hoạt động:......................................................................................................

Máy chính:

TT

Ký hiệu máy

Số máy

Công suất định mức, sức ngựa

Vòng quay định mức, v/ph

Ghi chú

No 1

 

 

 

 

 

No 2

 

 

 

 

 

No 3

 

 

 

 

 

2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần cùa từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Chứng minh nhân dân

Gía trị cổ phần

01

 

 

 

 

02

 

 

 

 

03

 

 

 

 

04

 

 

 

 

05

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.

 

 

ĐẠI ĐIỆN CHỦ TÀU

(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

 

6. Kiểm tra, cấp Giấy Chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đ hồ sơ, tài liệu có liên quan theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệpPhát triển nông thôn (số 107/2 Phạm Hùng - phường 9 - thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp, để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu chính, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, sau 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, bộ phận tiếp nhận sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc bằng văn bản gửi qua email hoặc đường bưu chính cho người nộp biết.

+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, sau 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, bộ phận tiếp nhận sẽ gửi văn bản qua đường bưu chính thông báo cho người nộp và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long (số 107/2 Phạm Hùng - phường 9 - thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ (nếu gửi hồ sơ qua đường bưu chính thì xuất trình giấy chứng minh nhân dân) và ký vào sổ trả kết quả;

+ Công chức kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ (theo quy định tại Khoản 4, Điều 6, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT, ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn):

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết (theo quy định tại Khoản 4, Điều 6, Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT, ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đ hồ sơ đúng quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Long.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận An toàn kỹ thuật tàu cá.

- Phí, l phí (theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC, ngày 15/5/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính): 40.000 đồng/lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (theo mẫu Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT, ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Qui định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP, ngày 15/12/2010 của Chính phủ;

+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC, ngày 15/5/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính quy định chế đ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

 

PHỤ LỤC SỐ 10

ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU CÁ
(
Ban hành kèm theo Thông tư số 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

................, ngày....... tháng...... năm........

ĐƠN ĐĂNG KÝ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU CÁ

Kính gửi: .............................................................................

Họ tên người đứng khai:.................................................................................................

Thường trú tại: ...........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:...........................................................................................

Đ nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá với nội dung sau:

1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:

Tên tàu: ..................................................; Công dụng...............................................

Năm, nơi đóng: .........................................................................................................

Cảng (Bến đậu) đăng ký: ..........................................................................................

Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m: ................................ ; Chiều chìm d,m:..........

Vật liệu vỏ: ............................................. ; Tổng dung tích: .....................................

Sức chở tối đa, tấn: ................................Số thuyền viên,người................................

Nghề chính: ..............................................Nghề kiêm:.............................................

Vùng hoạt động:......................................................................................................

Máy chính:

TT

Ký hiệu máy

Số máy

Công suất định mức, sức ngựa

Vòng quay định mức, v/ph

Ghi chú

No 1

 

 

 

 

 

No 2

 

 

 

 

 

No 3

 

 

 

 

 

2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần cùa từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Chứng minh nhân dân

Gía trị cổ phần

01

 

 

 

 

02

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.

 

 

ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

 

II. lĩnh vực nông nghiệp.

1. Đăng ký công bố hợp quy thuộc lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đ hồ sơ, tài liệu có liên quan theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệpPhát triển nông thôn (số 107/2 Phạm Hùng - phường 9 - thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).

* Đối với trường hợp nộp trực tiếp, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp, để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ, sau 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, bộ phận tiếp nhận sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc bằng văn bản gửi qua email hoặc đường bưu điện cho người nộp biết.

+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, sau 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, bộ phận tiếp nhận sẽ gửi văn bản qua đường bưu điện thông báo cho người nộp và hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long (số 107/2 Phạm Hùng - phường 9 - thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long), theo các bước sau:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ (nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì xuất trình giấy chứng minh nhân dân) và ký vào sổ trả kết quả;

+ Công chức kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ (theo quy định tại Điều 23, Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT, ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn):

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy:

- Bản công bố hợp quy (theo mẫu Phụ lục 13, Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT);

- Bản sao có chứng thực chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình và môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;

- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịnh vụ, quá trình và môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng).

* Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:

- Bản công bố hợp quy (theo mẫu Phụ lục 13, Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT);

- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịnh vụ, quá trình và môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng);

- Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được chỉ định;

- Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục 14, Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

- Kế hoạch giám sát định kỳ;

- Báo cáo đánh giá hợp quy gồm những nội dung: đối tượng được chứng nhận hợp quy; (số hiệu, tên) tài liệu kỹ thuật sử dụng làm căn cứ để chứng nhận hợp quy; tên và địa chỉ của tổ chức thực hiện đánh giá hợp quy; phương thức đánh giá hợp quy được sử dụng; mô tả quá trình đánh giá hợp quy (lấy mẫu, đánh giá, thời gian đánh giá) và các lý giải cần thiết (ví dụ: lý do lựa chọn phương pháp/phương thức lấy mẫu/đánh giá); kết quả đánh giá (bao gồm cả độ lệch và mức chấp nhận); thông tin bổ sung khác.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời gian giải quyết (theo quy định tại Khoản 2, Điều 24, Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT, ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ đúng quy định;

Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định, trong thời gian 05 ngày làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy.

- Phí, l phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Bản công bố hợp quy (theo mẫu quy định tại Phụ lục 13, Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT);

+ Kế hoạch kiểm soát chất lượng (theo mẫu quy định tại Phụ lục 14, Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT, ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

 

PHỤ LỤC 13

MẪU BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 55 /2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

 

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

 

Số .............

 

Tên tổ chức, cá nhân:........ .............................................................................

 

Địa chỉ:............................................................................................................

 

Điện thoại:......................................Fax:..........................................................

 

E-mail..............................................................................................................

 

CÔNG BỐ :

 

Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,… )

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá hợp quy...):

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 

 

.............., ngày......tháng........năm..........

Đại diện Tổ chức, cá nhân

(Ký tên, chức vụ, đóng đấu)

 

 

 

PHỤ LỤC 14

MẪU KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 55 /2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường:....................................................

Các quá trình sản xuất cụ thể

Kế hoạch kiểm soát chất lượng

Các chỉ tiêu kiểm soát

Quy định kỹ thuật

Tần suất lấy mẫu/cỡ mẫu

Thiết bị thử nghiệm/kiểm tra

Phương pháp thử/kiểm tra

Biểu ghi chép

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............., ngày....... tháng ........ năm .....

Đại diện doanh nghiệp

(ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 241/QĐ-UBND, ngày 25/01/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH VĨNH LONG

TT

Tên thủ tục hành chính

Công bố tại Quyết định

Lý do thay thế

Nội dung thay thế

1

Cấp giấy phép khai thác thủy sản

Quyết định số 1941/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009

Căn cứ Nghị định 53/2012/NĐ-CP, ngày 20/6/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

- Thành phần hồ sơ: Các giấy tờ trước đây photo có công chứng nay không công chứng.

- Thời gian giải quyết: rút ngắn từ 15 ngày xuống 05 ngày.

2

Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản

Quyết định số 1941/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009

 

Căn cứ Nghị định 53/2012/NĐ-CP, ngày 20/6/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

-Thành phần hồ sơ:

+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá trước đây bản sao có công chứng nay không công chứng;

+ Bỏ bản sao giấy phép đã được cấp.

- Thời gian giải quyết: rút ngắn từ 15 ngày xuống 02 ngày.

3

Đổi và cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Quyết định số 1233/QĐ-UBND, ngày 24/6/2011

Căn cứ Nghị định 53/2012/NĐ-CP, ngày 20/6/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đổi đơn đề nghị cấp lại giấy phép khai thác thủy sản theo phụ lục I, Nghị định số 53/2012/NĐ-CP;

- Thời hạn giải quyết: rút ngắn từ 15 ngày xuống 05 ngày.

4

Cấp giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá

Quyết định số 1941/QĐ-UBND, ngày 20/8/2009

Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT, ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

- Thành phần hồ sơ: bổ sung thêm: đối với tàu cá đóng mới, cải hoán phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh.

 

5

Cấp lại giấy Chứng nhận đăng ký tàu cá

Quyết định số 1233/QĐ-UBND, ngày 24/6/2011

Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT, ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ.

Cách thức thực hiện: Trước đây qui định tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước. Nay bổ sung thêm tiếp nhận hồ sơ theo đường bưu điện.

 

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH VĨNH LONG

1. Cấp giấy phép Khai thác thủy sản:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đ hồ sơ, tài liệu có liên quan theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệpPhát triển nông thôn (số 107/2 Phạm Hùng - phường 9 - thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).

* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đ, ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp, đ người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệpPhát triển nông thôn (số 107/2 Phạm Hùng - phường 9 - thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả;

+ Công chức kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ (theo quy định tại Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 53/2012/NĐ-CP, ngày 20/6/2012 của Chính phủ):

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép khai thác thuỷ sản (theo mẫu);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc Giấy xác nhận đăng ký tàu cá theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Bản sao Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá, đối với loại tàu theo qui định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bản sao Sổ danh bạ thuyền viên, đối với loại tàu theo qui định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bản sao Thuyền trưởng, máy trưởng đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải có văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng;

- Có nghề khai thác và ngư cụ phù hợp với quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết (theo quy định Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 53/2012/NĐ-CP, ngày 20/06/201205 của Chính phủ): 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đ hồ sơ đúng quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép Khai thác thủy sản.

- Phí, l phí (theo quy định tại Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC, ngày 15/5/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính): 40.000 đồng/lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép khai thác thuỷ sản (theo mẫu Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 02/2006/TT-BTS, ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ Sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP, ngày 04/05/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;

+ Nghị định số 53/2012/NĐ-CP, ngày 20/6/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC, ngày 15/5/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

 

Phụ lục 8

(Kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS, ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

............, ngày ........tháng.........năm .......

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN

Kính gửi : .....................................................................................

Tên chủ tàu:..............................................Điện thoại:.................................

Số chứng minh nhân dân:............................................................................

Nơi thường trú: ...........................................................................................

Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản với nội dung đăng ký như sau:

Tên tàu: .........................................; Loại tàu......................................

Số đăng ký tàu: ...................................................................................

Năm, nơi đóng tàu: .............................................................................

Tần số liên lạc của đài tàu(nếu có)..................., ngày cấp.................., nơi cấp.........................................................................................................................

Máy chính:

TT

Ký hiệu máy

Số máy

Công suất định mức

( CV )

Ghi chú

No 1

 

 

 

 

No 2

 

 

 

 

Ngư trường hoạt động................................................................................

Cảng, bến đăng ký cập tàu:........................................................................

Nghề khai thác chính: ....................... .....Nghề phụ:..................................

Tên đối tượng khai thác chính: ..................................................................

Mùa khai thác chính: từ tháng....năm........đến tháng.....năm....................

Mùa khai thác phụ: từ tháng....năm........đến tháng.....năm...... ……….

Kích thứơc mắt lưới ở bộ phận chứa cá 2a, mm: ......................................

Phương pháp bảo quản sản phẩm: .............................................................

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

 

 

Người làm đơn (Chủ tàu )

 

2. Gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đ hồ sơ, tài liệu có liên quan theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệpPhát triển nông thôn (số 107/2 Phạm Hùng - phường 9 - thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).

* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đ, ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp, đ người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệpPhát triển nông thôn (số 107/2 Phạm Hùng - phường 9 - thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả;

+ Công chức kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ (theo quy định tại Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 53/2012/NĐ-CP, ngày 20/6/2012 của Chính phủ):

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận an toàn của tàu cá (bản sao chụp).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết (theo Mục 4, Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ): 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đ hồ sơ đúng quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Gia hạn giấy Phép khai thác thủy sản

- Phí, l phí (theo quy định tại Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC, ngày 15/5/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính): 20.000 đồng/lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép (theo mẫu Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 02/2006/TT-BTS, ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy Sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/05/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;

+ Nghị định số 53/2012/NĐ-CP, ngày 20/6/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC, ngày 15/5/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính quy định chế đ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

 

Phụ lục 9

(Kèm theo Thông tư số 02 /2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

............, ngày ........tháng.........năm .......

ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN

Kính gửi : .....................................................................................

Tên chủ tàu:.................................................Điện thoại:.............................

Nơi thường trú: ..........................................................................................

Số chứng minh nhân dân:..........................................................................

Tần số liên lạc của đài tàu(nếu có)........ ...., ngày cấp........................ ...... ,nơi cấp.................................................................................................................

Giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp mang số:.................., được cấp ngày........tháng..... năm.........; hết thời hạn sử dụng vào ngày........tháng..... năm........

Đ nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản lần thứ.......đ tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động khai thác thủy sản

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đ khai thác thuỷ sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được gia hạn và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

 

 

Đại diện chủ tàu

 

3. Đổi và Cấp lại giấy phép khai thác thuỷ sản.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đ hồ sơ, tài liệu có liên quan theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệpPhát triển nông thôn (số 107/2 Phạm Hùng - phường 9 - thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).

* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đ, ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp, đ người nộp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long (số 107/2 Phạm Hùng - phường 9 - thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại phiếu nhận hồ sơ và ký vào sổ trả kết quả;

+ Công chức kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ (theo quy định tại Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 53/2012/NĐ-CP, ngày 20/6/2012 của Chính phủ):

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đ nghị Cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết (theo quy định tại Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 53/2012/NĐ-CP, ngày 20/6/2012 của Chính phủ): 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đ hồ sơ đúng quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Long.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy sản tỉnh Vĩnh Long.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép khai thác Thủy sản.

- Phí, l phí (theo quy định tại Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC, ngày 15/5/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính):

+ Cấp lại: 20.000 đồng/lần cấp.

+ Đổi giấy phép do thay đổi nội dung: 40.000 đồng/lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đ nghị cấp lại giấy phép khai thác thủy sản (theo mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 53/2012/NĐ-CP, ngày 20/6/2012).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 53/2012/NĐ-CP, ngày 20/6/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

+ Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC, ngày 15/5/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính quy định chế đ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

 

Phụ lục I

ĐƠN Đ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

............, ngày........tháng.........năm…......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN

Kính gửi:...........................................................................

Tên chủ tàu:...................................................Điện thoại:....................................

Nơi thường trú: ...................................................................................................

Số chứng minh nhân dân:....................................................................................

Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có): ..................… Ngày cấp: ..........................

Nơi cấp:...............................................................................................................

Giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp mang số:..........................................

được cấp ngày...............tháng.............năm................; hết thời hạn sử dụng vào

ngày..........tháng........năm........

Giấy phép nêu trên đã bị (nêu rõ lý do đ nghị đổi hoặc cấp lại):......................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Đ nghị cơ quan quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đổi/cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản đ tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt

động khai thác thủy sản.

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đ khai thác thủy sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được đổi/cấp lại và chấp hành đúng các quy định của pháp luật./.

 

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Chủ tàu)

 

4. Cấp giấy xác nhận đăng ký tàu cá.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đ hồ sơ, tài liệu có liên quan theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệpPhát triển nông thôn (số 107/2 Phạm Hùng - phường 9 - thành phố Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long).

* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đ, ra phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp, đ ng