Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 241/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành: 14/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/QĐ-UB

Lào cai, ngày 14 tháng 06 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT - DỰ TOÁN CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN GIẢM NGHÈO TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 21/6/1994;

Căn cứ quyết định số 26/QĐ-UB ngày 22 tháng 01 năm 2002 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án giảm nghèo tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Hiệp định tín dụng phát triển số 3572/VN đã được ký kết giữa Cộng hòa XHCN Việt Nam và Hiệp hội phát triển Quốc tế;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lào Cai, tại văn bản số 320/TTr-KH ngày 03 tháng 6 năm 2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai nhiệm vụ thẩm định Thiết kế kỹ thuật- Dự toán các hạng mục công trình thuộc Dự án Giảm nghèo tỉnh Lào Cai (không phân cấp cho các ngành, huyện, thị xã) được đầu tư bằng nguồn vốn vay của Nsân hàng Thế giới (có quy chế kèm theo) trình UBND tỉnh xem xét phê duvệl.

Điều 2. Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh là cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán thuộc Dự án Giảm nghèo. Cơ cấu tổ thẩm định gồm: Cán bộ thẩm định chuyên nsành thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công nghiệp, Sở Tài chính -Vật giá, Sở Giáo dục, Sở Y tế và Văn phòng UBND tỉnh để thực hiện.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất số lượng cán bộ với các ngành trình UBND tỉnh ra quyết định thực hiện nhiệm vụ.

Kinh phí thẩm định được trích trong nguồn kinh phí đầu tư Dự án Giám nghèo để thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở ngành có liên quan. Giám đốc sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh và Chủ tịch UBND các huvện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Bùi Quang Vinh

 

QUY CHẾ TẠM THỜI

VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT - DỰ TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN GIẢM NGHÈO TỈNH LÀO CAI NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB)
(Kèm theo quyết định số 241/QĐ-UB ngày 14 tháng 6 năm 2002)

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

Thực hiện Quyết định 612/QĐ-TTg ngày 21/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc. Thực hiện Quyết định số 26/QĐ-UB ngày 22/01/2002 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Giảm nghèo tỉnh Lào Cai. UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế tạm thời để thực hiện việc thẩm định Thiết kế kỹ thuật- Dự toán các hạng mục đầu tư thuộc Dự án Giảm nghèo tỉnh Lào Cai.

II- CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:

1- Chức năng của tổ thẩm định:

- Giúp cơ quan quản lý Nhà nước việc quản lý đầu tư xây dựng, thẩm định về thiết kế kỹ thuật - Dự toán các hạng mục công trình đầu tư theo các hợp phần của Dự án Giảm nghèo tỉnh Lào Cai đã được ƯBND tỉnh Lào Cai phê duyệt dự án khả thi tại Quyết định số: 26/QĐ-UB ngày 22/01/2002, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt làm căn cứ để thực hiện các bước tiếp theo của dự án. Trên cơ sở quy định XDCB hiện hành và hướng dẫn thực hiện dự án Giảm nghèo của WB.

2- Nhiệm vụ của tổ thẩm định:

a) Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của hồ sơ nếu có sai sót, yêu cầu các Ban QLDAGN và cơ quan tư vấn chỉnh sửa lại cho đúng quy định.

b) Nội dung công tác thẩm định được thực hiện theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 và nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đầu tư và xây dựng Quyết định số 86/2001/QĐ-UB ngày 26/3/2001. Quyết định số 120/2002/QĐ-UB ngay 02/4/2002 của UBND tỉnh cung các văn bản khác có liên quan của các Bộ ngành TW và của UBND tỉnh quy định về quản lý đầu tư và xây dựng.

c) Phạm vi thẩm định: Thẩm định thiết kế kỹ thuật - Dự toán các hạng mục công trình đầu tư thuộc Dự án Giảm nghèo WB trên phạm vi toàn tỉnh do Ban QLDAGN tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

III- QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ THẨM ĐỊNH:

- Tổ thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng kế hoạch thẩm định Thiết kế - Dự toán các hạng mục công trình DAGN theo hàng tháng và quý.

- Mời chuyên gia thẩm định chuyên ngành của các sở cùng tham gia thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Dự toán.

- Dự thảo tờ trình và quyết định phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

- Hàng quý báo cáo công tác thẩm định về UBND tỉnh.

- Chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng của công tác thẩm định trước Sở Kế hoạch & Đầu tư và UBND tỉnh.

IV. TỔ CHỨC CỦA TỔ THẨM ĐỊNH:

- Tổ thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Dự toán là một bộ phận thường trực tại phòng thẩm định dự án đầu tư thuộc sở Kế hoạch và Đầu tư, dưới sự quản lý chỉ đạo của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giao cho phòng Thẩm định làm tổ trưởng và chịu trách nhiệm quản lý điều hành công việc.

- Số cán bộ thẩm định thường trực là cán bộ kiêm nhiệm của phòng Thẩm định.

- Việc thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Dự toán những hạng mục công trình thuộc ngành nào thì tổ thẩm định báo cáo lãnh đạo sở mời chuyên gia của ngành đó tham gia.

- Nếu theo yêu cầu của công tác, trường hợp cần thiết tổ thẩm định được huy động chuyên gia làm việc thêm giờ và ngoài giờ và được thanh toán theo chế độ quy định.

- Kinh phí hoạt động được trích trong nguồn kinh phí của Dự án Giảm nghèo tỉnh Lào Cai theo quy định hiện hành.

V- ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH:

- Sở Kế hoạch & Đầu tư chủ trì phối họp với các ngành liên quan hướng dẫn công tác thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Dự toán, các hạng mục được đầu tư thuộc DAGN.

- Giám đốc các sở quản lý chuyên ngành có trách nhiệm chỉ đạo và cử các cán bộ chuyên môn của ngành mình, có năng lực và kinh nghiệm công tác đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thẩm định được giao với trách nhiệm cao, không được làm ảnh hưởng đến công tác chung của tổ.

- Quy chế này được thực hiện từ ngày 14 tháng 6 năm 2002.

- Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị các sở, ngành tổng họp ý kiến gửi về sở Kế hoạch & Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 241/QĐ-UBND ngày 14/06/2002 Quy định tạm thời thẩm định thiết kế kỹ thuật - Dự toán các công trình thuộc dự án giảm nghèo tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.996

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7