Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2408/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2020

Số hiệu: 2408/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 12/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2408/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2013-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg , ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa tại tờ trình số 437/TTr-STTTT ngày 13/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2020”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2013-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2408/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Căn cứ nội dung Chương trình hành động và danh mục các nhóm nhiệm vụ, Đề án được ban hành kèm theo Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020, UBND tỉnh ban hành “Kế hoạch phát triển công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020” gồm các nội sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

- Mục đích của hoạt động thông tin đối ngoại nhằm đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự quản lý và điều hành thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương về công tác thông tin đối ngoại; tạo cơ sở để các cấp, các ngành, các đoàn thể, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống Chính quyền, tạo dựng hình ảnh, vị thế của tỉnh Thanh Hóa ở trong nước và quốc tế.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Thông tin đối ngoại; tạo sự thống nhất, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu.

- Trong hoạt động thông tin đối ngoại cần bám sát những thông tin chính thống, tuyên truyền đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm; chủ động trong việc định hướng dư luận chính xác, kịp thời; kết hợp giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; giữa thông tin đối ngoại với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa đối ngoại; đối ngoại nhân dân nhằm mở rộng hợp tác quốc tế trên tinh thần có lợi, đảm bảo lợi ích quốc gia. Bảo đảm tính chủ động trong thông tin, lấy mặt tích cực làm chủ đạo trong thông tin trên báo chí.

- Hàng năm các Sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng được Kế hoạch hành động cụ thể về công tác thông tin đối ngoại để triển khai tổ chức thực hiện tại địa phương và đơn vị.

- Cơ bản đến năm 2016, 100% các Sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố có cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại.

- Hàng năm, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại ở các Sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị, các huyện thị xã, thành phố được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về thông tin đối ngoại.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung.

- Thông tin về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại đối với cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh nhận thức đầy đủ về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng về công tác đối ngoại, vai trò và vị trí của công tác đối ngoại với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh trong tình hình hiện nay; tuyên truyền giữ gìn, đảm bảo an ninh biên giới, ổn định an ninh trật tự trên các khu vực cửa khẩu;

-  Triển khai Kế hoạch phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020 và Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại hàng năm trên địa bàn tỉnh.

- Bố trí cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại ở các cơ quan đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố.

- Xây dựng và ban hành Quy chế và các văn bản hướng dẫn triển khai  công tác thông tin đối ngoại.

- Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại;

- Biên soạn tài liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại;

- Tổ chức quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, các tiềm năng thế mạnh của Thanh Hóa đến với bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài trên các chuyên trang thông tin điện tử của tỉnh và các mạng thông tin hoạt động hợp pháp, phù hợp và hiệu quả. Thông qua các hoạt động thông tin đối ngoại, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Thanh Hóa ra nước ngoài;

- Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí và phóng viên nước ngoài đến thực hiện phóng sự đưa tin về hình ảnh quê hương và con người xứ Thanh theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo và vùng biên giới lãnh thổ.

- Hàng năm, tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch phát triển công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

2. Kinh phí thực hiện:

- Bố trí từ nguồn ngân sách hỗ trợ của Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn lực xã hội khác theo quy định của luật ngân sách và pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì tham mưu xây dựng, đăng ký các hoạt động thông tin đối ngoại hàng năm trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp.

- Tham mưu xây dựng các văn bản quản lý Nhà nước về Thông tin đối ngoại và các văn bản hướng dẫn liên quan đáp ứng yêu cầu cho công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.

- Tổng hợp Kế hoạch thông tin đối ngoại hằng năm của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và kết quả thực hiện kế hoạch của các đơn vị báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Xây dựng Kế hoạch thông tin đối ngoại hằng năm trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Hướng dẫn, đôn đốc, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển thông tin đối ngoại theo danh mục đã được phê duyệt.

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

2. Giao Sở Nội vụ:

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh về công tác cán bộ thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

3. Giao Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đấu mối với các Bộ, ngành Trung ương liên quan, đề xuất bổ sung kinh phí thực hiện các nội dung của đề án.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành, đơn vị liên quan hàng năm tham mưu, đề xuất việc bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.

4. Giao Sở Ngoại vụ.

Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, các tiềm năng thế mạnh của Thanh Hóa đến với bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài bằng các hình thức phù hợp với thực tiễn, đạt hiệu quả cao; khảo sát, đánh giá, dự báo tình hình trong nước, trong tỉnh phục vụ cho công tác thông tin đối ngoại; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí và phóng viên nước ngoài thông tin về Thanh Hóa.

5. Giao Sở Công thương; Trung tâm Xúc tiến ĐTTM và Du lịch tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Tổ chức và tham gia các cuộc triển lãm và hội chợ thương mại quốc tế, thông qua đó để giới thiệu quảng bá, tiềm năng, thế mạnh và phát triển dịch vụ của các doanh nghiệp trong tỉnh ra nước ngoài.

6. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của tỉnh thông qua các lễ hội, các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc mang đậm dấu ấn về quê hương và con người xứ Thanh và các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác quốc tế.

7. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Xây dựng chuyên mục thông tin đối ngoại để giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; truyền thống và những nét văn hóa đặc sắc của các địa phương phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam và các Đài Phát thanh - Truyền hình trong nước để phát sóng.

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị tham gia chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

9. Các Sở, ban, ngành, cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan báo chí, xuất bản của tỉnh căn cứ nội dung Kế hoạch phát triển thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2020 và Danh mục các nhóm nhiệm vụ về công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh (gửi danh mục kèm theo Kế hoạch này) xây dựng Kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình để triển khai và thực hiện./.

 

DANH MỤC

CÁC NHÓM NHIỆM VỤ VÀ ĐỀ ÁN THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI GIAI ĐOẠN 2013-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2408/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

TÊN NHÓM NHIỆM VỤ VÀ ĐỀ ÁN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

I

Xây dựng và ban hành các văn bản, cơ chế chính sách về thông tin đối ngoại

 

 

 

1

Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá và dự báo tình hình trong tỉnh, các nước quan hệ hữu nghị, hợp tác phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

Sở Ngoại vụ

Các Sở, ban, ngành, liên quan

Hằngnăm

2

Kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, các đề án, Kế hoạch thông tin đối ngoại của các Sở, ngành, địa phương

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hằng năm

II

Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại; biên soạn tài liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại

 

 

 

1

Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại

Sở Thông tin và truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao

Hằng năm

2

Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu phục vụ công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại

Sở Thông tin và truyền thông

Các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, T.phố

Hằng năm

III

Hoạt động quảng bá, giới thiệu hình ảnh Thanh Hóa

 

 

 

1

Phát hành ấn phẩm phục vụ thông tin đối ngoại và quảng bá hình ảnh Thanh Hóa ra các tỉnh và nước ngoài

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ và các ngành liên quan

2014 - 2020

2

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng và các sự kiện đối ngoại lớn

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Ngoại vụ,

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và các Sở, ngành liên quan, các cơ quan báo chí, xuất bản

Hằng năm

3

Tổ chức các sự kiện xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Thanh Hóa ra nước ngoài

Trung tâm Xúc tiến ĐTTM và DL tỉnh; Sở Công thương

Các đơn vị, tổ chức liên quan

Hàng năm

4

Quảng bá hình ảnh, tiềm năng địa phương thông qua hoạt động du lịch, lễ hội văn hóa đặc sắc ở địa phương và các hoạt động giao lưu văn hóa với tỉnh bạn, nước bạn.

Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch.

Các đơn vị liên quan, các huyện, thị xã, thành phố,

Hằng năm

5

Xây dựng các chương trình truyền hình giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, các nét văn hóa đặc sắc của các địa phương.

Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh

Các ngành có liên quan

Hằng năm

6

Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; công tác phân giới, cắm mốc.

Sở Tài nguyên và MT, Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Ngoại vụ

Các cơ quan báo chí, các đơn vị liên quan

Hằng năm

7

Xây dựng cụm thông tin tại khu vực cửa khẩu biên giới phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại

Sở Thông tin và Truyền thông

Các đơn vị liên quan

2014 - 2016

IV

Bố trí cán bộ, kiện toàn bộ máy thực hiện công tác thông tin đối ngoại.

 

 

 

 

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, Thành phố bố trí cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại.

Sở Nội vụ

Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan

2014-2016

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2408/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.818
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41