Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2407/QĐ-UBND năm 2013 thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 2407/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 13/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2407/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

n c Luật T chc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định s 6066/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kin toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố HChí Minh;

Căn cứ Quyết định s 2485/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch y ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế hoạt động ca Ban Chỉ đo Cải cách hành chính thành phố;

Xét đề nghị ca Giám đốc Sở Nội vụ tại T trình s 286/TTr-SNV ngày 25 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thay đi thành viên Ban chỉ đạo Ci cách hành chính thành phố, như sau:

1. Ông Ha Ngc Thuận, y viên Ban Thường vụ Thành y, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, thay ông Lê Minh Trí, chuyn công tác khác.

2. Ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố, thay ông Đng Công Luận đã nghỉ hưu.

Các thành viên khác của Ban Chỉ đạo Ci cách hành chính giữ nguyên theo Quyết định s 6066/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn Ban Chỉ đạo Ci cách hành chính thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định s 3033/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch y ban nhân dân thành phố về thay đổi b sung thành viên Ban chỉ đạo Ci cách hành chính thành phố Quyết định s 5617/QĐ- UBND ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về thay đổi thành viên Ban chỉ đo Ci cách hành chính thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc S Nội vụ, Thủ trưởng các s - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, và các thành viên Ban Chỉ đạo Ci cách hành chính thành phố các Ông có tên tại Điu 1 chịu trách nhim thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhn:
- NĐiều 3;
- Thường trực Thành y;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- y ban MTTQ VN TP và các Đoàn thể;
- Văn phòng Thành y và các Ban Thành y;
- Các Ban HĐND thành phố;
- Sở Nội vụ (3b);
- VPUB: Các PVP; các Png CV;
- Lưu: VT, (VX/Nh) D.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2407/QĐ-UBND năm 2013 thay đổi thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.912
DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60