Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 240/QĐ-BVHTTDL năm 2017 về giao nhiệm vụ thực hiện nội dung do Thủ tướng Chính phủ giao tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 240/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 25/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 240/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO TẠI KỲ HỌP THỨ HAI QUỐC HỘI KHÓA XIV

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 303/VPCP-KGVX ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai các nội dung do Thủ tướng Chính phủ giao tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại Công văn số 303/VPCP-KGVX ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ1, cụ thể như sau:

1. Tổng cục Thể dục thể thao: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương quan tâm phát triển thể dục thể thao, bồi dưỡng tài năng trẻ.

2. Tổng cục Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương tập trung phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; xây dựng cộng đồng văn minh làm du lịch; xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia và cấp vùng; phát triển nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của khách du lịch và bối cảnh hội nhập quốc tế, chú trọng thực hiện thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch.

- Tập trung đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.

- Đxuất chính sách ưu đãi thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch.

3. Cục Di sản văn hóa: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương chú trọng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị, di sản văn hóa dân tộc.

4. Cục Văn hóa cơ sở:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập xây dựng, hoàn thiện các văn bản, đề án đã được giao góp phần ngăn chặn suy thoái đạo đức; tăng cường quản lý nhà nước về lễ hội.

- Phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và trong xây dựng nông thôn mới.

5. Cục Hợp tác quốc tế: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động hợp tác và giao lưu quốc tế, quảng bá văn hóa Việt Nam và tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định; định kỳ báo cáo Bộ trưởng tiến độ và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 13/4/2017.

Giao Văn phòng Bộ tổ chức theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ lên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu của Văn phòng Chính phủ theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP(THTT), HM(15).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 240/QĐ-BVHTTDL năm 2017 về giao nhiệm vụ thực hiện nội dung do Thủ tướng Chính phủ giao tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


537

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251