Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2019

Số hiệu: 24/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 13/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 13 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ CÁC DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2019 (Có các Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT. T
nh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học và Công báo;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH LAI CHÂU HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 24/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lc

1.

Nghị quyết

38/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016

Thông qua Đề án về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020

Khoản 3, Mục IV, Điu 1 của số 38/2016/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đề án về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019

02/8/2019

2.

Nghị quyết

61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016

Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn ngân sách địa phương

Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Được sửa đổi bi Nghị quyết s 20/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019

02/8/2019

3

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014

Ban hành Quy định thực hiện nếp sng văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Khoản 6, Điều 5; Đim đ, Đim h, Điểm g, Khoản 2, Điều 9; Khoản 2, Điều 22; Khoản 4, Điều 5; Điều 7 Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định s 15/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Được sửa đổi, bãi b bi Quyết đnh số 22/2019/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu

01/10/2019

4.

Quyết định

12/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

Khoản 2, Khoản 3, Điểm d, Khon 4 Điu 3; Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND tnh Lai Châu

Được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định 05/2019/QĐ-UBND ngày 15/4/2019 của UBND tỉnh Lai Châu

26/4/2019

5.

Quyết định

17/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

Đim a, Khoản 2, Điu 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ca Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh Lai Châu

Được sửa đổi bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh Lai Châu

01/8/2019

6.

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

Đim k, Khoản 12, Điu 2; Khoản 2, Khoản 3, Điều 3; Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh Lai Châu

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 28/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu

08/11/2019

7.

Quyết định

28/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016

Ban hành Quy định thực hiện các chế độ, chính sách về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020

Khoản 3 Điều 2; Khoản 3 Điều 3 của Quy định thực hiện các chế độ, chính sách về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND tnh Lai Châu

25/9/2019

8.

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tnh Lai Châu

Điểm k, Khoản 16, Điều 2; Khoản 2, Điều 3; Khoản 3, Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của SVăn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh

Được sửa đổi bởi Quyết đnh số 28/2019/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh Lai Châu

01/10/2019

9.

Quyết định

58/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Y tế thuộc y ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Đim b, Khoản 4, Điều 4; Điểm đ, Khoản 1 các Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10 của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đi với cấp Trưởng, Phó các tchức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế, Trưởng phòng, Phó trưng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Lai Châu

Được sa đổi bổ sung bởi Quyết định 04/2019/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh Lai Châu

08/3/2019

10.

Quyết định

72/2017/QĐ-UBND ngày 11/12/2017

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu

Bãi bỏ Khoản 6, Khoản 10 Điều 2 của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tchức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 ca UBND tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tnh Lai Châu

30/9/2019

11.

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Khoản 1, Khoản 5 Điều 5; Khoản 1, Khoản 4 Điều 6; Khoản 1 Điều 7; Khoản 1 Điều 8; Khoản 1, Khoản 5 Điều 9; Khoản 1, Khoản 4 Điều 10 của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưng phòng Tài nguyên và Môi trường và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Được sửa đổi bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh Lai Châu

10/6/2019

12.

Quyết định

22/2018/QĐ-UBND ngày 10/5/2018

Ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đt hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Khoản 1 Điu 7; Điều 11; Khoản 2 Điều 16; Khoản 2 Điều 18 của Quy định đấu giá quyền sdụng đất để giao đất có thu tiền sdụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10/5/2018

Được sửa đổi bởi Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh Lai Châu

15/9/2019

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND VÀ UBND TỈNH LAI CHÂU HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 24/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày, tháng năm hết hiệu lực

1.

Nghị quyết

90/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007

Thông qua đề án đẩy mạnh xây dựng, nâng cao hiệu quả và chất lượng đời sống văn hóa cơ sở trong giai đoạn tới

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 49/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh

01/01/2020

2.

Nghị quyết

172/2010/NQ-HĐND ngày 17/5/2010

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; đối tượng khách trong nước được mời cơm, đối với từng loại hình cơ quan thuộc tỉnh, hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 ca HĐND tnh

02/8/2019

3.

Nghị quyết

187/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 172/2010/NQ-HĐND ngày 17/5/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; đối tượng khách trong nước được mời cơm, đối với từng loại hình cơ quan thuộc tỉnh, hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Bthay thế bởi Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 ca HĐND tỉnh

02/8/2019

4.

Nghị quyết

49/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu ththao và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bi Nghị quyết s10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 ca HĐND tỉnh

02/8/2019

5.

Nghị quyết

53/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

Quy định định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyn tp, bồi dưỡng biểu diễn của đội tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Bị bãi bỏ bi Nghị quyết s 24/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 ca HĐND tnh

02/8/2019

6.

Nghị quyết

78/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

Quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bbãi bỏ bởi Nghquyết s 48/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh

01/01/2020

7.

Nghị quyết

120/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bi Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 ca HĐND tỉnh

02/8/2019

8.

Nghị quyết

16/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ skhám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 47/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh

01/01/2020

9.

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/201

Ban hành quy định chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, chi tiêu các cuộc hội nghị, hội thảo quc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tnh Lai Châu.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 36/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh

30/10/2019

10.

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND ngày 15/9/2011

Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 36/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh

30/10/2019

11.

Quyết định

31/2011/QĐ-UBND ngày 09/11/2011

Ban hành Quy định tạm thời một số quy định cụ thể thực hiện dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bi Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 ca UBND tỉnh

15/6/2019

12.

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND ngày 03/4/2012

Về hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND tỉnh

21/10/2019

13.

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012

Ban hành Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đu thể thao và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh

25/9/2019

14.

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012

Quy định về định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn của Đội Tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tnh

01/10/2019

15.

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013

Ban hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu và

Bị bãi bỏ bởi Quyết định s31/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh

30/9/2019

16.

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu và

Bị thay thế bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh

26/9/2019

17.

Quyết định

38/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Ban hành Quy chế thực hiện thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tnh

05/6/2019

18.

Quyết định

36/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014

Ban hành Quy chế quản lý, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của các nhà máy thủy điện sử dụng nước từ lưu vực của tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tnh

15/11/2019

19.

Quyết định

46/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

Ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bbãi bỏ bởi Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tnh

07/10/2019

20.

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND ngày 19/01/2015

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của UBND tỉnh Ban hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh

30/9/2019

21.

Quyết định

06/2015/QĐ-UBND ngày 10/4/2015

Ban hành Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 ca UBND tỉnh

16/8/2019

22.

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015

Ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bbãi bỏ bởi Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh

22/12/2019

23.

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015

Ban hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh

05/6/2019

24.

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015

Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh

10/10/2019

25.

Quyết định

21/2015/QĐ-UBND ngày 09/9/2015

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một ca, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị bãi bỏ bởi Quyết đnh số 40/2019/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh

08/11/2019

26.

Quyết định

03/2016/QĐ-UBND ngày 15/02/2016

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 4, Chương 2 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định s 17/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 ca UBND tỉnh

26/9/2019

27.

Quyết định

06/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu t chc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bi Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh

15/7/2019

28.

Quyết định

09/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016

Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu

B thay thế bởi Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh

30/9/2019

29.

Quyết định

16/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016

Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tnh

01/4/2019

30.

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu và số của Sa đổi, bổ sung Điu 2 Quyết định s 02/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017.

Bị thay thế bởi Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh

01/3/2019

31.

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017

Sửa đổi, bsung Điều 2 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017.

Bị thay thế bi Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh

01/3/2019

32.

Quyết định

47/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017

Ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đnghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bị thay thế bởi Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh

09/9/2019

33.

Quyết định

39/2018/QĐ-UBND ngày 10/12/2018

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Quy định tại văn bản

31/12/2019

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


132
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.89