Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Số hiệu: 24/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Nguyễn Bốn
Ngày ban hành: 18/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2018/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 18 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông về công tác tôn giáo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 441/TTr-SNV ngày 28 tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 11 năm 2018 và thay thế Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Ban Đảng của Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Xây dựng, VH, TT&DL, TN&MT;
- Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, BCH Quân sự tỉnh;
- Báo Đắk Nông, Đài PT&TH Đắk Nông;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Lưu: VT, KGVX (120b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Các nội dung về công tác quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh chưa quy định trong Quy chế này thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị có liên quan (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị liên quan) trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác phối hợp về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định hoặc được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền.

2. Trong công tác phối hợp giải quyết các nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo phải bảo đảm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chế độ bảo mật về hồ sơ tài liệu và các thông tin có liên quan.

3. Trong quá trình phối hợp cần xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp để quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tránh chồng chéo, trùng lặp.

Chương II

NỘI DUNG, HÌNH THỨC PHỐI HỢP

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp tuyên truyền và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đến cán bộ, công chức, viên chức, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và quần chúng nhân dân; mở các lớp, hội nghị để tuyên truyền, vận động chức sắc, nhà tu hành, người có uy tín, đồng bào theo các tôn giáo tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ngăn chặn, đấu tranh với mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước, gây bất ổn tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

2. Xem xét các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Điều 5. Hình thức phối hợp

1. Lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Tổ chức cuộc họp.

3. Tổ chức hội nghị, hội thảo, mở các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản pháp luật có liên quan.

4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Điều 6. Trách nhiệm chung

1. Các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự; phối hợp tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết kịp thời nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng theo đúng quy định của pháp luật.

2. Cơ quan chủ trì trước khi tổ chức họp phải gửi tài liệu cho các cơ quan, đơn vị được mời họp ít nhất trước 03 ngày làm việc. Các cơ quan, đơn vị được mời tham dự họp có trách nhiệm cử lãnh đạo tham gia, đồng thời trong cuộc họp nêu được chính kiến của cơ quan, đơn vị mình. Trường hợp ủy quyền cho cán bộ, công chức cấp dưới tham gia cuộc họp thì phải chịu trách nhiệm về nội dung thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý.

3. Đối với những nội dung phối hợp lấy ý kiến bằng văn bản, cơ quan chủ trì kịp thời gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện theo đúng thời gian quy định của pháp luật. Ý kiến các cơ quan, đơn vị phải nêu rõ thống nhất hoặc không thống nhất, trường hợp không thống nhất phải nêu rõ lý do và gửi đến cơ quan chủ trì theo đúng thời gian đề nghị. Nếu quá thời hạn mà các cơ quan, đơn vị không có ý kiến thì được xem là đồng ý và phải chịu trách nhiệm về nội dung công việc được đề nghị phối hợp. Nếu có ý kiến chưa đồng thuận giữa các cơ quan, đơn vị thì cơ quan chủ trì tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Sở Nội vụ

a) Thực hiện chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo các cấp; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo; vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; theo dõi tình hình, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết những vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xem xét các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh.

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, ban hành các quyết định, chỉ thị, đề án, kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; chỉ đạo, điều hành và giải quyết các nội dung liên quan đến hoạt động của tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình tôn giáo theo quy định của pháp luật về xây dựng.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, thống nhất về diện tích đất giao cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thực hiện chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giải quyết việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo giai đoạn và từng năm cho mục đích tôn giáo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm quỹ đất cho việc giải quyết các nhu cầu tôn giáo.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo), Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai của các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo quy định.

c) Căn cứ vào chính sách tôn giáo của Nhà nước và quỹ đất của địa phương, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định giao đất cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, xem xét giao thêm đất đối với các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và các vấn đề liên quan đến nhà, đất tôn giáo.

d) Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giao đất, cấp Giấy CNQSD đất cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm gửi đến Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo), Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã để phối hợp quản lý. Định kỳ trước ngày 30 tháng 5 và ngày 15 tháng 11 hằng năm có báo cáo về kết quả giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc giải quyết các sai phạm trong sử dụng đất của các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

3. Sở Xây dựng

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn trình tự đầu tư xây dựng, thẩm định và cấp giấy phép xây dựng liên quan đến việc xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo và di dời công trình đối với công trình tôn giáo theo quy định pháp luật hoặc sau khi có ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo), Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về xây dựng, sử dụng cơ sở tôn giáo của các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo quy định.

c) Có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về quy mô, diện tích xây dựng công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo; về quy hoạch xây dựng tại các khu vực đất có liên quan đến việc xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo và những vấn đề khác liên quan đến xây dựng.

d) Sau khi cấp Giấy phép xây dựng cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi đến Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo), Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã để phối hợp quản lý. Định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hằng năm có báo cáo công tác cấp Giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và giải quyết các sai phạm trong xây dựng cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

4. Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các lễ hội tín ngưỡng; quản lý, hướng dẫn các hoạt động văn hóa, văn nghệ của các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. Tiếp nhận và thông báo quảng cáo theo thẩm quyền đối với hồ sơ đăng ký quảng cáo ngoài trời liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định pháp luật.

b) Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chức sắc, chức việc, nhà tu hành và quần chúng tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt các nội dung về tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố; các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

c) Có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những vấn đề liên quan đến văn hóa, thuần phong mỹ tục và hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động in ấn, xuất bản, phổ biến, xuất nhập khẩu văn hóa phẩm có nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

b) Định hướng cho các cơ quan Báo, Đài trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Phê phán, đấu tranh các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động vi phạm pháp luật.

6. Công an tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tổ chức hoạt động vi phạm pháp luật; điều tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; chủ động tham mưu giải quyết các vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo phức tạp, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm an ninh trật tự đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

b) Có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những vấn đề liên quan đến việc giải quyết các nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo. Chủ động phối hợp và thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo với các cơ quan, đơn vị liên quan để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu lập kế hoạch chỉ đạo thực hiện xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong vùng tôn giáo.

b) Có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các trường hợp đất đai, xây dựng các công trình tín ngưỡng, tôn giáo tại các khu vực có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng cho đội ngũ chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo.

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các trường hợp đất đai, thành lập tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tại khu vực biên giới. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân khu vực biên giới chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh và kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới.

9. Sở Ngoại vụ

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết đối với việc sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; tổ chức, cá nhân nước ngoài đến địa bàn tỉnh hoạt động tôn giáo, hoạt động từ thiện liên quan đến tôn giáo.

Điều 8. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

a) Tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng và chăm lo đến đội ngũ người có uy tín là chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo.

b) Kịp thời phản ánh các ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân về các vấn đề có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phối hợp với chính quyền trong việc giải quyết các vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo.

c) Tham gia xây dựng, giám sát và phản biện xã hội việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Phối hợp, hỗ trợ và khuyến khích các tôn giáo tích cực tham gia vận động, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh; nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi tín đồ tôn giáo trong việc giữ gìn, bảo vệ, phát huy những giá trị đạo đức văn hóa trong xã hội.

d) Trả lời bằng văn bản về các trường hợp thành lập tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; thành viên tham gia lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và những vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Thường trực Tỉnh Ủy ban hành các chủ trương, chính sách để lãnh đạo, chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo; phối hợp với các quan, đơn vị tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

b) Trả lời bằng văn bản về các trường hợp thành lập tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và các thành viên tham gia lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và những vấn đề khác liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

1. Thực hiện quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; giải quyết hoặc tham mưu giải quyết các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, xử lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật trên địa bàn, trường hợp vượt quá thẩm quyền thì đề xuất, kiến nghị biện pháp cụ thể cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác tín ngưỡng, tôn giáo của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân cấp xã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương theo quy định pháp luật.

3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất nhu cầu sử dụng đất, diện tích đất giao cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi ban hành quyết định thu hồi đất của hộ gia đình cá nhân hiến tặng cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

4. Xem xét, giải quyết đối với việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình phụ trợ thuộc cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo theo quy định của pháp luật về xây dựng.

5. Có trách nhiệm trả lời bằng văn bản bảo đảm nội dung, thời gian quy định khi các cơ quan, đơn vị liên quan đề nghị cho ý kiến đối với việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và cung cấp tọa độ khép góc (VN-200, múi chiếu 108°30’) vị trí dự kiến đặt trụ sở tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được Giáo hội các tôn giáo đề nghị xem xét, thành lập. Xây dựng, cơi nới cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và các vấn đề liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Căn cứ Quy chế này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động chỉ đạo tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ).

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế này; định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.239

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.249.155