Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 24/2005/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Hoàng Văn Phong
Ngày ban hành: 28/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/2005/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ TRỰC THUỘC TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 140/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Hợp tác quốc tế trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo l­ường Chất lư­ợng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Trưởng Ban Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- LưuVP, TCCB.

BỘ TRƯ­ỞNG 
Hoàng Văn Phong


QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BKHCN ngày28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

Chương 1:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Ban Hợp tác quốc tế là tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có chức năng giúp Tổng cục trưởng thực hiện quản lý công tác hợp tác quốc tế của Tổng cục.

Điều 2. Ban Hợp tác quốc tế có những nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Xây dựng phương hướng và các chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng.

2. Tổ chức tham gia hợp tác với các tổ chức trong khu vực và quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

3. Hỗ trợ hoặc phối hợp với các đơn vị trong Tổng cục xây dựng chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Thực hiện việc quản lý, theo dõi, đôn đốc việc triển khai các chương trình, dự án hợp tác của Tổng cục với các đối tác nước ngoài.

4. Quản lý, theo dõi quan hệ hợp tác của Tổng cục đối với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đóng niên liễm đối với các tổ chức quốc tế mà Tổng cục là thành viên.

5. Xây dựng kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế của Tổng cục và tổ chức thực hiện sau khi kế hoạch được duyệt.

6. Nghiên cứu, soạn thảo các văn bản có liên quan đến công tác quản lý hoạt động quan hệ quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

7. Tham gia xây dựng và triển khai các đề án hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.

8. Quản lý công chức, hồ sơ, tài liệu, tài sản của Ban theo quy định của Tổng cục.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Chương 2:

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 3. Ban Hợp tác quốc tế được tổ chức làm việc theo chế độ chuyên viên kết hợp với chế độ thủ trưởng. Lãnh đạo Ban gồm có Trưởng ban và một số Phó trưởng ban.

Tr­ưởng Ban Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm tr­ước Tổng cục trưởng và tr­ước pháp luật về toàn bộ tổ chức và hoạt động của Ban.

Phó trư­ởng Ban thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và giúp Trưởng Ban phụ trách về một hoặc một số mặt công tác theo phân công của Tr­ưởng ban, chịu trách nhiệm trư­ớc Trư­ởng ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Công chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn do Tr­ưởng ban phân công và chịu trách nhiệm tr­ước Tr­ưởng ban về việc thực hiện những nhiệm vụ đó.

Trong trường hợp vắng mặt, Trưởng ban ủy quyền cho một Phó trưởng ban điều hành hoạt động của Ban và chịu trách nhiệm về các quyết định của Phó trưởng ban được ủy quyền.

Điều 4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Lãnh đạo Ban thực hiện theo quy định của Nhà nước, của Bộ Khoa học và Công nghệ và của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Chương 3:

QUAN HỆ CÔNG TÁC  

Điều 5. Trưởng Ban Hợp tác quốc tế điều hành mọi hoạt động của Ban trên cơ sở Quy chế này và quy chế làm việc của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 6. Trưởng Ban Hợp tác quốc tế thực hiện chế độ làm việc, quan hệ công tác với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo quy chế làm việc của Tổng cục và các quy định khác của Tổng cục trưởng.

Điều 7. Ban Hợp tác quốc tế có trách nhiệm cộng tác chặt chẽ với các tổ chức giúp việc Tổng cục trưởng, các đơn vị liên quan để thực hiện các nhiệm vụ của Ban.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Trưởng Ban Hợp tác quốc tế phối hợp với Trưởng Ban Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện Quy chế này theo sự chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 9. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định. /.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2005/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2005 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Hợp tác quốc tế trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.305

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!