Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/2000/QĐ-UB phân công nhiệm vụ và thay đổi một số thành viên của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 24/2000/QĐ-UB-VX Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 15/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/2000/QĐ-UB-VX

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ THAY ĐỔI MỘT SỐ THÀNH VIÊN CỦA BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Nghị định số 168/HĐBT ngày 19 tháng 5 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định về tổ chức, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão các cấp và các ngành;
Căn cứ Chỉ thị số 06/2000/CT-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2000;
Căn cứ Quyết định số 3601/QĐ-UB-NN ngày 21 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về thay đổi, bổ sung một số thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố;
Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố tại Tờ trình số 11/TTr-PCLB ngày 17 tháng 4 năm 2000, để Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố hoạt động có hiệu quả và thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thay đổi một số thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố như sau:

1- Ông Đỗ Quang Trung, Phó Tham mưu Trưởng Tác chiến, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm Phó Ban Thường trực (phụ trách công tác tìm kiếm cứu nạn trên không, trên biển của thành phố) thay ông Dương Văn Rã;

2- Ông Bùi Ngọc Thung, Phó Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố làm Phó Ban Thường trực thay bà Nguyễn Thị Thanh Hà;

3- Ông Võ Tấn Cảnh, Trưởng phòng Hành chánh quản trị Sở Y tế thành phố làm Ủy viên thay ông Nguyễn Chí Hùng;

4- Ông Trần Đình Cử, Cục Phó Cục Thuế thành phố làm Ủy viên thay ông Phan Nhân Luân;

Toàn bộ danh sách và bảng phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố hiện nay được đính kèm theo quyết định này.

Điều 2.-

2.1- Bộ phận Thường trực giúp việc Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đảm nhận.

2.2- Giao Chi Cục Quản lý nước và phòng, chống lụt, bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố quản lý Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố và đặt tại lầu 3, số nhà 176, đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

2.3- Điện thoại liên lạc các số: 8297623, 8232742, 8257446, 8297614, 8292619 và 8297598.

2.4- Fax: 8294764 (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố),

8232742 (Chi Cục Quản lý nước và Phòng Chống lụt bão).

Điều 3.- Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố có nhiệm vụ:

3.1- Thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các quận-huyện và các ngành, xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức thực hiện về công tác phòng, chống lũt, bão và khắc phục hậu quả do lụt, bão gây ra, nhằm bảo vệ kinh tế, dân cư trên địa bàn lãnh thổ.

3.2- Tổ chức, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp khẩn trương triển khai thực hiện việc phòng, chống lụt, bão trước mùa mưa. Chủ động và kịp thời chỉ đạo, điều động các lực lượng, phương tiện, vật tư để chi viện, ứng cứu đối phó khi có tình huống đột xuất do lụt, bão, để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất; khắc phục hậu quả, sớm phục hồi sản xuất, cơ sở vật chất kỹ thuật và ổn định đời sống nhân dân. Tổng hợp tình hình, số liệu thống kê thiệt hại báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương.

3.3- Lập và trình Ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão hàng năm cho Ủy ban nhân dân các quận-huyện và doanh nghiệp theo Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

3.4- Cuối mùa mưa, tổ chức tổng kết đánh giá và rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống lụt, bão của thành phố; đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ năm tới trình Ủy ban nhân dân thành phố và báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương, các Bộ có liên quan.

3.5- Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố được sử dụng cán bộ và bộ máy của sở-ngành, đơn vị mình giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4.- Quyết định này thay thế Quyết định số 3601/QĐ-UB-NN ngày 21 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và các Ông, Bà có tên trong danh sách Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5
- BCĐ Phòng Chống lụt, bão TW
- VP UB Quốc gia tìm kiếm cứu nạn
- BCH PCLB TKCN Bộ Thủy sản
- Phân ban Chỉ đạo PCLB miền Nam
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND/TP
- TTUB: CT, PCT/TT, ĐT, KH, VX
- Ban Tổ chức Chính quyền TP
- Các Đoàn thể (Hội Nông dân, Phụ nữ,
 Mặt trận Tổ Quốc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)
- Chi Cục QLN và PCLB (Sở NN và PTNN) (2 bản)
- Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói ND/TP
- VPUB: CPVP, Tổ NCTH
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Hải

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CÁC THÀNH VIÊN CỦA BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2000/QĐ-UB-NN ngày tháng năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố).

1- Ông Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố làm Trưởng ban:

- Phụ trách chung;

- Trực tiếp chỉ đạo các tình huống khẩn cấp (bão, lụt);

- Quyết định mức hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt, điều động quỹ phòng, chống lụt, bão thành phố (theo Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ);

- Chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố.

2- Ông Nguyễn Khắc Ngân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố làm Phó Ban Thường trực, phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai:

- Thay mặt Trưởng ban giải quyết công việc khi Trưởng ban đi vắng;

- Làm Thường trực của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố và chỉ đạo trực tiếp Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão thành phố;

- Phụ trách vấn đề tiêu thoát nước ngoại thành và vùng nông thôn ở các quận ven.

3- Ông Đỗ Quang Trung, Phó Tham mưu trưởng Tác chiến, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm Phó Ban Thường trực, Phụ trách công tác tìm kiếm cứu nạn trên không và trên biển:

- Phụ trách công tác tìm kiếm cứu nạn, điều động lực lượng, phương tiện, vật tư để ứng cứu các tình huống khẩn cấp do thiên tai, lụt, bão gây ra;

- Xây dựng, lập kế hoạch tìm kiếm cứu nạn trên không, trên biển trên địa bàn thành phố.

4- Ông Trần Minh Dũng, Phó Gám đốc Sở Giao thông công chánh thành phố làm Phó ban:

- Phụ trách công tác bảo đảm giao thông (thủy, bộ) trong thành phố, hệ thống tiêu thoát nước ngập úng tại nội thành và vùng ven thành phố;

- Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão của quận 9.

5- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố làm Phó Ban:

- Phụ trách công tác kế hoạch đầu tư cho việc đầu tư xây dựng công trình phòng, chống lụt, bão, khắc phục hậu quả lũ, lụt, bão gây ra đối với các sở-ngành, quận-huyện;

- Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão của quận Thủ Đức.

6- Ông Bùi Ngọc Thung, Phó Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố làm Phó Ban:

- Phụ trách vấn đề ngân sách địa phương phục vụ cho công tác khắc phục hậu quả, lụt, bão và các vấn đề tài chánh phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai;

- Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các Phòng Tài chánh-kế hoạch đầu tư các quận-huyện để tổ chức hướng dẫn thu, nộp và sử dụng quỹ phòng, chống lụt, bão thành phố (thu theo Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ);

- Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão của quận 1.

7- Ông Phan Bá Đạt, Phó Giám đốc Thường trực Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố làm Phó Ban:

- Phụ trách công tác cứu trợ thiên tai, giải quyết các vấn đề chính sách xã hội ở các quận-huyện bị thiên tai;

- Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão quận 3.

8- Ông Lê Thành Bảo Đức, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý nước và Phòng, chống lụt, bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố làm Ủy viên Thường trực kiêm Chánh Văn phòng:

- Tham mưu và đề xuất, giải quyết một số công việc do Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố giao.

- Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão các huyện Bình Chánh, Hóc Môn; các quận 2, 8, 12 và Bình Thạnh.

9- Ông Đặng ái Việt, Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố làm Ủy viên:

- Phụ trách công tác Phòng, chống lụt, bão cho ngư dân và phương tiện hoạt động nghề cá trên biển (ngành thủy sản);

- Bảo vệ các vùng nuôi trồng thủy hải sản của thành phố;

- Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn tại huyện Cần Giờ.

10- Ông Thân Thành Huyện, Phó Giám đốc Công an thành phố làm Ủy viên:

- Phụ trách chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự xã hội và các công trình trọng điểm về công tác phòng, chống lụt, bão thành phố;

- Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão ở quận 7.

11- Ông Trần Công Điền, Phó Giám đốc Công ty Điện lực thành phố làm Ủy viên:

- Phụ trách công tác đảm bảo an toàn mạng lưới điện toàn thành phố;

- Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão ở quận 5.

12- Ông Trần Thắng Công, Phó Giám đốc Bưu điện thành phố làm Ủy viên:

- Phụ trách công tác đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trên địa bàn thành phố kể cả khi bão, lũ đang xảy ra;

- Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão của quận 10.

13- Ông Phạm Văn Đức, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ làm Ủy viên:

- Phụ trách công tác đảm bảo khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng chống lụt, bão;

- Tham mưu các vấn đề khí tượng thủy văn cho Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố.

14- Ông Trần Đình Thọ, Phó Giám đốc Sở Thương mại thành phố làm Ủy viên:

- Phụ trách vật tư, nhiên liệu, hàng hóa, lương thực, thực phẩm,... phục vụ khắc phục hậu quả lụt, bão;

- Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão của quận 6.

15- Ông Võ Tấn Cảnh, Trưởng phòng Hành chánh quản trị, Sở Y tế thành phố làm Ủy viên:

- Phụ trách chỉ đạo hệ thống bệnh viện, trạm xá cấp cứu, phòng trừ dịch bệnh, khắc phục hậu quả do thiên tai, lụt, bão;

- Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão ở quận 11.

16- Ông Lê Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố làm Ủy viên:

- Phụ trách công tác vận động cứu trợ khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai;

- Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão ở quận Tân Bình.

17- Ông Đỗ Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất thành phố làm Ủy viên:

- Phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão khối Nhà đất-Địa chính thành phố;

- Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão ở quận Gò Vấp.

18- Ông Nguyễn Thành Lập, Phó Giám đốc Sở Công nghiệp thành phố làm Ủy viên:

- Phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão khối Công nghiệp;

- Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão ở quận Phú Nhuận.

19- Ông Nguyễn Trường Xuân, Giám đốc Công ty Quản lý, khai thác dịch vụ thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố làm Ủy viên:

- Phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão các công trình thủy lợi thành phố, trong đó có 2 hệ thống công trình lớn ở kênh Đông Củ Chi và Hóc Môn-Bắc Bình Chánh;

- Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão ở huyện Củ Chi.

20- Ông Lê Thanh Thế, Quyền Chánh Thanh tra Sở Xây dựng thành phố làm Ủy viên:

- Phụ trách công tác phòng, chống lụt, bão khối Xây dựng;

- Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão của quận 4.

21- Bà Đoàn Thị Tới, Trưởng phòng Quản lý Môi trường Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường thành phố làm Ủy viên:

- Phụ trách các vấn đề về khoa học, công nghệ và môi trường trong lãnh vực quản lý công tác phòng, chống lụt, bão tại thành phố;

- Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống lụt, bão của huyện Nhà Bè.

22- Ông Trần Đình Cử, Cục phó Cục Thuế thành phố làm Ủy viên.

Đại diện Cục Thuế thành phố, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố và Sở Tài chánh-Vật giá thành phố để tham mưu việc tổ chức, thực hiện giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2000/QĐ-UB phân công nhiệm vụ và thay đổi một số thành viên của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.384

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41