Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2392/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 05/12/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2392/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 2253/QĐ-BTTTT ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số vô tuyến điện;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Kỹ thuật (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện (sau đây gọi tắt là Cục), thực hiện chức năng đảm bảo kỹ thuật và cung cấp các dịch vụ để phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện; cung cấp dịch vụ đo lường, thử nghiệm trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện.

2. Trung tâm Kỹ thuật có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Tên giao dịch quốc tế: Technical Center.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện:

a) Xây dựng và trình Cục trưởng quy định về quản lý, sử dụng và bảo quản thiết bị đo, kiểm soát tần số vô tuyến điện của Cục;

b) Nghiệm thu kỹ thuật đối với các thiết bị kỹ thuật mới được đầu tư cho các đơn vị thuộc Cục theo phân công của Cục trưởng;

c) Phối hợp nghiên cứu, đề xuất về mặt kỹ thuật, công nghệ đối với hệ thống thiết bị đo, kiểm soát tần số vô tuyến điện của Cục;

d) Hiệu chuẩn, sửa chữa hệ thống thiết bị đo, kiểm soát tần số vô tuyến điện của Cục;

đ) Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, kế hoạch, dự án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số vào các hoạt động của Cục và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

e) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước của Cục;

g) Quản lý về kỹ thuật, vận hành hệ thống, đề xuất giải pháp bảo trì, sửa chữa thiết bị, phần mềm CNTT và hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm dữ liệu của Cục; quản trị Cổng thông tin điện tử và duy trì hoạt động hệ thống hội nghị trực tuyến của Cục; đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống CNTT của Cục; thực hiện sửa chữa thiết bị tin học của khối cơ quan Cục theo phân công của Cục trưởng;

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị vô tuyến điện, phát xạ vô tuyến điện, an toàn bức xạ vô tuyến điện và tương thích điện từ.

2. Cung cấp dịch vụ:

a) Tổ chức cung cấp dịch vụ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và an toàn bức xạ vô tuyến điện theo quy định của pháp luật;

b) Cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện;

c) Cung cấp dịch vụ đo lường, lắp đặt, hiệu chuẩn, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị vô tuyến điện. Cung cấp các dịch vụ đo lường, thử nghiệm phát xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ, an toàn bức xạ vô tuyến điện;

d) Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; dịch vụ đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa và các dịch vụ khác trong các lĩnh vực điện tử, viễn thông, CNTT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm;

đ) Tổ chức thực hiện cho thuê văn phòng làm việc và cung cấp các dịch vụ phục vụ các cơ quan, đơn vị thuê văn phòng đối với phần diện tích được cấp có thẩm quyền giao để cho thuê theo quy định của pháp luật;

e) Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong những hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, tạo thêm các nguồn kinh phí khác để mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

3. Thực hiện công tác quản trị nội bộ:

Quản lý về tổ chức bộ máy, viên chức và người lao động, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Cục Tần số vô tuyến điện.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc được Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc

1. Hội đồng quản lý:

Hội đồng quản lý là đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Trung tâm Kỹ thuật.

Hội đồng quản lý có Chủ tịch và các thành viên theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thành lập và phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý.

2. Lãnh đạo Trung tâm:

Trung tâm Kỹ thuật có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

3. Tổ chức bộ máy:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Kế hoạch - Phát triển dịch vụ;

- Phòng Kỹ thuật - Thiết bị;

- Phòng Đo lường - Thử nghiệm;

- Phòng Tin học.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng do Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật quyết định.

4. Số lượng người làm việc:

Số lượng người làm việc của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính được giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 767/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật thuộc Cục Tần số vô tuyến điện.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công an, Ngân hàng, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội;
- Các doanh nghiệp BC, VT, CNTT;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TTTT;
- Cổng TTĐT của Bộ TTTT;
- Lưu: VT, TCCB, TXT(200).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Hùng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2392/QĐ-BTTTT ngày 05/12/2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật, Cục Tần số vô tuyến điện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


404

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!