Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 239/QĐ-UBND Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hiệu: 239/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Đặng Minh Thông
Ngày ban hành: 09/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 239/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 09 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2017 CỦA TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011;

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 25/02/2014 của Bộ Nội vụ về việc hợp nhất Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Công văn số 1313/VTLTNN-NVĐP ngày 01/12/2016 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 50/TTr-SNV ngày 08 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (báo cáo);
- Cục VTLTNN (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Thông

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2017 CỦA TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

I. MỤC ĐÍCH

Tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ; phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong việc bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ đáp ứng mọi yêu cầu hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. YÊU CẦU

Các cơ quan, đơn vị triển khai các đầy đủ các nội dung, nêu rõ thời gian, tiến độ thực hiện kế hoạch, cần nâng cao trách nhiệm của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ nhằm đạt hiệu quả, thống nhất, triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Số TT

Nội dung công việc

Sản phẩm

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

01

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ

Các văn bản triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ

Sở Nội vụ

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

 

02

Rà soát, sắp xếp bố trí đội ngũ CCVC làm công tác văn thư, lưu trữ đảm bảo tiêu chuẩn trình độ nghiệp vụ theo đúng quy định của nhà nước; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với CCVC làm công tác lưu trữ; mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; các lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ tại UBND các xã, phường, thị trấn

Bố trí công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ đủ tiêu chuẩn theo quy định; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ

Sở Nội vụ

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

 

03

Thống kê số lượng, tình trạng tài liệu (theo số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị) và đề xuất phương án chỉnh lý dứt điểm số lượng tài liệu tồn đọng, tích đống tại các cơ quan, đơn vị; Quy định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị trong quy trình cấp kinh phí chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống

Báo cáo thống kê khối lượng tài liệu và phương án xử lý

Sở Nội vụ

Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu

Quý I/2017

 

04

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo quyết liệt việc lập hồ sơ công việc của các cơ quan, tổ chức. Khắc phục tình trạng không lập hồ sơ và tìm các biện pháp, giải pháp bắt buộc mọi cán bộ, công chức, viên chức phải lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

Văn bản chỉ đạo công tác lập hồ sơ của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; Báo cáo kết quả thực hiện công tác lập hồ sơ

Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Quý II/2017

 

05

Xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật trong việc xác định dự toán kinh phí chỉnh lý tài liệu phù hợp với tình hình thực hiện tế tại địa phương

Văn bản của UBND tỉnh

Sở Nội vụ

 

Quý II/2017

 

06

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động sau chỉnh lý tại các cơ quan, đơn vị đã được cấp kinh phí chỉnh lý tài liệu tồn đọng, tích đống (chú trọng kiểm tra chất lượng công tác chỉnh lý, việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị, công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan sau chỉnh lý; công tác chuẩn bị tài liệu giao nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh....)

Kế hoạch kiểm tra

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị đã được UBND tỉnh cấp kinh phí chỉnh lý

Quý III/2017

 

07

Bố trí kho tàng, trang thiết bị bảo quản hồ sơ, tài liệu; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Kho lưu trữ cơ quan; chỉnh lý tài liệu và giao nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định

Các cơ quan, tổ chức có kho lưu trữ cơ quan đảm bảo theo đúng quy định, tài liệu được chỉnh lý khoa học, nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử đúng thời gian

Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh

 

Thường xuyên

 

08

Xây dựng lịch thu tài liệu và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để giao nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh

Lịch thu tài liệu của Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu

Thường xuyên

 

09

Hoàn thành việc phân loại và xác định tài liệu lịch sử đối với phông UBND tỉnh tại Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh

Kế hoạch phân loại, xác định giá trị tài liệu

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

 

Quý IV/2017

 

10

Công bố, giới thiệu về tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh với các hình thức như: Trưng bày, triển lãm, viết bài, xuất bản sách giới thiệu tài liệu lưu trữ trên báo, tạp chí, trang thông tin điện tử

Tổ chức các buổi trưng bày triển lãm hoặc xuất bản ấn phẩm lưu trữ

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

 

11

Thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề và quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ

Chứng chỉ hành nghề

Sở Nội vụ

 

Khi nhận được hồ sơ

 

12

Rà soát, đánh giá chất lượng, số lượng tài liệu lưu trữ lịch sử nhằm đề xuất phương án triển khai thực hiện số hóa tài liệu

Báo cáo số lượng tài liệu lưu trữ lịch sử và phương án triển khai

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III/2016

 

13

Bố trí kinh phí phục vụ hoạt động văn thư, lưu trữ theo quy định

Văn bản của các cơ quan đơn vị về bố trí kinh phí hoạt động văn thư, lưu trữ hàng năm

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Thường xuyên

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này; căn cứ vào nội dung kế hoạch và tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch văn thư, lưu trữ năm 2017 tại các cơ quan, đơn vị.

2. Giao Sở Nội vụ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan và báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 239/QĐ-UBND Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


390
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33