Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 237/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 15/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 237/QĐ-CT

Quảng Trị, ngày 15 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VVIỆC CÔNG B THTỤC HÀNH CHÍNH MI BAN HÀNH/THTỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐI, BSUNG HOẶC THAY THẾ/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GII QUYẾT CA SỞ NỘI VỤ TNH QUNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đi, bsung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bhoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Sở Nội vụ, Trung tâm Tin học tỉnh chịu trách nhiệm công bố thủ tục hành chính này bằng các hình thức như: Đăng tải trên Trang thông tin điện tử; đóng thành sổ; giới thiệu trên báo chí; Đài truyn hình; Đài Phát thanh... đphục vụ nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định s: 1711/QĐ-UBND, ngày 25/8/2009 của UBND tỉnh Quảng Trị V/v công bBộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của SNội vụ tnh Quảng Trị.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc SNội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cp tỉnh, Chủ tịch UBND huyên, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát thtục hành chính;
-
Các PCT UBND tnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học tnh;
- Lưu: VT, NC(N),KSTTH(3b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG TRỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 237/QĐ-CT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

PHẦN 1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG TRỊ

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực tổ chức sự nghiệp nhà nước:

1

Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung:

1.1

Thm định việc thành lập tchức sự nghiệp nhà nước

1.2

Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp nhà nước

1.3

Thm định việc giải th tchức sự nghiệp nhà nước

II. Lĩnh vc Cán bộ, công chc, viên chức nhà nước:

1

Thủ tục hành chính mới:

1.1

Tuyển dụng công chức qua thi tuyển

1.2

Tuyn dụng, tiếp nhận công chức không qua thi: Đối với người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc nước ngoài

1.3

Tuyển dụng, tiếp nhận công chức không qua thi đi với người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cu của vị trí việc làm cn tuyn dụng.

1.4

Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên

2

Thủ tục hành chính bãi bỏ:

2.1

Tuyển dụng công chức

2.2

Tuyển dng công chức dự bị

2.3

Thẩm đnh thống nhất số lượng và chức danh biên chế xét tuyển viên chức sự nghiệp)

III. Lĩnh vực Hội, Tổ chức phi chính phủ:

1

Thtục hành chính sửa đổi, bổ sung:

1.1

Công nhận Ban vận động thành lập hội có phm vi hoạt động trong tỉnh

1.2

Xin phép đặt văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh

1.3

Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyn, xã

1.4

Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyn, xã

1.5

Đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc

1.6

Đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc

1.7

Đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc

1.8

Đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc

1.9

Đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của quỹ có phạm vi hoạt độne toàn quốc

1.10

Đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của quỹ có phạm vi hoạt động toàn quc

1.11

Đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc

1.12

Đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của quỹ có phạm vi hoạt động toàn quc

IV. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng

1

Thủ tục hành chính mới:

1.1

Phong tặng danh hiệu tập thLao động xut sc và tặng thưởng Bng khen UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân (khen thưởng thường xuyên và đột xuất)

1.2

Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cp tỉnh

1.3

Tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh:

1.4

Tặng thưởng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

1.5

Phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quc

1.6

Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập th, cá nhân (khen thưng xuyên và đột xuất, theo đợt)

1.7

Tặng thưởng Huân chương cho tập th, cá nhân (khen thường xuyên và đột xuất, theo đợt)

1.8

Tặng thưởng (hoặc truy tặng) Huân chương cho cán bộ lãnh đạo có quá trình cống hiến trong các tổ chức, cơ quan và đoàn th

1.9

Phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thcó thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đi mới

1.10

Phong tặng (hoặc truy tặng) Danh hiệu Anh hùng Lao động cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sc trong thời kỳ đổi mới

1.11

Tặng thưởng Bng khen UBND tỉnh cho tập thvà cá nhân người nước ngoài

2

Thủ tục hành chính bãi bỏ:

2.1

Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh (khen thường xuyên)

2.2

Tặng thưởng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thTrung ương, tỉnh (khen thường xuyên)

2.3

Tặng thưởng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh (khen thường xuyên)

2.4

Tặng thưởng Danh hiệu Tập thLao độnơ xuất sc (khen thường xuyên)

2.5

Tặng thưởng Huân chương, Bng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ (khen thường xuyên)

2.6

Tặng thưởng Bng khen cp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thTrung ương theo đợt hoặc chuyên đề

2.7

Tặng thưởng Cờ thi đua cp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thTrung ương thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

2.8

Tặng thưởng Huân chương, Bng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề (đối với các trường hợp xuất sắc, tiêu biểu)

2.9

Tặng thưởng Bng khen cp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thTrung ương thành tích đột xuất

2.10

Tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thành tích đt xuất

2.11

Tặng thưởng Huân chương, Bng khen của Thủ tướng Chính phủ thành tích đối ngoại

2.12

Tặng thưởng Bng khen cp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thTrung ương thành tích đối ngoại

3

Thtục hành chính sửa đi, b sung:

3.1

Giải quyết đơn thư, khiếu nại thuộc thm quyn của tỉnh

3.2

Xác nhận, cp đi hiện vật khen thưởng thuộc thm quyền cp tỉnh, Chính ph, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước

V. Lĩnh vực Tôn giáo:

1

Thủ tục hành chính sửa đi, b sung:

1.1

Công nhận tchức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh

1.2

Chấp thuận việc thành lập tổ chức tôn giáo sở

1.3

Chấp thuận việc chia, tách, tổ chức tôn giáo cơ sở

1.4

Chp thuận việc sáp nhập, hợp nhất tchức tôn siáo cơ sở

1.5

Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

1.6

Cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thkhác có phạm vi hoạt động ở nhiều quận huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh.

1.7

Chp thuận việc mlớp bi dưng những người chuyên hoạt động tôn giáo

1.8

Tiếp nhận đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

1.9

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tchức tôn giáo cơ sở

1.10

Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không phi là tchức tôn giáo cơ sở, trung ương hoặc toàn đạo

1.11

Chấp thuận các cuộc ldiễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh.

1.12

Chấp thuận việc cải tạo, nâng cấp xây dựng mới công trình tôn giáo

1.13

Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tchức có phạm vi hoạt động một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2

Thủ tục hành chính bãi bỏ:

2.1

Thủ tục tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo

TC: 61 TT

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 237/QĐ-UBND ngày 15/02/2012 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.034

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.16.238
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!