Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2353/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Minh Sanh
Ngày ban hành: 30/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2353/QĐ-UBND

Bà Ra-Vũng Tàu, ngày 30 tng 10 m 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cLuật T chức Hội đng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn c Lut lch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cNghị đnh s63/2010/-CP ngày 08/6/2010 ca Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn c Ngh đnh s 06/2012/-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 ca Chính ph sa đi, b sung mt s điều ca các Ngh đnh v h tch, hôn nhân và gia đình và chng thực;

Căn c Thông tư s 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 ca B Tư pháp v vic ban hành và hưng dn việc ghi chép, lưu tr, s dụng s, biu mu htch;

Căn c Thông tư s 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 ca B Tư pháp sa đổi, b sung mt s điều ca Thông tư s 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 ca B Tư pháp v vic ban hành và hưng dn việc ghi chép, lưu tr, s dụng s, biểu mu h tịch;

Căn cứ Quyết đnh s 1757/QĐ-UBND ngày 29/8/2012 của y ban nhân dân tỉnh BR-VT về việc sa đổi đa danh trong phần đa ch nơi tiếp nhn h sơ và trả kết quả ca các quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tnh Bà Ra Vũng u;

Theo đ ngh của Giám đốc S Tư pháp tại Tờ trình s 499/TTr-STP ngày 25 tháng 10 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết đnh này 26 th tục hành chính đưc sửa đi, b sung trong lĩnh vc hành chính tư pháp thuc thẩm quyền giải quyết ca Sở Tư pháp tnh Ra - Vũng u.

Điều 2. Quyết đnh này có hiệu lực thi hành kể t ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các S, Thủ tng các ban, nnh cp tỉnh chu trách nhim thi hành Quyết đnh này./.

 

 

CH TCH
Trần Minh Sanh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2353/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.715

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.175
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!