Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2341/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó, khắc phục và xử lý sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 2341/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 29/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2341/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 536/TTr-STNMT ngày 25/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó, khắc phục và xử lý sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình, bao gồm:

1. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh - Trưởng ban;

2. Đồng chí Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Trưởng ban thường trực.

3. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Phó Trưởng ban, phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn, thiên tai;

4. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng ban, phụ trách công tác bảo vệ an ninh, trật tự;

5. Đồng chí Nguyễn Mạnh Lực - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban;

6. Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên

7. Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng - Ủy viên;

8. Đồng chí Giám đốc Sở Công thương - Ủy viên;

9. Đồng chí Giám đốc Y tế - Ủy viên;

10. Đồng chí Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Ủy viên,

11. Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên;

12. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chhuy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Ủy viên;

13. Đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Ủy viên;

14. Đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Ủy viên;

15. Đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh - Ủy viên;

16. Đồng chí Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình - Ủy viên;

17. Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố - Ủy viên, phụ trách địa bàn quản lý;

18. Đồng chí Hoàng Văn Ngoạn, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên thư ký.

Điều 2. Ban Chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó, khắc phục và xử lý sự cố môi trường có nhiệm vụ:

2.1. Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chủ trương của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục và xử lý sự cố môi trường; bảo vệ an toàn sức khỏe của nhân dân.

2.2. Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục và xử lý sự cố môi trường; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục và xử lý sự cố môi trường.

2.3. Yêu cầu tổ chức, cá nhân gây ra sự cố môi trường thực hiện các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ ứng phó, khắc phục, xử lý sự cố môi trường; phối hợp và hướng dẫn tổ chức, cá nhân gây ra sự cố thực hiện công tác khắc phục.

2.4. Khi sự cố môi trường vượt quá khả năng khắc phục của tổ chức, cá nhân gây ra sự cố hoặc sự cố do thiên tai gây ra hoặc sự cố chưa xác định được nguyên nhân thì Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ huy động nhân lực, vật lực và phương tiện để kịp thời ứng phó sự cố môi trường;

2.5. Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó sự cố của tỉnh thì Trưởng ban phải báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để kịp thời huy động các cơ sở, địa phương khác tham gia ứng phó sự cố môi trường.

2.6. Việc ứng phó sự cố môi trường đặc biệt nghiêm trọng được thực hiện theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

3.1. Nhân lực, vật tư, phương tiện sử dụng để ứng phó sự cố môi trường được bồi hoàn và thanh toán chi phí theo quy định của pháp luật.

3.2. Công tác bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường gây ra thực hiện theo quy định tại Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 của Chính phủ và quy định của pháp luật có liên quan.

3.3. Sở Tài nguyên và Môi trường chu trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nguy cơ phát sinh sự cố xây dựng năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; tham mưu UBND tỉnh đầu tư hệ thống trang thiết bị cảnh báo sự cố môi trường của tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành, thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đồng chí có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ TN và MT;
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn
phòng UBND tỉnh;
- Lưu
VT, NNTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CH TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2341/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó, khắc phục và xử lý sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


579

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14