Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2340/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 2340/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Ngày ban hành: 08/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2340/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 08 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 3818/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 887/SLĐTBXH-VP ngày 06/7/2016 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 910/SNV-CCHC ngày 21 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, gồm các nội dung chính sau:

I. Mục tiêu của đề án:

- Đảm bảo thuận tiện, giảm bớt các thủ tục phiền hà không cần thiết khi thực hiện công vụ, tạo điều kiện giải quyết công việc nhanh chóng cho đối tượng hưởng dịch vụ hành chính công theo quy định của Nhà nước, góp phần thực hiện văn minh công sở;

- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức khi thực hiện công vụ, đồng thời nâng cao kỹ năng hành chính; rèn luyện tác phong, động cơ, thái độ làm việc chuẩn mực cho đội ngũ cán bộ, công chức;

- Nâng cao vai trò phối kết hợp của các phòng chuyên môn, giải quyết công việc có hiệu quả chất lượng;

- Tạo điều kiện cho công dân, tổ chức giám sát việc thực hiện công khai các thủ tục hành chính của Sở;

- Giúp lãnh đạo Sở nắm được các hoạt động cụ thể, một cách có hệ thống để kiểm tra, đôn đốc và xử lý đúng các nội dung theo yêu cầu của khách hàng.

II. Các lĩnh vực thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Lĩnh vực chính sách người có công

+ Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với vợ (chồng) liệt sĩ lấy chồng (vợ) khác;

+ Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh;

+ Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động;

+ Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng;

+ Thủ tục tiếp nhận hồ sơ di chuyển đến.

2. Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội

+ Thủ tục cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân;

+ Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân;

+ Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân;

+ Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân;

+ Thủ tục chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân;

+ Thủ tục đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm;

+ Thủ tục tiếp nhận người bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm Giáo dục lao động xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Thủ tục tiếp nhận người chưa thành niên nghiện ma túy vào Trung tâm Giáo dục lao động xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Thủ tục tiếp nhận người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm;

+ Thủ tục hoãn, miễn chấp hành quyết định đưa vào Trung tâm Giáo dục lao động xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với người không có nơi cư trú nhất định.

3. Lĩnh vực bảo trợ xã hội

+ Thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật;

+ Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật;

+ Thủ tục công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật được hưởng ưu đãi;

+ Thủ tục gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật được hưởng ưu đãi;

+ Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp;

+ Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

4. Lĩnh vực quản lý đào tạo nghề

+ Thủ tục thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường;

+ Thủ tục cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường;

+ Thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm;

+ Thủ tục cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm;

+ Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập, tư thục;

+ Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp;

+ Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài;

+ Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài;

+ Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập, tư thục;

+ Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài;

+ Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp;

+ Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động đối với trung tâm dạy nghề công lập, tư thục;

+ Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài;

+ Thủ tục xếp hạng đối với trường trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh;

+ Thủ tục xếp hạng đối với trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnh;

+ Thủ tục chia, tách, sáp nhập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh;

+ Thủ tục giải thể trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh;

+ Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập, tư thục;

+ Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động dạy nghề của trung tâm dạy nghề công lập, tư thục.

5. Lĩnh vực lao động - việc làm

+ Thủ tục thành lập trung tâm giới thiệu việc làm thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh;

+ Thủ tục chấp thuận thành lập trung tâm giới thiệu việc làm thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương;

+ Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

+ Thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể;

+ Thủ tục đăng ký nội quy lao động;

+ Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp;

+ Thủ tục cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp;

+ Thủ tục đăng ký thang bảng lương cho các doanh nghiệp.

6. Các TTHC sau này được cấp có thẩm quyền thay thế, sửa đổi, bổ sung theo quy định.

III. Nội dung đề án của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Bố trí phòng, trang thiết bị làm việc:

- Bố trí 01 phòng tầng 1 tại trụ sở làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, diện tích phòng làm việc đảm bảo theo quy định (40 - 45m2), có khu vực dành cho các tổ chức, cá nhân ngồi đợi đến lượt giao dịch.

- Có vị trí để đặt các trang thiết bị hướng dẫn, tra cứu các thủ tục và kiểm tra kết quả giải quyết của các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch.

- Thời gian hoạt động giao dịch của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết trong các ngày làm việc, thời gian làm việc các ngày theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trang bị bàn, ghế, tủ tài liệu cho cán bộ, công chức làm việc, giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định của nhà nước.

- Trang bị bàn, ghế chờ cho tổ chức và cá nhân đến giao dịch.

- Trên bàn làm việc của mỗi cán bộ công chức phải ghi rõ họ tên chức danh, lĩnh vực tiếp nhận, công việc mà cán bộ công chức theo dõi tiếp nhận và trả kết quả.

- Trang bị máy điện thoại, máy vi tính, máy in và một số thiết bị khác phục vụ làm việc, giao dịch cho cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

2. Công chức, viên chức làm việc

a) Yêu cầu:

- Đảm bảo đủ về số lượng, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu công việc;

- Có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao;

- Có tác phong, thái độ chuẩn mực, có khả năng giao tiếp tốt với cá nhân, tổ chức.

b) Trách nhiệm:

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện các giao dịch hành chính;

- Hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính đầy đủ, rõ ràng, chính xác;

- Tiếp nhận hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo quy định;

- Chủ động tham mưu, đề xuất sáng kiến cải tiến việc thực hiện thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, thay đổi hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính không khả thi hoặc không phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị;

- Thực hiện các quy định khác của pháp luật.

c) Quyền lợi:

- Được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ và văn hóa ứng xử, giao tiếp với cá nhân, tổ chức;

- Được hưởng chế độ hỗ trợ hàng tháng theo quy định của tỉnh.

d) Số lượng:

Đội ngũ công chức, viên chức bố trí làm việc thường xuyên tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội từ 01 đến 02 người trong chỉ tiêu biên chế được giao (không tăng thêm biên chế); cử cán bộ không chuyên trách của các tổ chức chuyên môn có liên quan trực tại Bộ phận một của để nhận hồ sơ và trả kết theo lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

3. Tổ chức hoạt động

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phân công một đồng chí lãnh đạo Sở chỉ đạo hoạt động và cử 1 lãnh đạo Văn phòng Sở trực tiếp phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở, thường xuyên đôn đốc kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện giao dịch tại Bộ phận một của theo quy định.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được tổ chức theo quy chế của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và chịu sự quản lý trực tiếp của Văn phòng Sở.

- Quy trình thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Nâng cấp, xây dựng, quản lý toàn bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở theo các quy định hiện hành;

- Bố trí cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở theo quy định;

- Xây dựng quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở.

- Công khai các quy định, TTHC đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, dễ tiếp cận, dễ khai thác, sử dụng theo quy định; công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính để tạo thuận lợi cho việc giám sát.

- Thông tin, tuyên truyền để cá nhân, tổ chức biết về hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại đơn vị.

2. Sở Nội vụ

Theo dõi, hướng dẫn thực hiện các quy trình tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa đúng quy định.

3. Sở Tài chính

Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách của tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Đề án.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Hỗ trợ lắp đặt thiết bị máy móc tin học, phần mềm vận hành và hướng dẫn sử dụng hệ thống tin học tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, Thông tin truyền thông, Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ; B/c)

- Thường vụ TU; (B/c)
- TT HĐND tỉnh; B/c)

- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hoài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2340/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


381

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.32.171