Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2326/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư lưu trữ và thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 2326/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 30/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ
GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2326/-UBND

Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN THƯ LƯU TRỮ VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1977/QĐ-UBND, ngày 14/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, về việc chuyển giao Chi cục Văn thư Lưu trữ và Ban Thi đua khen thưởng từ trực thuộc Sở Nội vụ sang trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: Văn thư lưu trữ và thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh, áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Kèm theo Danh mục thủ tục hành chính);

Bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực: Văn thư lưu trữ tại Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Hà giang; Quyết định số 1730/QĐ-UBND, ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng của ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Điều 2. Văn phòng UBND tỉnh thực hiện niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ thủ tục hành chính tại Quyết định này theo quy định và cập nhật quy trình giải quyết từng thủ tục trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Hệ thống Vnptofiec;
- Lưu: VT, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN THƯ LƯU TRỮ, THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH, ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, Lệ phí

Căn cứ pháp lý

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH: 10 THỦ TỤC

1

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen trong phong trào thi đua thường xuyên của UBND tỉnh

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Tại trụ sở Văn phòng HĐND - UBND tỉnh, số 01- Đường đội cấn - Phường Nguyễn trãi - Thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang; qua đường bưu chính hoặc dịch vụ công trực tuyến

Không

- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành.

2

Thủ tục tặng cờ thi đua trong phong trào thi đua thường xuyên của UBND tỉnh

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Không

 

3

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh trong phong trào thi đua thường xuyên của UBND tỉnh

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Không

4

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc trong phong trào thi đua thường xuyên của UBND tỉnh

Không

5

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Tại trụ sở Văn phòng HĐND - UBND tỉnh, số 01- Đường đội cấn - Phường Nguyễn trãi - Thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang; qua đường bưu chính hoặc dịch vụ công trực tuyến

Không

- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành.

6

Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Không

7

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Không

- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành.

8

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Không

9

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đối ngoại

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Không

10

Thủ tục cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng

20 ngày làm việc

 

Không

- Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ, “Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng”.

- Nghị định số 101/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ1.

- Văn bản số 1914/BTĐKT-VP ngày 16/8/2018 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc cấp phát, cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước.

II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN: 08 THỦ TỤC

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị;

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính cấp huyện

Không

- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành.

2

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; Đơn vị tiên tiến

Không

3

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

Không

4

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến; Chiến sỹ tiên tiến

Không

5

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề;

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính cấp huyện

Không

- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành.

6

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất.

Không

7

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại.

Không

8

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình.

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Không

III

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ: 05 THỦ TỤC

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị;

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính cấp xã

Không

- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành.

2

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề;

Không

3

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất;

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Không

4

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình.

Tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính cấp xã

Không

- Luật thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành.

5

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Không

LĨNH VỰC VĂN THƯ LƯU TRỮ,

1

Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc

01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Tại Chi cục Văn thư lưu trữ Văn phòng UBND tỉnh, số 01- Đường đội cấn - Phường Nguyễn trãi - Thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang;

Không

- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 của Quốc hội;

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

- Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử.

- Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ.

- Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11/8/2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

2

Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

3

Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 1 Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2326/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư lưu trữ và thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


560

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40