Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2307/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới Hộ tịch thẩm quyền Uỷ ban cấp huyện Quảng Bình 2016

Số hiệu: 2307/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Ngày ban hành: 03/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2307/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 03 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-BTP ngày 29/02/2016 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1311/TTr-STP ngày 18/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (3);
- VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới

TT

Tên thủ tục hành chính

Trang

1

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

2

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

3

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

 

4

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

5

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

 

6

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

7

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

 

8

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

 

9

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

10

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

11

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

 

12

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

 

13

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

14

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

 

15

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

 

16

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

2. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi b

STT

Mã số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lý do việc bãi b

1

T-QBI-176681-TT

Thủ tục số 06 Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 05/9/2014

Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài.

Luật Hộ tịch năm 2014

2

T-QBI-056899-TT

Thủ tục số 01 Mục II Phần II Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 23/9/2014

Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Luật Hộ tịch năm 2014

3

T-QBI-057538-TT

Thủ tục số 03 Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 05/9/2014

Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Luật Hộ tịch năm 2014

4

T-QBI-262201-TT

Thủ tục số 03 Mục II Phần II Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 23/9/2015

Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Luật Hộ tịch năm 2014

5

T-QBI-176664-TT

Thủ tục số 04 Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 05/9/2014

Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Luật Hộ tịch năm 2014

6

T-QBI-176645-TT

Thủ tục số 05 Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 05/9/2014

Thủ tục Đăng ký chấm dứt việc giám hộ có yếu tố nước ngoài

Luật Hộ tịch năm 2014

7

 

T-QBI-176996-TT

Thủ tục số 10 Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 05/9/2014

Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoài

Luật Hộ tịch năm 2014

8

T-QBI-057749-TT

Thủ tục số 22 Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 20/8/2009

Thủ tục Bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Luật Hộ tịch năm 2014

9

T-QBI-057710-TT

Thủ tục số 24 Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 20/8/2009

Thủ tục Ghi vào Sổ đăng ký kết hôn việc kết hôn đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Luật Hộ tịch năm 2014

10

T-QBI-262201-TT

Thủ tục số 02 Mục II Phần II Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 23/9/2015

Thủ tục Công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

Luật Hộ tịch năm 2014

11

Thủ tục số 01 Mục I Phần II Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 23/9/2015

Thủ tục Ghi vào Sổ Hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết ở nước ngoài

Luật Hộ tịch năm 2014

12

T-QBI-262203-TT

Thủ tục số 04 Mục II Phần II Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 23/9/2015

Thủ tục Ghi vào Sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Luật Hộ tịch năm 2014

13

T-QBI-176625-TT

Thủ tục số 8 Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 05/9/2014

Thủ tục Ghi vào Sổ đăng ký khai sinh việc khai sinh đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Luật Hộ tịch năm 2014

14

T-QBI-176617-TT

Thủ tục số 01 Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 05/9/2014

Thủ tục Đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài

Luật Hộ tịch năm 2014

15

T-QBI-176784-TT

Thủ tục số 09 Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 05/9/2014

Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Luật Hộ tịch năm 2014

16

T-QBI-176620-TT

Thủ tục số 02 Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 05/9/2014

Thủ tục Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài

Luật Hộ tịch năm 2014

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2307/QĐ-UBND ngày 03/08/2016 công bố thủ tục hành chính mới, bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.628

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!